စိန္ႏွင့္ ျမကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ေရႊစင္ေရႊတုံးကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ

စိန္ပြင့္မ်ားကို အရည္အေသြး စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈေနသူ တစ္ဦးကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)စိန္ပြင့္မ်ားကို အရည္အေသြး စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈေနသူ တစ္ဦးကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈမရွိေသာ စိန္ႏွင့္ ျမကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ေရႊစင္ေရႊတုံးကို
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္တုိ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဩဂုတ္ ၈ ရက္တြင္
အတည္ျပဳလိုက္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သို႔
ရွင္းလင္းေျပာၾကား ၿပီးေနာက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ကာ အတည္ျပဳႏိုင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒါေတြက ဟုတ္ပါတယ္။ တကယ္လည္း တင္ျပခ့ဲတ့ဲ အခြန္ေတြဟာ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသင့္တ့ဲ
အခြန္အမ်ဳိးအစားေတြျဖစ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကလည္း အတည္ျပဳေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္"ဟု
ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္၊ ကရင္ျပည္နယ္ လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ဳိက ေျပာသည္။

စိန္ႏွင့္ ျမတို႔သည္ ျပည္တြင္း၌ ထြက္ရွိျခင္းမရွိဘဲ ျပည္ပမွသာ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
တည္ဆဲအခြန္ ဥပေဒအရ အၾကမ္းထည္ တင္သြင္းျခင္းအတြက္ ကုန္းေပၚ ေရာက္တန္ဖိုးအေပၚ
အေကာက္ခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း စုစုေပါင္း ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္
ဆက္လက္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္ကမူ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ ေကာက္ခံ ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
အခြန္ေကာက္ခံခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုက့ဲသို႔ အခြန္ႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ေနပါက တရား၀င္ တင္သြင္းမႈကို ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္
အခြန္ရရွိမႈ ပမာဏလည္း ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က ေျပာသည္။

"အခြန္ႏႈန္းသက္သာတဲ့အတြက္ တရား၀င္တင္သြင္း လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေကာက္ခြန္
၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း စတ့ဲ အခြန္ေငြမ်ား ေကာက္ခံရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု
၎ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စိန္ႏွင့္ ျမအေပၚ အထူးကုန္စည္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ အခြန္ရေငြ
လ်ာထားခ်က္အေပၚ ထိခိုက္မႈ မရွိသည့္အျပင္ အျခားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားလည္း
ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

စိန္ႏွင့္ ျမကို အခြန္သက္သာစြာ တင္သြင္းႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းေက်ာက္ျဖတ္၊ ေက်ာက္ေသြး၊
အေရာင္တင္ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏံွမႈ တိုးတက္လာၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစျခင္း၊
စိန္ကို ျပည္တြင္းထြက္ ေက်ာက္မ်က္မ်ဳိးစုံႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ပါက ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး
ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေရာင္းခ်ကာ ေဈးေကာင္းရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ အေခ်ာထည္
ပို႔ကုန္တိုးတက္လာႏိုင္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ျခင္း စသည့္
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ထိုက့ဲသို႔ပင္ ခိုင္မာေသာေငြေၾကးအျဖစ္ အသုံးျပဳလာသည့္ ေရႊစင္ေရႊတုံးမ်ားကုိ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
ငါးရာခုိင္ႏႈန္း အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ အေျခအေနရွိေနေၾကာင္း
သိရသည္။

ေရႊစင္ေရႊတုံးသည္ ေငြလိုသည့္အခါ ခ်က္ခ်င္း ေငြျပန္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း၊ တစ္ပဲသားမွစတင္ၿပီး အေလးခ်ိန္
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၀ယ္ယူစုေဆာင္းထားႏိုင္ျခင္း၊ လက္၀တ္ ရတနာက့ဲသို႔ အေလ်ာ့တြက္၊
လက္ခမရွိေသာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူသည့္ေဈးကြက္ အခိုင္အမာရိွေနေၾကာင္းလည္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက
ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဏ္မ်ားတြင္အေပါင္ထားၿပီး ေငြေခ်းႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလည္း "ယခင္က ေငြေခ်းယူမႈမ်ား
အတြက္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အိမ္၊ ေျမ အစရွိသည္တို႔ကိုသာ အာမခံယူကာ ဘဏ္ေခ်းေငြ
ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ေရႊစင္ေရႊတုံး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
အစရွိသည္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ လက္ခံကာ
ဘဏ္မ်ားကို ေငြထုတ္ေခ်းခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ရာ ေရႊစင္ေရႊတုံးမ်ားကို အာမခံပစၥည္းသဖြယ္
ဘဏ္သို႔ ေပးအပ္ၿပီး ေငြေခ်းႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒတြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ လိုအပ္ေသာ
အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ပဲ၊ နႏြင္း စသည့္ ကုန္စည္ ၈၆ မ်ဳိးကို
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လိုအပ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္
ထပ္မံကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ယခု စိန္ႏွင့္ ျမကုိ အထူးကုန္စည္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ေရႊစင္ေရႊတုံးတို႔ကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ ေပးပို႔ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑