Friday, October 28, 2016

ေက်ာက္မ်က္ဥကၠ႒ေနရာ မေျပာင္းလဲေစလုိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေတဇအေနျဖင့္ အသင္းတြင္ အေရးပါ
ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ၎အား ရာထူးမွ မႏုတ္ထြက္
ေစလိုေသးေၾကာင္း အသင္း၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

ဦးေတဇသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္း၏ ဥကၠ႒ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္စာကို ဒုတိယအႀကိမ္တင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္၍ အသင္းအေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ
လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၎သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရဟတ္ယာဥ္
မေတာ္တဆမႈအၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း က်န္းမာေရး ေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္ ႏုတ္ထြက္စာတင္
ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

"ဥကၠ႒က ႏုတ္ထြက္စာတင္တာ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၂ -၂၀၁၄ ကာလအတြင္းမွာ ၿပီးစီး
ေအာင္လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကလည္း မၿပီးျပတ္ ေသးတာေၾကာင့္ ဒီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ
အဖြဲ႕၀င္ေတြအားလံုး အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး အဲဒီအစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လတ္တေလာမွာ
မႏုတ္ထြက္ေစခ်င္ေသးဘူး"ဟု ေက်ာက္မ်က္အသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစံမ်ဳိးက သတင္းစာရွင္းလင္း
ပြဲ တြင္ ေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္အသင္းသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထြက္ရွိေနေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ႏွင့္ လက္၀တ္ရတနာေဈးကြက္ရာႏႈန္း ျပည့္ျဖစ္
ထြန္းေရး၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ အေခ်ာထည္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္
မႈမ်ား ေခတ္မီတိုးတက္ေရးအတြက္ အသင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခု တည္
ေထာင္ေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။

"ေလာေလာဆယ္ဥကၠ႒ သက္တမ္းအတြင္း ေနျပည္ေတာ္မွာ ေရႊၾကာပင္ ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာ
ထည္ေဈးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္။ အခြန္ လြတ္ဇုန္အျဖစ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ အခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္ေတြရေအာင္လုပ္ၿပီး တစ္ေနရာတည္း ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားကို တင္ပို႔ႏုိင္ေအာင္
လုပ္မယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြလုပ္ဖို႔ က်န္ေနပါေသးတယ္။ ဒါေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ က ဥကၠ႒
ရဲ႕ ပ့ံပိုးကူညီမႈေတြအမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနေသးတယ္။ အသင္း၀င္အီးစီ၊ စီအီးစီအဖြဲ႕၀င္ေတြအားလံုးက
ဥကၠ႒ကို ဆက္လက္လမ္းၫႊန္မႈေပးၿပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ပါလို႔ တညီတၫြတ္တည္း ေျပာၾက
တာပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဥကၠ႒ က ဘာမွအေၾကာင္း မျပန္ေသးပါဘူး"ဟု ဦးစံမ်ဳိးက ေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္အသင္းသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရာ ဥကၠ႒ ရာထူးကို မဲေပးသည့္
စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဦးေတဇသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ဥကၠ႒ရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းကိစၥရပ္သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆို
တစ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။

အသင္း၏ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေဌး က "ဥကၠ႒ကို ၂၀၁၄ ထိတာ၀န္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ေစ
ခ်င္တာပါ။ အသင္းက လြတ္လပ္စြာအေခ်ာထည္ ေဈးကြက္ တစ္ခုျဖစ္လာဖို႔၊ ဓာတ္ခြဲခန္းတည္
ေဆာက္ဖို႔၊ ပညာေတာ္သင္ေတြ ေဟာင္ေကာင္ကို လႊတ္ဖို႔ ကိစၥေလးေတြ မျပတ္ေသးဘူး။ ႏိုင္ငံျခား
သားေတြကို လက္ရွိမွာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ခြင့္ မေပးထားဘူး။ အေခ်ာထည္လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္
ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္ရရင္ အသင္းခ်ဳပ္ နဲ႔ လာပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုတယ္" ဟု ေျပာ
သည္။

ေက်ာက္မ်က္အသင္းတြင္ ထိပ္တန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေတဇ ဥကၠ႒ရာထူး
တြင္ ရွိေနျခင္းသည္ အေမရိကန္မွ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ
မ႐ုပ္သိမ္းသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိ သတင္းမီဒီယာက ေမးျမန္းရာ ဦးစံမ်ဳိးက "ဒါက ဘာမွ
မသက္ဆိုင္ပါဘူး။ ပိတ္ဆို႔မႈက နဂိုကတည္းက ရွိေနတာပါ။ ဒီပိတ္ဆို႔မႈ မျပဳတ္လည္း ေက်ာက္မ်က္
ကေတာ့ ေရာင္းေနရတာပဲ။ နဂိုကတည္း က အေမရိကန္၀ယ္လက္က နည္းတယ္" ဟု ျပန္လည္
ေျဖၾကားခဲ့သည္။

မႏၲေလးေက်ာက္၀ိုင္းမွ ေက်ာက္စိမ္း ကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည္ ဦးျမတ္ေအာင္ က ေက်ာက္မ်က္
က႑တြင္ မည္သူဥကၠ႒ ျဖစ္သည္မွာ အဓိကမက်ဘဲ ရည္ရြယ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးပါ ေၾကာင္း၊ ပံုမွန္ေအာက္ေျခကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ ၀ယ္ေရာင္း
သမားမ်ားမွာ အဆိုပါကိစၥကို အာ႐ံုထားမႈနည္းပါးေၾကာင္း ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"အသင္းက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခြန္လြတ္ေက်ာက္မ်က္ေဈးကြက္ေတြ၊ ဓာတ္ခြဲခန္းႀကီးေတြလုပ္ဖို႔ကို
ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ေက်ာက္မ်က္က႑အတြက္ အင္မတန္ ေကာင္းသြားမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပါ။
ဘယ္သူလုပ္တယ္ဆိုတာ အေရးမႀကီးပါဘူး။ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ဖို႔က အဓိကပါ။
ဥကၠ႒ရာထူးဆိုတာကလည္း အခ်ိတ္အဆက္ ေကာင္းေကာင္း နဲ႔ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္မွလုပ္လို႔
အဆင္ေျပတာမ်ဳိးဆိုေတာ့ ဦးေတဇကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ၾကတာေပါ့" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑