ဓာတ္အားသံုးခ ႏႈန္းထားမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား နည္းတူ သင့္တင့္သည့္ ေဈးႏႈန္းသို႔ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံသြားရန္ စီစဥ္ေန

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္း အားျဖန္႔ျဖဴးရန္
ျပန္လည္၀ယ္ယူရသည့္ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေဈးႏႈန္း ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႕ရ
မည့္ အ႐ႈံးကိုကာမိရန္အတြက္ ဓာတ္အား ေကာက္ခံခႏႈန္းထားမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ေကာက္ခံသည့္ နည္းစနစ္ အတိုင္း ေကာက္ခံက်င့္သံုးရန္ ဒီဇင္ဘာ လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္
အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာ့
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္းမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉးေဒၚေအးေအးမြန္က ေျပာသည္။

"ႏိုင္ငံတကာမွာက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား သံုးစြဲခကို အိမ္သံုး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း သံုးဆိုၿပီး အလႊာ
အလိုက္ခြဲျခားၿပီး ေကာက္ခံတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီေတြ၀င္
လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကိုလည္း ဖိတ္ေခၚၿပီး လုပ္ကိုင္လာတဲ့အခါ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ တစ္ေျပး
ညီျဖစ္ေအာင္ လုပ္ငန္းအေျခ အေနေတြေပၚမူတည္ၿပီး ေကာက္ခံခ ႏႈန္းထားေတြကို ေျပာင္းဖို
႔ သင့္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရာတြင္ အမ်ားစု ျဖစ္ေသာ သာမန္လူတန္းစားႏွင့္ အေျခခံ လူတန္းစား
မ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသည့္ ကီလို၀ပ္ အတိုင္း အလႊာလိုက္တိုးျမႇင့္
ေကာက္ခံ သင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

နမူနာသတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ ယူနစ္ ၂၀၀ သံုးစြဲမႈအတြက္ တစ္ယူနစ္ကို ၃၅ က်ပ္ျဖင့္ေကာက္
ခံၿပီး ယူနစ္၂၀၀ ထက္ပိုမိုသံုးစြဲပါက ေနာက္တိုးသုံးသည့္ ပမာဏကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀
သို႔ တိုးျမႇင့္သင့္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လက္ရွိေကာက္ခံေနေသာ
တစ္ယူနစ္ ၇၅ က်ပ္မွ ယူနစ္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွ ၁၅,၀၀၀ အတြင္း သံုးစြဲပါက တစ္ယူနစ္လွ်င္
က်ပ္ ၁၀၀ ထိ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္း မွ ဘ႑ာေရးအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒၚေဇာ္ေဇာ္သန္းက
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္းအေန ျဖင့္ ျမန္မာ့ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္
ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရႊလီ (၁)ေရအားလွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတို႔မွ ဓာတ္အား ကို ၀ယ္ယူ
ကာ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴး ေနရသည့္အျပင္ ဌာနပိုင္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားမွာလည္း
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ကမ္းလြန္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကို၀ယ္ယူကာ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အား ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ယူနစ္ေရာင္းတိုင္း အ႐ႈံးေပၚလ်က္ရိွ
ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္းအေနနဲ႔ တစ္ယူနစ္ေရာင္းတိုင္း
တစ္က်ပ္ ၇၄ ျပား ႐ံႈးတယ္။ ဒီေတာ့ လက္ရွိသုံးစြဲေနတဲ့ ႏႈန္း အရတြက္ရင္ ၂၀၁၂ - ၁၃
ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္ ၁၈ ဒသမ ၇၅၁ ဘီလ်ံအ႐ႈံးေပၚ မွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ၌ ဓာတ္အားပါ၀င္မႈ အခ်ဳိး မွာ ျမန္မာ့ေရအား
လွ်ပ္စစ္မွ ၆၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ေရႊလီမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂ်ီတီ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုးစက္မွ ၂၃
ရာခိုင္ ႏႈန္းပါ၀င္လ်က္ ရွိသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၃ ေႏြရာသီတြင္ ဓာတ္ အားမလံုေလာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ ဂ်ီတီ
စက္ေလးလံုးကို ထပ္မံတိုး ခ်ဲ႕ၿပီး ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ရာ ဂ်ီတီ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
သံုးစက္၏ ထုတ္ လုပ္မႈေပၚတြင္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းထိ တိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေဒၚေဇာ္ေဇာ္သန္းက ေျပာသည္။

"၂၀၁၂ ဇြန္လကေန မတ္လအထိ ဂ်ီတီစက္ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ကမ္းလြန္သဘာ၀
ဓာတ္ေငြ႕ကို စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနကေန တစ္ဘီတီယူကို ငါးေဒၚလာေပး၀ယ္ၿပီး ဓာတ္အား
ထုတ္ လုပ္ေနတာပါ။ ဒီဆယ္လစာကိုပဲ ငါး ေဒၚလာနဲ႔ရတာ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ေက်ာ္
တာနဲ႔ တစ္ဘီတီယူကို ၁၁ ဒသမ ၁၉၆၆ ေဒၚလာေပး၀ယ္ရေတာ့မယ့္ အျပင္ ဂ်ီတီစက္
ေတြကလည္း တိုးထား ေတာ့ ဓာတ္အားေရာင္းခ်တာကို နဂိုႏႈန္း အတိုင္း ဆက္ေရာင္း
ေနမယ္ဆိုရင္ တစ္ ယူနစ္ေရာင္းတိုင္း ၃၃ က်ပ္ ၂၅ ျပား႐ႈံး ၿပီး ၂၀၁၃ - ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွာ
ေတာ့ က်ပ္ ၃၆၈ ဒသမ ၉၅၂ ဘီလ်ံေလာက္ အ႐ႈံး ေပၚႏိုင္တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္သံုးႏွင့္ လမ္းမီးလွ်ပ္စစ္မီတာခအတြက္ တစ္ ယူနစ္လွ်င္ ၃၅
က်ပ္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၇၅ က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္သံုးတြင္ ၁၅၀ ယူနစ္ အထိ သံုးစြဲမႈအတြက္
တစ္ယူနစ္လွ်င္ ျမန္မာ ေငြျဖင့္ က်ပ္ ၅၀ နီးပါးေကာက္ခံၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္သံုးတစ္ယူနစ္
ကို ၇၂ က်ပ္၊ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ အိမ္သံုး ၂၅ ယူနစ္ အထိသံုးစြဲမႈအတြက္ ၂၉ က်ပ္စသည္ ျဖင့္
သံုးစြဲမႈယူနစ္အလႊာအလိုက္ခြဲျခား သတ္မွတ္ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑