ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္မႈအတြက္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၃၀၀ ေက်ာ္ အ႐ံႈးျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သြယ္တန္းထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သြယ္တန္းထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္မႈအတြက္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၃၀၀ ေက်ာ္ အ႐ံႈးခံ
စိုက္ထုတ္က်ခံရမည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားစီမံေရး ဦးစီးဌာန၊
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ဦးက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္မႈမွာ ႏွစ္စဥ္ အ႐ံႈးခံ စိုက္ထုတ္ေနရေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ယူနစ္လွ်င္
၂၃ က်ပ္ေက်ာ္ အ႐ံႈးခံစိုက္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ားဆံုး ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္မွာ ၃,၁၀၀ မဂၢါ၀ပ္ရွိၿပီး
အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီစြာ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာဆိုထားသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္က႑ ၀င္ေငြစုစုေပါင္း လ်ာထားခ်က္မွာ က်ပ္ ၁,၁၆၄ ဒသမ
၁၄၂ ဘီလ်ံ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္မွာ က်ပ္ ၁,၅၄၀ ဒသမ ၇၈၁ ဘီလ်ံ
ရွိျခင္းေၾကာင့္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၇၆ ဒသမ ၆၃၉ ဘီလ်ံ အ႐ံႈးခံ စိုက္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယမန္ဘ႑ာႏွစ္က ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွ က်ပ္ ၃၃၇ ဘီလ်ံခန္႔
အ႐ံႈးခံစိုက္ထုတ္ခဲ့ရေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က
ၿပီးခဲ့ေသာလက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္
ဓာတ္အားသယ္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔အတြက္ပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ
စိုက္ထုတ္က်ခံ သံုးစြဲေနရၿပီး ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုစီမံကိန္းမ်ား၊ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု
စီမံကိန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ဘတ္ဂ်က္ကို သံုးစြဲႏုိင္မႈအပုိင္းတြင္
အားနည္းလာေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ဓာတ္အားခ အ႐ံႈးခံေရာင္းခ်ေနရသည့္ျဖစ္စဥ္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္
ေႏွာင့္ေႏွးမႈကို ျဖစ္ေပၚလာေစေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
မရွိသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက
ေျပာဆိုထားသည္။

လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခေကာက္ခံရာတြင္ အိမ္သံုးႏွင့္ စီးပြားေရးသံုး/စက္မႈ လုပ္ငန္းသံုးဟု
ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခား ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

အိမ္သံုးဓာတ္အား တစ္ယူနစ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး ၃၅ က်ပ္မွ အျမင့္ဆံုး ၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေကာက္ခံၿပီး
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး/ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး ဓာတ္အားအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး ၇၅ က်ပ္မွ
အျမင့္ဆံုး ၁၅၀ က်ပ္ျဖင့္ သံုးစြဲေသာ ဓာတ္အားယူနစ္အလိုက္ ေကာက္ခံေနသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကစက္႐ံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဓာတ္အားတစ္ယူနစ္ ကုန္က်စရိတ္သည္
၉၁ ဒသမ ၉၂ က်ပ္ခန္႔ရွိေသာ္လည္း ဓာတ္အားျပန္လည္ ေကာက္ခံရရွိေငြမွာ ပ်မ္းမွ်
၆၉ ဒသမ ၂၆ က်ပ္သာျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ ဓာတ္အား တစ္ယူနစ္တိုင္းတြင္ ၂၂ ဒသမ ၆၆ က်ပ္ခန္႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွ
စိုက္ထုတ္ေပးေနရေသာ အေျခအေနျဖစ္ရာ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ၃၃၇ ဘီလ်ံခန္႔
အ႐ံႈးခံစိုက္ထုတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ စိုက္ထုတ္က်ခံ သံုးစြဲေနရမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားတစ္ခု သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္
ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Tariff Policy ကို ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက
ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္က ဓာတ္အားခ ႏွစ္စဥ္အ႐ံႈးခံ စိုက္ထုတ္ေနရသည့္အတြက္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထား
ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ကာ
သဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း
သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑