ထိုင္းအစိုးရေခ်းေငြအတြက္ လႊတ္ေတာ္အဆံုးအျဖတ္ရယူရန္ ျပင္ဆင္

ျမန္မာ–ထိုင္း နယ္စပ္ဆက္သြယ္မည့္ အာဆီယံအဆင့္ ႏွစ္လမ္းသြား အေဝးေျပးလမ္း
အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ထုိင္းအစိုးရက ကမ္းလွမ္းထားေသာ ေခ်းေငြ ဘတ္ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ 
ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကို သံုးလအတြင္း ရယူႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္
ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္းျမင့္က ေျပာသည္။

အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီက ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထီးခီး
နယ္စပ္ကိုဆက္သြယ္သည့္ ကီလိုမီတာ ၁၅ဝ ခန္႔ရွိလမ္းကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။

''ေခ်းေငြယူဖို႔ကိစၥမွာ လိုအပ္တဲ့ paper process ေတြကို ဒီမုိးကာလမွာ အၿပီးသတ္လုပ္ပါ
မယ္။ အခုု အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ေခ်းေငြကို ယူသင့္တယ္ဆိုၿပီး
အဆိုျပဳထားတာကို ဗဟုိစီးပြားေရးေကာ္မတီကို တင္ျပရမယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္
ကေန ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရယူဖို႔ဆုိ သံုးလေလာက္အခ်ိန္ယူရမယ္''ဟု ဝန္ႀကီးဦးသန္းျမင့္က
ေျပာသည္။

ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းမွာ ဝ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဒသမ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး (၈)
ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ–ထုိင္း ပူးတြဲညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ  (8th JCC) အစည္းအေဝးကို
ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္ ၂၉ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ JCC အစည္းအေဝးေပါင္း ခုနစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခု
(၈) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ က်င္းပသည့္ ပထမဆံုး
ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈျဖစ္သည္။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ျမန္မာ–ထိုင္း ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္း၍ အျမန္ဆံုးဆက္လက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ျမန္မာ–ထုိင္းနယ္စပ္ဆက္သြယ္မည့္ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္း
တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကနဦးစီမံကိန္းအပိုင္းကို အရွိန္
အဟုန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ယင္းလုပ္ငန္းႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအတြက္ ပူးတြဲအထူးလုပ္ငန္း
အဖြဲ႕မ်ား ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းေရးတုိ႔ကို အျမန္ဆံုးအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾက
သည္ဟု အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီ
းဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ JCC ပူးတြဲဥကၠ႒ ဦးသန္းျမင့္က ဆုိသည္။

အသစ္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ပူးတြဲအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္မည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံအစုိးရအဖြဲ႕
တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕က ပါဝင္မည့္
သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးခ်ိန္မွ ႏွစ္ပတ္
အတြင္းေရြးခ်ယ္မည္ဟု ဦးသန္းျမင့္က ဆုိသည္။ အဆုိပါပူးတြဲ အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား
သည္ အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီ၏ သံုးလတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို စိစစ္ရန္ျဖစ္ၿပီး
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္ဆန္းက
ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေခ်းေငြကိုရယူရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမွအပ ေရြးခ်ယ္ရန္မရွိဘဲ
ယင္းအစား ယခင္ပုဂၢလိကလမ္းအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ စဥ္းစားခ်က္မွ ယခုအခါ အဆိုပါ
လမ္းကို ျမန္မာအစိုးရပိုင္လမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုဆုိသည္။

''ေခ်းေငြကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ခံၿပီး ေခ်းယူမွာျဖစ္တယ္။
ေခ်းေငြရၿပီးရင္ ေလလံစနစ္နဲ႔ ထိုင္းကုမၸဏီတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္မယ္။ ေဆာက္လုပ္ၿပီးသြားတဲ့
အခါ ထိန္းသိမ္းတာနဲ႔ ေနာက္ပုိင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ျမန္မာအစိုးရကပဲ
လုပ္ပါမယ္'' ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္ JCC ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕ကတာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္လာေရး
ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး (၉)ႀကိမ္ေျမာက္ JCC အစည္းအေဝးကို ေအာက္တုိဘာလ
ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌က်င္းပမည္ဟု ဦးသန္းျမင့္က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီက ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
မျပဳဘဲ ရပ္ထားခဲ့ေသာ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
ေရးအတြက္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ကနဦးစီမံကိန္း ကိုးခုအနက္ လမ္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္
ဆိပ္ကမ္းတုိ႔ကို အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္
အင္တုိက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ဆန္းက ေျပာသည္။
လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး ေခ်းေငြရယူရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္
ေမလအတြင္းက မူအားျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ အကူးအေျပာင္း
အၾကား အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑