ျမန္မာ-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

ျမန္မာ - အေမရိကန္  ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔
တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အေမရိကန္
ကုန္သည္မ်ားအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ
ညေန ၅ နာရီထိ က်င္းပမည့္အဆိုပါကြန္ဖရင့္သို႔ အေမရိကန္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္
ေဒသရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး  ေဆြးေႏြးပြဲတြင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကုန္သြယ္မႈႏွင့္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး၊ ကုန္သြယ္ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး၊ စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ သတင္း
အခ်က္အလက္ႏွင့္  နည္းပညာတြန္းအားေပးေရးတို႔ကို အဓိကထားကာ ေဆြးေႏြးသြား
ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑