အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း

စီးကရက္ႏွင့္ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ အထူးကုန္စည္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္။ သီရိလူ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)စီးကရက္ႏွင့္ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ အထူးကုန္စည္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္။ သီရိလူ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ တင္ျပခ့ဲသည္။

''လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး
ဥပေဒပါ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒကို
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲတင္သြင္းအပ္ပါတယ္''ဟု အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန
ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ဇူလိုင္ ၄ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔
တင္ျပခ့ဲသည္။

အထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊
နည္းဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာျခင္းမ်ားေၾကာင့္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒကို ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခ့ဲၿပီး
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒအရ အခြန္ႏႈန္းျမင့္မားစြာ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ အရက္၊
ဘီယာ၊ ဝိုင္၊ စီးကရက္ စေသာ ကုန္စည္မ်ား၊ ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာ သစ္လုံး၊ သစ္ခြဲသားမ်ား၊
ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ ေရနံဆီ၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စသည့္
သဘာဝအရင္းအျမစ္ကုန္စည္မ်ားကို သီးျခားစုစည္းကာ သီးျခားဥပေဒျဖင့္ အခြန္
ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

''အထူးကုန္စည္ခြန္ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိ
မႈကို မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳခ့ဲပါတယ္''ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ယခုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္
အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္
စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားက တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္
အႀကိမ္ႀကိမ္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ
ခ့ဲသည္။

ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခ့ဲမႈမ်ားအရ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ဝန္ႀကီးဌာန၏
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းသင့္ေသာအခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိခ့ဲသည့္အျပင္
ျပင္ဆင္ရန္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အသစ္ျဖည့္စြက္သင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကိုပါေတြ႕ရွိခ့ဲေၾကာင္း
၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးကလည္း ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စကားရပ္မ်ားအစားထိုးျခင္း ၁၇ ရပ္၊
အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အသစ္ ျဖည့္စြက္ျခင္းရွစ္ရပ္၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ အစားထိုးျခင္း ၅၅
ရပ္၊ ျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္ ျဖည့္စြက္ျခင္း တစ္ရပ္ႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတစ္ရပ္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္
ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိေကာက္ခံေနေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ေကာက္ခံေနသည့္ ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက နည္းေနေၾကာင္း
 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ လူတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြပမာဏသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ လြန္စြာျမင့္မားေန
ေၾကာင္းလည္း ေဝဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပေလ့ရွိသည္။

ထိုအခ်က္ႏွွင့္ပတ္သက္ၿပီး ''မွန္ပါတယ္။ တစ္ဦးက်ဝင္ေငြ ကြၽန္ေတာ္တို႔နည္းတယ္။ ဝင္ေငြ
နည္းလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဗမာေတြ ေျပာသလို မရွိလို႔မလွဴတာ၊ မလွဴလို႔မရွိတာနဲ႔ လုံးခ်ာလည္
ေတာ့မွာေပါ့။ ဒီထက္ပိုၿပီးနိမ့္က်တ့ဲ အခြန္ႏႈန္းနဲ႔ေကာက္ရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
လုပ္ငန္းေတြကို ဘာနဲ႔ တည္ေဆာက္ၾကရေတာ့မွာလဲ''ဟု ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခ့ဲသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈပမာဏသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
ခန္႔သာရွိေသးၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ အနိမ့္ဆုံးႏႈန္းသည္ပင္ ပ်မ္းမွ် ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔
ရွိေနေၾကာင္းလည္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑