ရွယ္ယာ လိမ္လည္မႈ ျဖစ္စဥ္ေတြ ဘယ္လုိကုိင္တြယ္မလဲ

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ 
(Securities and  Exchange Commission of Myanmar) SECM ေၾကညာခ်က္
တစ္ရပ္ကုိ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၄င္းေၾကညာခ်က္သည္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားကုိ ေကာ္မရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမရွိဘဲ
အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းဝယ္လုပ္ကုိင္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ အစုရွယ္ယာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားသည္လည္း ေကာ္မရွင္က တရားဝင္ခြင့္ျပဳ
ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားတြင္သာ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္ၾကရန္ အသိေပးခ်က္မ်ား
ရွိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း အရင္းအႏွီး ျပဳလုပ္ရာတြင္
ရွယ္ယာဝယ္ယူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး လဲလွယ္မႈေစ်းကြက္အတြင္း
ဝင္ေရာက္ကစားျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရႊေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ကစားျခင္း
ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ကုိင္ေနလ်က္ရွိသည္။ ထုိေစ်းကြက္မ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
လုပ္ကုိင္ၾကရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈျဖင့္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းထက္ အျမတ္တစ္ခုတည္း
ကုိသာ အဓိထား ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားေနသျဖင့္ ေငြေၾကးလိမ္လည္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား
ျဖစ္ေပၚလာလ်က္ရွိသည္။

မၾကာေသးမီက Saxon Capital Limited (SCL) အမည္ရွိ ကုမၸဏီသည္ ဘဏ္
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ အစုရွယ္ယာမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚကာ
လိမ္လည္သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ SECM ေကာ္မရွင္သည္
၄င္းကုမၸဏီကုိ သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္
ဇြန္ ၂၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ SCL ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္႐ုံး
ဖြင့္လွစ္ကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ လိမ္လည္ေရာင္းခ်၍ ေငြေၾကး
လိမ္လည္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါထားသည္။

သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ SCL ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္အေျခစုိက္႐ုံးကုိ
ပိတ္သိမ္းကာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္၄င္းကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆ
ရသည့္ I Smart အမည္ရွိ ကုမၸဏီက ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အလားတူ
လိမ္လည္မႈမ်ား ထပ္မံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ ၄င္းကုမၸဏီကို အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည့္ သတိေပးခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ေကာ္မရွင္က
ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ၄င္းကုမၸဏီသည္ တိမ္းေရွာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီ
တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုအေရးယူႏုိင္ရန္ စုံစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္
ဦးေဌးခြၽန္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

''ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အစုရွယ္ယာ
ေရာင္းဝယ္မႈမလုပ္ဖုိ႔ သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ေနပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း
အဲဒီခြင့္ျပဳခ်က္မရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြမွာ ဝယ္ယူရင္းႏွီးတာမလုပ္ဖုိ႔ သတိေပးခ်က္ေတြလုပ္ေန
ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး က်ဴးလြန္တဲ့ကုမၸဏီကုိလည္း အေရးယူႏုိင္ဖုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္
စုေဆာင္းတာကုိ လုပ္ေနပါတယ္။ အေရးယူပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ ဌာနေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္''ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဌးခြၽန္က ေျပာသည္။

ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအေပၚ လိမ္လည္မႈမ်ားသည္ ယခုမွ
စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္းကလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူး
ေသးသည္။ ထုိစဥ္က Global Growth --- အမည္ရွိ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံသား
NG Kwok Fai (ေခၚ) Mr.ED ပုိင္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီက ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈေစ်းကြက္
ႏွင့္ေရႊေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းအတက္အက် ပါဝင္ကစားေပးမည္ဟုဆုိကာ ေငြေၾကး
ထည့္ဝင္ရန္ ကမ္းလွမ္းကာ လိမ္လည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းကုမၸဏီ လိမ္လည္ခဲ့စဥ္
အခ်ိန္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳ
ခ်က္ကုိ တရားဝင္ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခ်က္
ေတာင္းခံစဥ္က တင္ျပခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ျခင္းမျပဳဘဲ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ လိမ္လည္မႈေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေသာ လိမ္လည္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အသိပညာ
အားနည္းမႈေၾကာင့္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မႈ
အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထုိ႔အတြက္
က်ဴးလြန္သည့္ကုမၸဏီမ်ားကုိ ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွသာ ထပ္မံ
လိမ္လည္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား က်ဆင္းသြားမည္ဟု ¤င္းကေျပာသည္။

''သတိေပးတားျမစ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္တာက လိမ္လည္မႈေတြ ျဖစ္မလာေသးခင္အခ်ိန္မွာ
ေတာ့ လုပ္သင့္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ဒါေပမဲ့ အမွန္တကယ္လိမ္လည္မႈ ျဖစ္လာၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ
ေတာ့ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္တာထက္ အေရးယူႏုိင္ဖုိ႔ကုိ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ
လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္''ဟု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ထူေထာင္ရာတြင္ အေရးပါခဲ့သူတစ္ဦး
ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

''ဥပေဒေတြက ျပည့္ျပည့္စုံစုံရွိထားၿပီးသားပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ဴးလြန္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကို
ေသခ်ာေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူႏုိင္တဲ့ အေျခအေနအထိ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔
လုိတယ္။ ဒါမွလည္း လိမ္လည္မႈ လုပ္ရဲတဲ့ ကုမၸဏီေတြ နည္းသြားမွာပါ။ မဟုတ္ရင္ေတာ့
လိမ္လည္တဲ့ ကုမၸဏီေတြက ဆက္ၿပီး ရွိေနမယ္။ အဲဒီလုိပဲ အသိပညာနည္းပါးတဲ့
လူေတြကလည္း ဆက္ၿပီး အလိမ္ခံရတာေတြက ျဖစ္ေနဦးမွာပဲ''ဟု ၄င္းက ဆက္လက္
ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာေစ်းမ်ား ေလ့လာေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာေစ်းမ်ား ေလ့လာေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကုမၸဏီ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ တရားဝင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည့္
ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ ေလးခုႏွင့္ အျခားေစ်းကြက္
ျဖစ္ေသာ OTC (Over The Counter Market) ေစ်းကြက္ကဲ့သုိ႔ တရားဝင္ေရာင္းခ်ခြင့္
ရွိသည့္ကုမၸဏီႏွစ္ခုကုိသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး
ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ OTC (Over The Counter Market) ပီျပင္စြာ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္
ျပင္ပ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကုိ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ
မ်ားျဖင့္သာ တစ္ဆင့္ခံေရာင္းဝယ္ခြင့္ ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္မူ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ပထမျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ကုမၸဏီလီမိတက္ (FMI)၊ ျမန္မာသီလဝါ အက္စ္အီးဇက္ဟုိးလ္ဒင္းပလက္ ကုမၸဏီ
လီမိတက္ ( MTSH )၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB Bank) ႏွင့္ ပထမ ျမန္မာပုဂၢလိက
ဘဏ္ (FPB  Bank) ေလးခုကိုသာ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

OTC (Over The Counter Market) ေစ်းကြက္ကဲ့သုိ႔ သေဘာတရား တူညီသည့္ ျပင္ပ
ေစ်းကြက္တြင္မူ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ (YBPC) ႏွင့္
Myanmar  Agro Exchange Public Ltd MAEX အမည္ရွိ ကုမၸဏီႏွစ္ခုကိုသာ ခြင့္ျပဳ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ကုမၸဏီသည္
လက္ရွိတြင္ အေရအတြက္ ၂ဝဝ နီးပါးခန္႔ရွိေနသည္။ ၄င္းကုမၸဏီမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ေသာ
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း မေပၚေပါက္မီအခ်ိန္က အစုရွယ္ယာ
ေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ေနာက္ဆုံးမူဝါဒအရ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေသး
ပါက မည္သည့္ကုမၸဏီမွ် ျပင္ပတြင္ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္
မရွိေတာ့ေပ။

၄င္းအခ်က္သည္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ လိမ္လည္ခံ
ရမည့္အေျခအေနမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းလည္း
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းဥပေဒျဖင့္
ျပ႒ာန္းကာ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။

ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ မိမိပုိင္ေငြေၾကးမ်ားကုိ
ကုမၸဏီသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လုိက္ရျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္သေဘာတရားကို အမွန္
တကယ္နားလည္မွသာ ဝင္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက ပုိမုိအက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္
ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာထားဖူးသည္။

ထုိ႔အတူ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္၌ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္
တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားႏွင့္သာ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။
အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားက အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတုိ႔အၾကား
အေရာင္းအဝယ္ ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးရသည္။

လက္ရွိ ေကာ္မရွင္မွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ
AYA Trust Securities Company၊ CB Bank Securities၊ Myanmar Securities
Exchange Center? Global World Securities၊ Expert Investment Securities၊
Aung MyintMo Min Securities၊ KBZ Stirling Coleman Securities၊ KTZ Ruby Hill
Securities၊ Amara Securities၊ Union Trust Securities Company ႏွင့္ Amara
Investment Securities Company Limited တုိ႔ ျဖစ္သည္။

¤င္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဝယ္ယူရာတြင္လည္း ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတုိင္း ေရာင္း
ဝယ္ျခင္း (Market Order) ႏွင့္ သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ ေရာင္းဝယ္သည့္
(Price Limit) ႏွစ္မ်ဳိးအေပၚ နားလည္ရန္ လုိအပ္သည္။ ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္
မိမိရွယ္ယာကိုေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏွင့္ ကန္႔သတ္ေစ်း ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးျဖင့္ စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္
သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိပုိင္ဆုိင္ထားေသာ အစုရွယ္ယာကုိ အေရာင္းအဝယ္ စာရင္း
တင္သြင္းမႈမွားပါက နစ္နာမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Market Price ျဖင့္ အေရာင္းတင္ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္၏ မည္သည့္ ေပါက္ေစ်းမဆုိ
ေရာင္းခ်မည္ဟု သေဘာတူသည့္ အေရာင္းစာရင္းတင္သြင္းမႈျဖစ္သည္။ အဝယ္စာရင္း
တင္သြင္းပါကလည္း မည္သည့္ေစ်းျဖင့္မဆုိဝယ္ယူမည္ဟု သေဘာသက္ေရာက္သည္။
Limit Price ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္စာရင္း တင္ပါက သတ္မွတ္ေစ်းရမွသာ အေရာင္းအဝယ္
လုပ္မယ္ဟု သေဘာသက္ေရာက္သည္။ ထုိ႔အတြက္ Market Price ျဖင့္ အေရာင္းစာရင္း
တင္ျခင္းသည္ ဝယ္လုိအား က်ဆင္းပါက နစ္နာမႈ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္။ Market Price ျဖင့္
အဝယ္စာရင္း တင္သြင္းသူမ်ားသည္ ဝယ္လုိအားျမင့္တက္ခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာမ်ားကုိ
ေစ်းပုိေပး၍ဝယ္ယူရႏုိင္သည္။ သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ေရာင္းဝယ္သည့္ (Price Limit) 
စာရင္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ မိမိသတ္မွတ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ကုိက္ညီမွသာ အေရာင္း
အဝယ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရွယ္ယာဝယ္ယူထားသူမ်ားသည္ မိမိရွယ္ယာ ဝယ္ယူထားေသာ ကုမၸဏီအ႐ႈံးေပၚပါက
မိမိ၏ ရွယ္ယာမ်ားမွာလည္း အ႐ႈံးေပၚႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသည္ဆုိေသာ
အခ်က္မွာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၏ အေျခခံသေဘာအျဖစ္ရွိေနသည္။

''ရွယ္ယာဝယ္တယ္ဆုိတာ ကုိယ့္ပုိက္ဆံကုိ သူ႔ကုမၸဏီအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ဖုိ႔
ေပးလုိက္တာျဖစ္တယ္။ ရွယ္ယာဝယ္လုိက္တာနဲ႔ ျမတ္မယ္လုိ႔ တရားေသေျပာလုိ႔မရဘူး။
တကယ္ေတာ့ ရွယ္ယာဝယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာနားလည္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
ထားတဲ့သူေတြေတာင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီက အ႐ႈံးေပၚလုိ႔ ကုိယ့္ရွယ္ယာ
လည္း ေစ်းက်သြားတာကုိ ၾကံဳေတြ႕ရတာအမ်ားႀကီးရွိတယ္''ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္
ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ ေဟာေျပာ
ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ားကုိ သတိေပးေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အေပၚ လိမ္လည္လုိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အျမတ္တစ္ခု
တည္းအေပၚ မက္လုံးေပးျခင္းျဖင့္ ဆြဲငင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
တစ္စုံတစ္ရာ ျပႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အျမတ္ေပးမည္ဟု ဆုိသည့္အခ်က္အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ
မ်ားက သတိထားရန္ လုိအပ္လွသည္။

ထုိ႔အတြက္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အသိပညာ
မ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ အရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ အသိပညာေပး သင္တန္း
ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ (၁) MIND Investment Institiute (၂) Shenton Institute of
Applied (၃) Myanmar Institute of Finance (၄) MyAsia Consulting Co.,Ltd &
Infra Partner IMCM (၅) Myanmar Certified Training Centers Co.,Ltd (MFC) 
(၆) IMA Institute of Accounting & Finance (၇) Global Institute of Finance 
(၈) Myanmar Institute of Business (MTB) စသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကုိ
SECM လုိင္စင္ခ်ေပးထားသည္။ ၄င္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ေစ်းကြက္၏ အေျခခံသေဘာမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

''ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ သူေတြက အျမတ္ရလုိမႈတစ္ခုတည္းနဲ႔ ဘာလုပ္ငန္းလုပ္လဲ
ဆုိတာကုိ ေသခ်ာေလ့လာျခင္း မရွိဘဲ ဝင္တုိးၾကတဲ့အတြက္ မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္သြား
ၾကတာမ်ားတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ သူေတြက အစုရွယ္ယာ
ေရာင္းဝယ္မႈရဲ႕သေဘာတရားကုိလည္း ေသခ်ာေလ့လာထားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္''ဟု
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အစဥ္မျပတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္
သည့္စနစ္ Moni-toring Systemာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ လိမ္လည္မႈမ်ား
ေပၚေပါက္ေစရန္ လြယ္ကူေနေစလ်က္ ရွိသည္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ ေထာက္ျပေျပာ
သည္။ ထုိ႔အတူ ကုမၸဏီမ်ားက ဥပေဒအေပၚ လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ကုိင္ၾကျခင္းမ်ားလည္း
ပါဝင္ေနသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚအစဥ္တစုိက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္စနစ္ကုိ
ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္သင့္သည္ဟု ထပ္မံေျပာသည္။

''ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ဌာနကေတာ့ သူ႔ဆီကုိ မွတ္ပုံတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရင္ ခြင့္ျပဳလုိက္
မွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကုမၸဏီေတြက လက္တစ္လုံးျခားလုပ္ၿပီး အခုလုိ မသမာတဲ့ နည္းလမ္းေတြ
လုပ္ရင္လုပ္မွာပဲ။ ဒါကုိ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ေနဖုိ႔ Monitoring System လုိအပ္တယ္။
အဲဒါကုိ တစုိက္မတ္မတ္လုပ္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သီးျခားရွိဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒါမွ
ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လက္တစ္လုံးျခားလုပ္မႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္''ဟု ဦးသက္ထြန္းဦးက
ဆက္လက္ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိတြင္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း လိမ္လည္မႈျဖစ္ေပၚသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ
အေရးယူႏုိင္သည့္ အေျခအေန ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အားနည္းေနဆဲဟု ဆုိရမည္။
ထုိ႔အတြက္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း လိမ္လည္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားက မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေန
လ်က္လည္းရွိသည္။

ထုိ႔အတူ စေတာ့ေစ်းကြက္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးေနေသးျခင္းေၾကာင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္
အေရာင္းအဝယ္သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားထက္
နိမ့္က်လာေနလ်က္ ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑