စီးပြားေရးက႑တြင္ ဂ်ပန္၏ နည္းပညာႏွင့္ အကူအညီ လိုအပ္

ဦးေဇာ္မင္း၀င္းႏွင့္ Kyushu Economic Federation ဥကၠ႒ Mr Shingo Matsuo တို႔ စီးပြားေရးနားလည္မႈစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးစဥ္။ သီရိလူ/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဦးေဇာ္မင္း၀င္းႏွင့္ Kyushu Economic Federation ဥကၠ႒ Mr Shingo Matsuo တို႔ စီးပြားေရးနားလည္မႈစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးစဥ္။ သီရိလူ/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ နည္းပညာႏွင့္အရင္းအႏွီးျမင့္မားေသာ ဂ်ပန္လုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားကို အေျခခံအေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ က႑မ်ား
တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ Kyushu
Economic  Federation ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း
ခ်ဳပ္ မွ တာ၀န္ရွိသူတို႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခ်ဳပ္ေရးထုိးပဲြတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက
ေျပာသည္။

Kyushu Economic Federation သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၀
ေက်ာ္ျဖင့္ လာေရာက္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"အစိုးရစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြျပဳလုပ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေတြကို ျပဳျပင္ၿပီးရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို စဲြေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ စက္မႈႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ တိုေတာင္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလ
အတြင္း ထူေထာင္ႏုိင္ဖို႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈလိုအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕အဓိကက်တဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑နဲ႔
စက္မႈက႑ကိုဦးစား ေပးေနပါတယ္"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္း က ေျပာသည္။

ကုန္ထုတ္က႑တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ သီလ၀ါ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ထား၀ယ္စေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
ကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားလည္း ျပ႒ာန္းၿပီး
ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခ်ိန္
ေကာင္းျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။

Kyushu Economic Federation ဥကၠ႒ Mr Shingo Matsuo က ၎တို႔ အသင္းခ်ဳပ္သည္
အာရွႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္စေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္
နားလည္မႈ စာခ်ဳပ္မ်ားေရးထိုးၿပီးျဖစ္ကာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏ တဲြဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး
ဦးေအးလြင္ က ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ စြမ္းအင္က႑မွာအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္လုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အိမ္ျခံေျမစေသာ
က႑မ်ားတြင္ လာေရာက္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံအတြက္ ဒီက႑ ေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလိုအပ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိမွာ
တ႐ုတ္ရဲ႕ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက အျမင့္ဆံုးပါ။ မၾကာခင္ ဂ်ပန္က နံပါတ္တစ္ျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာရွိ
ေနပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမွာအေမရိကန္ ေဒၚလာ၂၆၈ သန္းသာ
ရွိေသးသည္။

ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နည္းပညာ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည့္ အေသး
စားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေစလိုၿပီး အထူးသျဖင့္ အေသးစားအလတ္စား
လုပ္ငန္းက႑၏ ၆၅ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေသာ အလားအလာေကာင္းသည့္ စားေသာက္ကုန္
လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေစလိုေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္စက္မႈဇုန္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္သာမက စစ္ကိုင္းတိုင္း
ေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ထား၀ယ္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီး
မႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းေတြဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ဆိုရင္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့၊ နည္း
ပညာပံ့ပိုးမႈ၊ ေဈးကြက္ပံ့ပိုးေပးမႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ကုန္ထုတ္က႑မွာ အမ်ားစုက စက္
ထက္ လက္နဲ႔လုပ္ရတာေတြမ်ားေနတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

Kyushu ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr Ikuro Hirozane က အဖြဲ႕၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္းၿပီး စီးပြားေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑