ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ အမွတ္ A-6 တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တစ္ရက္ ကုဗေပ သန္း ၅၀ ႏႈန္း ထုတ္ယူႏုိင္မည့္ အေျခအေနေတြ႕

ယခုအသစ္ထပ္မံစမ္းသပ္ေတြ႕ရွိေသာ ျပည္သစ္ တြင္းအမွတ္(၁)ႏွင့္ အျခားတူးေဖာ္ေရးတြင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေပးပို႔

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ အမွတ္ A-6 ေရနက္ပိုင္းရွိ ျပည္သစ္တြင္း အမွတ္(၁)မွ
တစ္ေန႔လွ်င္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ သန္း ၅၀ ႏႈန္း ထုတ္ယူႏိုင္သည္ကို စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိေၾကာင္း
အဆိုပါတြင္း တူးေဖာ္ေနသည့္ MPRL E&P ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက
တရား၀င္ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္သစ္တြင္း အမွတ္(၁)သည္ လုပ္ကြက္အမွတ္ A-6 ၏ တတိယေျမာက္တြင္းျဖစ္ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕
အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၉၀ ခန္႔အကြာ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ ေရအနက္ ၂,၀၀၁ မီတာ
ေနရာတြင္္ တူးေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ကြက္ A-6 အတြင္းရွိ အကဲျဖတ္တြင္း ျပည္သစ္(၁)ကို ဇြန္ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး
ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္ ရည္မွန္းအနက္ မီတာ ၄,၅၇၀ အထိ တူးေဖာ္ခဲ့ရာ အနက္ ၃,၅၄၂ မီတာတြင္
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ခိုေအာင္းေနေသာ အသားတင္ ထုတ္ယူႏိုင္မည့္ သဲေၾကာအထူ ၃၅ မီတာခန္႔ကို
စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဓိက သဲေၾကာကုိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ စမ္းသပ္ျခင္း (Drill Stem Test) ကို
ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဩဂုတ္ ၃ ရက္အထိ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီးဆင္းႏႈန္းမွာ
တစ္ရက္လွ်င္ 50 MM ထိရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္ဟု MPRL E&P ကုမၸဏီက
ယခုလ ၇ ရက္တြင္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္သည္။

ယခုေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ MPRL E&P ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးမိုးျမင့္က "ရခိုင္ကမ္းလြန္
လုပ္ကြက္ A-6 မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တူးေဖာ္ခဲ့တဲ့ သံုးတြင္းအနက္ ဒီျပည္သစ္တြင္း အမွတ္(၁)ဟာ
တတိယေျမာက္ တူးေဖာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ တြင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၎ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အတူ လုပ္ကြက္
 A-6 ဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိတဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို ရွာေဖြေရးျပဳလုပ္ေနတဲ့
တျခားလုပ္ကြက္ေတြထဲက အေစာဆံုး ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျပည္သစ္အမွတ္(၁)တြင္းကို နဂိုမူလ စီစဥ္ ထားသည့္အတိုင္း တြင္းပိတ္သိမ္းမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ တူးေဖာ္ေရးသေဘၤာသည္
လုပ္ကြက္အမွတ္ A-6 အတြင္းရွိ အျခားေသာ သဲေၾကာႀကီးမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕
ခိုေအာင္းႏိုင္မႈ အလားအလာကို ေလ့လာ စမ္းသပ္ရန္ ျပည္သာယာတြင္း အမွတ္(၁)ကို
ယခုလအတြင္း ဆက္လက္တူးေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MPRL E&P ထံမွ သိရသည္။

ရခိုင္ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ A-6 တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္
MPRL E&P ကုမၸဏီက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားႏိုင္သည့္
PSC စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို ျမန္မာ့ေရနံႏွင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ အမွတ္ A-6 တြင္ MPRL E&P ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Woodside Energy(Myanmar) Pte, Ltd က ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ
Total E & P Myanmar ကုမၸဏီက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ဳိးက်ပါ၀င္ကာ ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါလုပ္ကြက္ A-6 တြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ စုစုေပါင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရး
တြင္း သံုးတြင္း တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး သံုးတြင္းလံုးတြင္ သဘာဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတြက္
ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ကြက္အမွတ္ A-6 တြင္ ရွာေဖြေရးတြင္း/အကဲ ျဖတ္တြင္းမ်ား ဆက္လက္တူးေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ခိုေအာင္းမႈပမာဏမွာ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါက
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑