ဘဏ္မတည္ေငြရင္း၏ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ေငြမထုတ္ေခ်းရန္ ဗဟုိဘဏ္စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္

ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္မတည္ရင္းႏွီးေငြ၏ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္
ပုိမုိသည့္ေငြေၾကးကုိ ေခ်းေငြအျဖစ္ထုတ္ေခ်းျခင္းမျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က
စည္းမ်ဥ္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သည္ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္ကုိ
ဇူလုိင္ ၇ ရက္၊ ရက္စြဲပါထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္ ဇူလုိင္၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

၄င္းစည္းမ်ဥ္းအရ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအားလုံးသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းအုပ္စု တစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစ၊ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေနသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း အုပ္စု
တစ္ခုခုသုိ႔ ျဖစ္ေစေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ မိမိဘဏ္ မတည္ရင္းႏွီးေငြေၾကး၏ ၂ဝ
ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ပုိမုိ၍ ထုတ္ေခ်းျခင္း မျပဳရဟု ပါရွိသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာက
ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း အဆင့္အတန္းမ်ားျဖင့္ကုိက္ညီေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက
ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ ေျပာသည္။

''အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္က ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္ေတြလုိက္နာတဲ့
စည္းမ်ဥ္း စံခ်ိန္စံၫႊန္းအတုိင္း ျဖစ္ေစဖုိ႔လုပ္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြရဲ႕
စံခ်ိန္စံၫႊန္းကုိ Basel ကေန Basel II ကုိ (ႏုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ား လုိက္နာရမည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူေဘာင္ အဆင့္အတန္း) ကုိ တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လုိက္တာ ျဖစ္ပါ
တယ္''ဟု ၄င္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း
မ်ားအေနျဖင့္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္မႈ နည္းသြားေစမည္ျဖစ္ရာ ေရရွည္တြင္ ေကာင္းမြန္သည့္
အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ဘဏ္မွ
အႀကီးတန္းအၾကံေပးျဖစ္သူ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

''ဒီလုိထုတ္ျပန္လာတာကုိ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ႀကိဳက္တယ္။ အဲဒီလုိ ထိန္းေက်ာင္းထားမႈ
မရွိဘူးဆုိရင္ ေငြပမာဏကလည္းမ်ားမယ္၊ ေခ်းထားတဲ့ ဦးေရကလည္း မ်ားမယ္ဆုိရင္
ေရရွည္ဘဏ္ေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒါကေကာင္းတဲ့ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလုိပါပဲ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး မတည္မႈပမာဏသည္ ႏုိင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအရဆုိပါက Basel I အဆင့္တြင္သာ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္
Basel II အဆင့္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားက ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနရဆဲ
ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးသန္းလြင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

''အခု ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကလည္း Basel II အဆင့္နဲ႔ ကုိက္ညီဖုိ႔ လုပ္ေနပါၿပီ။
ဒါေပမဲ့ Basel I၊ Basel II ကုိ ေျပာင္းတယ္ဆုိတာက ပါးစပ္ကသာ လြယ္တာပါ။ တကယ္
လုပ္ေဆာင္မႈပုိင္းမွာက်ေတာ့စာရင္းဇယားပုိင္း၊ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ပုိင္းေတြကအစ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရတာ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္။ ဘဏ္ေတြကလည္း ႀကိဳးစားေန
ပါတယ္''ဟု ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

၄င္းစည္းမ်ဥ္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အာမခံရွိသည့္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ဘဏ္မ်ားက
ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အာမခံမရွိသည့္ ေခ်းေငြမ်ား
အတြက္မူဘဏ္၏ အဓိကမတည္ ေငြရင္း၏၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသာကန္႔သတ္၍
ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သည္ ¤င္းစည္းမ်ဥ္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပင္ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ
အခ်ဳိး သတ္မွတ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္ကုိလည္း ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္က အလားတူ
ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။ ၄င္းစည္းမ်ဥ္းအရ ဘဏ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ အခ်ဳိးကုိ
အနည္းဆုံး ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းထား ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္လုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြအပ္ႏွံထား
သူမ်ားက တစ္ၿပိဳင္တည္း ေငြထုတ္ယူမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑