တုိးခ်ဲ႕ေကာက္ရန္ လုိအပ္ေနသည့္ အခြန္ဝင္ေငြ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚရွိ ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚရွိ ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္၏ ပထမဆုံး ဘ႑ာႏွစ္ 
၂ဝ၁၆–၁၇ တြင္ အခြန္အခေကာက္ခံရရွိမႈ ပမာဏသည္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ၁ဝ 
ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ပိုမိုေကာက္ခံရရွိခ့ဲသည္။

သုိ႔ေသာ္အခြန္ရရွိမႈႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားေအာက္ နိမ့္က်ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံ၏
လိုေငြျပမႈပမာဏႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးေနေသးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အခြန္အရင္းအျမစ္မ်ား
ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ၿပီး အခြန္ပိုမိုရရွိႏိိုင္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္က လိုလားလ်က္ရွိသည္။

ျပီးခ့ဲသည့္ ၂ဝ၁၆-¼၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပထမ ေျခာက္လပတ္ အခြန္အစီရင္ခံစာႏွင့္
ဒုတိယ ေျခာက္လပတ္ အခြန္အစီရင္ခံစာတို႔ကို ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဇူလိုင္ ၄ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံရာတြင္ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာကို ထည့္သြင္း
တင္ျပခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္ရရွိမႈႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၂ဝ၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၈၂
ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္
၇ ဒသမ ၅၃ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂ဝ၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၉ ဒသမ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္ကုိ
ေတြ႕ရသည္။ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္တုိးလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ယခု ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အခြန္ရရွိမႈကုိ လ်ာထားခဲ့သည္မွာ ႏုိင္ငံအသားတင္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး (ဂ်ီဒီပီ) ၏ ၇ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
နိမ့္သည့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသည္ပင္ အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ၁၄ ဒသမ ၆
ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး လာအုိႏုိင္ငံက ၁၆ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၁၆
ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သြယ္ဝိုက္ခြန္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့္ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္သည္
အခြန္တိုးတက္ ေကာက္ခံရရွိရန္ အလားအလာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္းအထက္ပါ
ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ဦးေအာင္မင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ့ဲသည္။

''သြယ္ဝိုက္ခြန္ျဖစ္တ့ဲ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ စားသုံးမႈအေပၚ အေျခခံ
ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ Tax Base က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ဖိဖိစီးစီး ေကာက္ခံႏိုင္တာနဲ႔အမွ်
တိုးတက္ရရွိႏိုင္ရန္ အလားအလာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ စားသုံးသူမ်ားထံမွ ၄င္းတို႔၏ စားေသာက္သည့္
ပမာဏ၏ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (ငါးရာခိုင္ႏႈန္း)ကို ေကာက္ခံသည့္အပိုင္းတြင္ အခြန္လစ္
ဟာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ ေဘာက္ခ်ာတြင္ အခြန္
တံဆိပ္ေခါင္းမကပ္ဘဲ ေငြရွင္းေနျခင္းကို ၄င္းက ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အခြန္အခ
ေကာက္ခံရရွိေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၆,၅၁၂ ဒသမ ၇ဝ၃ ဘီလ်ံလ်ာထားခ့ဲေသာ္လည္း ႏွစ္ကုန္
တြင္ေကာက္ခံရရွိခ့ဲသည့္ ပမာဏသည္ ထိုလ်ာထားခ်က္ထက္ ၆ဝ၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ ပိုမိုရရွိ
ခ့ဲကာ စုစုေပါင္း ၇,၁၂၂ ဒသမ ၃ဝ၄ ဘီလ်ံအထိ ေကာက္ခံရရွိခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဦးေအာင္မင္းက ''အခြန္နဲ႔ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အနိမ့္ဆုံး
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခြန္ဝင္ေငြ တိုးတက္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္
ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

၄င္းေထာက္ျပခ့ဲသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္သည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္
က်ပ္ ၁,၇၅၆ ဒသမ ၄၅၇ ဘီလ်ံ လ်ာထားခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး က်ပ္ ၁,၈၇၇ ဒသမ ၈၅၁ ဘီလ်ံ
ရရွိခ့ဲေသာေၾကာင့္ က်ပ္ ၁၂၁ ဒသမ ၃၉၄ ဘီလ်ံပိုမို ေကာက္ခံရရွိခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေကာက္ခံရရွိခ့ဲျခင္းသည္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း
မ်ားက၂ဝ၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားအတြင္း ရယူခ့ဲေသာ ဝန္ေဆာင္
မႈမ်ားအတြက္ က်သင့္အခြန္ကို ယခုႏွစ္တြင္မွ စုစည္းေပးသြင္းခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ရွင္းလင္း
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ေနာက္ထပ္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုမိုေကာက္ခံရရွိခ့ဲသည့္ အခြန္အမ်ဳိးအစားတြင္ အထူး
ကုန္စည္ခြန္လည္း ပါဝင္ေနၿပီး ၄င္းအခြန္အမ်ဳိးအစားအတြက္ က်ပ္ ၆၈၇ဒသမ ၂၉၉ ဘီလ်ံ
လ်ာထားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ စတင္သက္ေရာက္ခ့ဲေသာ
အထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အထူးကုန္စည္မ်ားအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္
ေကာက္ခံႏိုင္ခ့ဲျခင္းႏွင့္ အရက္၊ စီးကရက္၊ ဝိုင္တို႔အေပၚ ပုံေသႏႈန္းျဖင့္ အခြန္ႏႈန္း
သတ္မွတ္ေကာက္ခံခ့ဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လ်ာထားပမာဏထက္ က်ပ္ ၃ဝ၆ ဒသမ ၉၃၅ ဘီလ်ံ
ခန္႔ ပိုမိုေကာက္ခံရရွိခ့ဲကာ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၉၄ ဒသမ ၂၃၅ ဘီလ်ံရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခြန္၊အခ မ်ားတြင္လည္း လ်ာထားခ်က္ထက္
ပိုမိုေကာက္ခံႏိုင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သြင္းကုန္အတြက္ လိုင္စင္ခ လ်ာထားခ်က္တြင္
ကုန္ပစၥည္းအမယ္ (အမည္) အခ်ဳိ႕ကိုလိုင္စင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳခ့ဲေသာ္လည္း ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္ပါမစ္လုပ္ငန္းကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ က်ပ္၅ ဒသမ ၇၆၂ ဘီလ်ံ
လ်ာထားရာမွ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၆၉ဝဘီလ်ံ ရရွိခ့ဲကာ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၉၃ ဘီလ်ံ ပိုမိုေကာက္ခံ
ရရွိခ့ဲသည္။ ထိုက့ဲသို႔ပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာ
အခေငြတြင္လည္း ျပည္ပတင္သြင္း ကနဦးယာဥ္မ်ား လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျခင္း၊
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရယူသူမ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ႏွစ္လဲမွတ္ပုံတင္စီးေရ မ်ားျပားခ့ဲျခင္းတို႔
ေၾကာင့္ က်ပ္၂၂၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားေသာ္လည္း ၃၅၂ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိတိုးတက္ရရွိ
ခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာအခြန္သည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္အတြင္း
လ်ာထားခ်က္ထက္ဘီလ်ံ ၂၆ဝ ခန္႔ ပိုမိုရရွိခ့ဲေသာ္လည္း ၂,၆ဝဝ အမ္အိပ္ခ်္ဇက္
လိႈင္းႏႈန္းစဥ္တင္ဒါ ေအာင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စတုတၴေျမာက္ ေအာ္ပေရတာတို႔ထံမွ လိႈင္းႏႈန္း
အခြန္အခမ်ားမ်ားစြာ ရရွိခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ႔ေငြ
စာရင္းေကာ္မတီမွ ဦးခင္ခ်ဳိက ေျပာသည္။

''သူက လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုရတာဟုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ခုနက ေျပာတ့ဲ တင္ဒါေတြေၾကာင့္ပဲ
အဓိက ပိုရလာတာ''ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္အခအမ်ဳိးအစား
၂၁ မ်ဳိးရွိေနၿပီး လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုမိုရရွိခ့ဲေသာ အခြန္အမ်ဳိးအစား ၁၇ မ်ဳိး ရွိကာ
ေလးမ်ဳိးမွာမူ လ်ာထားခ်က္ကို ျပည့္မီခ့ဲျခင္းမရွိေပ။ အဆိုပါ လ်ာထားခ်က္မျပည့္မီခ့ဲေသာ
အခြန္မ်ားတြင္ အခြန္ပမာဏ ႀကီးမားသည့္ ဝင္ေငြခြန္၊ အေကာက္ခြန္၊ ေရနံႏွင့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ႏွင့္ ေရအားအရင္းအျမစ္မွ
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူသည့္အတြက္ အခမ့ဲရရွိသည့္ဓာတ္အားခ(အခြန္)
တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားခ်က္အရ
သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခြန္ရရွိမႈႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးတြင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားၾကား အနိမ့္ဆံုးျဖစ္္လ်က္ရွိသည္။ Source - World Bankျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခြန္ရရွိမႈႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးတြင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားၾကား အနိမ့္ဆံုးျဖစ္္လ်က္ရွိသည္။ Source - World Bank

ဝင္ေငြခြန္တြင္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္၂၃၈၇ ဒသမ ၅၉၉ ဘီလ်ံေကာက္ခံ
ရရွိရန္ လ်ာထားခ့ဲေသာ္လည္း ႏွစ္ကုန္တြင္ ေကာက္ခံရရွိခ့ဲသည့္ ပမာဏမွာမူ က်ပ္ ၂၃၂၃
ဒသမ ၆၆၈ ဘီလ်ံသာ ရရွိခ့ဲေသာေၾကာင့္ လ်ာထားခ်က္ေအာက္ က်ပ္ ၆၃ ဒသမ ၉၃ဝ
ဘီလ်ံ ေလ်ာ့နည္းခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထိုသို႔ ေလ်ာ့နည္းရရွိခဲ့ျခင္းသည္ စည္းၾကပ္မႈလြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြမ်ား ေကာက္ခံရရွိ
မႈတြင္၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္
ေကာက္ခံေသာေၾကာင့္ ေကာက္ခံရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ေခါင္းစဥ္
ေအာက္က ေလ်ာ့နည္းေကာက္ခံရရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အေကာက္ခြန္တြင္လည္း က်ပ္ ၄၉ဝ ဘီလ်ံ ေကာက္ခံရရွိရန္ လ်ာထားခ့ဲရာ
က်ပ္ ၄၈ဝ ဒသမ ၁၈၆ဘီလ်ံသာ ေကာက္ခံရရွိခ့ဲကာ လ်ာထားခ်က္ေအာက္ က်ပ္ ၉ ဒသမ
၈၁၃ ဘီလ်ံ ေလ်ာ့နည္းခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အေကာက္ခြန္တြင္ လ်ာထားခ်က္ေအာက္
ေလ်ာ့နည္းရရွိခ့ဲျခင္းသည္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ နည္းပါးလာေသာေၾကာင့္ အခြန္ရေငြ
ေလ်ာ့နည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအတြက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးက သီးျခားရွင္းလင္း
တင္ျပခ့ဲျခင္း မရွိေပ။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ေလ်ာ့နည္း
ရရွခ့ဲျခင္းမွာမူ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစုိးရအၾကား ကနဦးသေဘာတူညီမႈ
လက္မွတ္ေရးထုိးေၾကး (Signature Bonus) ခန္႔မွန္းေျခတြင္ လုပ္ကြက္၂၆ ကြက္
အတြက္ ထည့္သြင္းလ်ာထားခ့ဲေသာ္လည္း အမွန္ဝင္ေငြ စာရင္းတြင္ လုပ္ကြက္
ေျခာက္ကြက္အတြက္သာ ရရွိခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ရွင္းလင္း
ခ့ဲသည္။ အဆိုပါအခြန္ အမ်ဳိးအစားကိုက်ပ္ ၆ဝ၄ ဒသမ ၂၁၁ ဘီလ်ံ ေကာက္ခံရရွိရန္
လ်ာထားခ့ဲေသာ္လည္း ၄၄၈ ဒသမ ၉၄၂ ဘီလ်ံသာ ေကာက္ခံရရွိခ့ဲကာ လ်ာထားခ်က္
ေအာက္ ၁၅၅ ဒသမ ၂၇ ဘီလ်ံခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ေရအားအရင္းအျမစ္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူသည့္အတြက္ အခမ့ဲရရွိသည့္
ဓာတ္အားခမွာမူ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ေရႊလီ (၁)ႏွင့္
တာပိန္ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားက ရရွိေသာအခမ့ဲဓာတ္အားအတြက္
Royalty Fees ေပးသြင္းေငြ ေလ်ာ့နည္းရရွိခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါအခအတြက္ လ်ာထားခ်က္မွာ က်ပ္ ၁ဝ ဒသမ ၄၂၆ ဘီလ်ံ
ျဖစ္ေသာ္လည္း ၉ ဒသမ ၇၈၂ ဘီလ်ံသာ ရရွိခ့ဲကာ က်ပ္ ၆၄၃ သန္းေလ်ာ့နည္းရရွိခ့ဲသည္။

အခြန္အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၂၁အထိ ရွိေနေသာ္လည္း အခြန္အမ်ဳိးအစားႀကီး ခုနစ္ခုက
သာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အခြန္ရေငြ၏ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ ၄င္းခုနစ္ခုက
ရရွိေနေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက တင္ျပထားသည္။ ထိုခုနစ္မ်ဳိးတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း
ခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္၊ အေကာက္ခြန္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးခြန္ (ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အခြန္)၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ယူသည့္အတြက္
ေကာက္ခံသည့္ အခြန္၊ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအခြန္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

အဆိုပါ ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈခြန္သည္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားေရာင္းခ်စဥ္
တြင္သာ ပမာဏမ်ားမ်ား ရရွိႏိုင္သက့ဲသို႔ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားဆိုင္ရာ
အခြန္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္မ်ားသည္လည္း
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ ကမၻာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ေပါက္ေစ်းတို႔
အေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ အခြန္ပိုမို တိုးတက္ရရွိလာရန္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း
ခြန္ကို ပိုမိုႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္က အၾကံျပဳထားသည္။

အထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္သည္သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြကိုပါ
ခန္႔မွန္းသိရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုအေလးထားသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

''ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္း၏ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြကိုပါ ခန္႔မွန္းသိရွိႏိုင္မည္
ျဖစ္ရာ ဝင္ေငြခြန္မ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိေရးကိုပင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ
ပါတယ္''ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ႏႈန္း
မ်ားတိုးျမင့္ေကာက္ခံျခင္းထက္ အခြန္အရင္းအျမစ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုးခ်ဲ႕
ေကာက္ခံေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑