အက္ဖ္အမ္အုိင္ ရွယ္ယာအေရအတြက္ ႏွစ္သန္းခန္႔ ထပ္မံ တုိးျမင့္လာရန္ရွိ

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္းဝင္ျဖစ္ေသာ အက္ဖ္အမ္အုိင္ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ
အေရအတြက္သည္ ၾသဂုတ္လေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏွစ္သန္းဝန္းက်င္ခန္႔တုိးျမင့္လာၿပီး 
စုစုေပါင္းရွယ္ယာအေရအတြက္ ၂၅ သန္းခန္႔ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနသည္။

အက္ဖ္အမ္အုိင္ (FMI) ကုမၸဏီသည္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိ ယခု ၂ဝ၁၆–၁၇ ဘ႑ာႏွစ္
အတြက္ အျမတ္ေဝစုခြဲေဝေပးျခင္းကုိ လာမည့္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္ၿပီး အျမတ္ေဝစု ခြဲေဝေပးရာတြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁ဝဝ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး
ဆယ္စုပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား ရွယ္ယာအပုိဆုတစ္စု ခြဲေဝေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု
ကုမၸဏီအမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီသည္ မူလက ျပင္ပသုိ႔ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္ ( Issued share ) ၂၃ ဒသမ
၄၈ သန္းေက်ာ္ကုိေရာင္းခ်ထားျခင္းျဖစ္ရာ ယခုအပုိစုရွယ္ယာမ်ား ဆယ္စုလွ်င္ တစ္စု
တုိးျမႇင့္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ
အေရအတြက္သည္ ႏွစ္သန္းဝန္းက်င္ခန္႔ ထပ္မံတုိးျမင့္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

''အခုခ်ိန္ထိကုိ အက္ဖ္အမ္အုိင္အေနနဲ႔ အစုရွယ္ယာ ၂၃ သန္းေက်ာ္ကုိေရာင္းခ်ထားတယ္။
အဲဒီရွယ္ယာအားလုံးအတြက္ တစ္စုကုိ အျမတ ္က်ပ္ ၁ဝဝ နဲ႔ ဆယ္စုပုိင္တဲ့သူကုိ အပုိဆု
အျဖစ္ တစ္စုတုိးျမႇင့္ေပးသြားမွာပါ။ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ တစ္စုအေပၚမွာပဲ ၾကည့္ၿပီး
အျမတ္ေဝစုေပးသြားမွာပါ''ဟု ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အစုရွယ္ယာအပုိဆုပုိင္ ဆုိင္ခြင့္ေပးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း
အေရာင္းအဝယ္လုပ္ကုိင္ခြင္ရွိသည့္ ရွယ္ယာအေရအတြက္ ပုိမုိမ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အစုရွယ္မ်ားကို အျမတ္ခြဲေဝေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၁ ရက္က
ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ဇြန္ ၃ဝ ရက္က FMI ရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖုိးသည္
က်ပ္ ၁၃,၅ဝဝ ေစ်းသာရွိခဲ့ရာမွ ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖုိးသည္
က်ပ္ ၁၅,ဝဝဝ အထိ ေစ်းေပါက္လာခဲ့သည္။ ယခု ဇြန္ ၅ ရက္တြင္မူ က်ပ္ ၁၄,၅ဝဝ
ေစ်းျဖင့္ ရပ္ေနလ်က္ရွိသည္။

၄င္းကုမၸဏီသည္ ယခု ၂ဝ၁၆–၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ က်ပ္ ၁၆၁ ဘီလ်ံ
အထိရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ပ္ ၈ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံ တုိးျမင့္ရရွိခဲ့သည္ဟု
ရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အသိေပး ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၅–၁၆
ဘ႑ာႏွစ္ကမူ လုပ္ငန္းစု၏ စုစုေပါင္းအျမတ္ေတြသည္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁ဝ သာရွိခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

အျမတ္ေငြမ်ား တုိးတက္လာရာတြင္လည္း အက္ဖ္အမ္အုိင္ FMI ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ႐ုိးမဘဏ္မွ အဓိက အျမတ္ေငြ တုိးျမႇင့္ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။ ႐ုိးမဘဏ္လုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္ အျမတ္ေငြသည္
ယခု ၂ဝ၁၆–၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာၿပီး ပန္းလႈိင္ေဆး႐ုံမွ
ဝင္ေငြသည္ ၂၃ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအရ ေခ်းေငြထုတ္ေပးထားသည့္ပမာဏသည္ က်ပ္ ၁,ဝ၇၆
ဘီလ်ံအထိရွိလာၿပီး ေရွ႕ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ပ္ ၃၅၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ တုိးျမႇင့္ ထုတ္ေခ်းေပး
ထားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အျမတ္ေဝစုခြဲေပးျခင္းမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း ရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၄
ရက္ေနာက္ဆုံးထား ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားသာ အျမတ္ခံစားခြင့္ရွိမည္ဟုလည္း ဦးထြန္းထြန္းက
ေျပာသည္။ ထုိ႔အတြက္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ ရွယ္ယာဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္
အတြင္း ခြဲေဝေပးသည့္ အျမတ္ေဝစုႏွင့္ ရွယ္ယာအပုိဆုမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ဘဲ
၂ဝ၁၇–၁၈ဘ႑ာႏွစ္မွသာ ခံစားခြင့္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔အတြက္ ရွယ္ယာအျမတ္ခြဲေဝမႈဆုိင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးအား ဇူလုိင္ ၃ဝ
ရက္တြင္ က်င္းပကာ ရွယ္ယာရွင္မ်ားထံမွ သေဘာတူညီမႈ ရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑