ဂ်ပန္အစိုးရေခ်းေငြျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားကို ေခ်းေငြေပးမည္

လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေနေသာ ေတာင္သူႀကီးတစ္ဦးကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလိႈင္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေနေသာ ေတာင္သူႀကီးတစ္ဦးကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလိႈင္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ေခ်းေငြအကူအညီျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ 
ေတာင္သူမ်ားကို ဂ်ပန္ယမ္းေငြ ၁၅,၁၃၅ သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြသန္းေပါင္း တစ္သိန္း
ကိုးေသာင္းေက်ာ္ကို ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

ယင္းေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္သည္ ဂ်ပန္အစိုးရလက္ေအာက္ရွိ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား တရားဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈ အကူအညီေခ်းေငြ (ODA Loan) ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေျခာက္ခု
ေရးထိုးထားမႈအတြင္းမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေရးထိုးခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ေျခာက္ခုထဲတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြစီမံကိန္းအပါအဝင္ ပဲခူးျမစ္ကူးတံတားတည္ေဆာက္
ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယမ္း ၃၁ဝ,ဝ၅၁ သန္း၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ေဒသတြင္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (အဆင့္ ၂) အတြက္ ဂ်ပန္ယမ္း ၂၃,၉၇၉ သန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္း (အပိုင္း“ခ (၁)အတြက္ ဂ်ပန္ယမ္း ၂၅,ဝဝဝ သန္း၊ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီး
မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယမ္း
၄,၈၅၆ သန္းႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးမီးရထားလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း၏ အဆင့္-၁
(အပိုင္း ၂)အတြက္ ဂ်ပန္ယမ္း ၂၅,ဝဝဝ သန္း စသည္တို႔ပါဝင္ကာ စုစုေပါင္း ဂ်ပန္ယမ္းေငြ
၁၂၅,ဝ၂၁ သန္းကို ေခ်းေငြအကူအညီေပးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရလက္ေအာက္ရွိ JICA ႏွင့္
ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြသေဘာတူညီမႈ ေျခာက္ခုကို ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ JICA ဥကၠ႒
Mr Shinnichi Kitaoka တို႔လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
စီမံခန္႔ခြဲရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေငြတိုက္ဦးစီးဌာန၊
ျမန္မာ့လယ္ယာဘဏ္ႏွင့္ JICA မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဇူလိုင္လ ပထမအပတ္တြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေခ်းေငြအတြက္ ႏွစ္စဥ္အတိုးႏႈန္းမွာ သုည ဒသမ ဝ၁ ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁ဝ ႏွစ္
အပါအဝင္ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၄ဝ ျဖစ္ၿပီး ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ေခ်းေငြျဖစ္သည္ဟု JICA မွ သိရသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြအတြက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ထားၿပီျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမား
မ်ားကို ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ျပန္လည္ေခ်းရာတြင္ အတိုးႏႈန္းရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္
ေခ်းမည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတန္းအတြင္းဝန္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က
ေျပာသည္။

''အဲဒါက လႊတ္ေတာ္တင္ၿပီးသား။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးသား။ ဒါက
စစခ်င္းမွာ ဘယ္ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းကို ေခ်းမယ္။ ၿပီးရင္ ဒုတိယႏွစ္က်ရင္ ဘယ္ျပည္နယ္
တိုင္းကို ဆက္ေခ်းမယ္။ ဒီလို အစီအစဥ္နဲ႔သြားမွာ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

JICA က စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (two-step
loan) စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယမ္းေငြ ၁၅,၁၃၅ သန္း ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွစ္ရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေခ်းေငြရယူႏိုင္မည့္
လမ္းေၾကာင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ သီးႏွံထြက္ကုန္၊ ထုတ္ကုန္မ်ားတိုးတက္လာေစရန္တို႔
ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြကုိ ထုတ္ေခ်းရာတြင္ လယ္ယာက႑တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ား၊ လယ္ယာ
လုပ္ငန္းကိုအေျခခံသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိစစ္ထုတ္ေခ်း
ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေခ်းရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ လယ္ယာက႑ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စက္မႈလယ္ယာ
ႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားကို ဦးစားေပး
ထုတ္ေခ်းရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ျမင့္မားေသာ စိုက္ဧကမ်ားျပားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး၊
ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရန္၊ တစ္ႏွစ္တာ ပတ္လံုး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္
ႏိုင္သည့္ေဒသမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရန္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို
အဓိကပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑