ေငြလဲႏႈန္းအတက္အက်ျမန္ျခင္းကို ဗဟိုဘဏ္က ထိန္းညႇိေပးေစလို

အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးႏႈန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားအတြင္း သိသာစြာျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းက႑၌ ပိုမိုတည္ၿငိမ္လာေစရန္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ထိန္းညႇိေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေငြေၾကးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ေကာင္းထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးႏႈန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားအတြင္း သိသာစြာျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းက႑၌ ပိုမိုတည္ၿငိမ္လာေစရန္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ထိန္းညႇိေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေငြေၾကးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ေကာင္းထက္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္း တန္ဖိုးျမင့္တက္လာသည့္နည္းတူ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ဗဟိုဘဏ္က ေန႔စဥ္
ေလလံေခၚယူသည့္ ႏႈန္းထားမွာ ျမင့္တက္လ်က္ရွိရာ ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာ ျပည္တြင္းေငြေဈး ေၾကး
ကြက္တြင္ အသာစီးရေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေၾကးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ေသာ ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၉၄၉ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး တရား၀င္
ေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ၀ယ္ေဈး ၉၄၈ က်ပ္ႏွင့္ ေရာင္းေဈး မွာ ၉၅၆ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပေဈးကြက္၌
က်ပ္ ၁,၀၀၀ ၀န္းက်င္တြင္ ေဈးေပါက္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ အစည္း၏ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယတာ၀န္ခံျဖစ္သူ
Matt Davies က ေငြလဲႏႈန္း အတက္အက် ျမန္ဆန္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း
က႑တြင္ အမ်ားဆံုး အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေငြတန္ဖိုးျမင့္ တက္မႈႏွင့္ သြင္းကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္ တက္လာမႈတို႔အၾကား မွ်တစြာထိန္းညႇိ
ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြလဲႏႈန္းစနစ္မွာ မ်ားစြာေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္
မ်ားမွာ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ တရား၀င္ ေငြလဲႏႈန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားရွိ
ေၾကာင္း ေမလအတြင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လာေရာက္စဥ္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
ရာတြင္ ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရား၀င္ေငြလဲႏႈန္းသည္ ေဈးကြက္အတြင္း အမွန္တကယ္ ေပါက္ေဈးႏွင့္ မ်ားစြာနီးစပ္
လာၿပီး ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ေငြလဲႏႈန္းေလလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား တိုးျမင့္လာ
ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဗဟိုဘဏ္သည္ တိက်ေသာ ႏႈန္းထားတစ္ခု ပံုေသသတ္မွတ္ျခင္းမရွိပဲ ေခ်ာေမြ႕ေသာ ေငြလဲႏႈန္း
အေျပာင္းအလဲကို ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားအပါအ၀င္ ၾကမ္းခင္းေဈး သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာ
နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း Matt Davies က ေျပာသည္။

ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ၾကမ္းခင္ေဈးေၾကာင့္ ေဈးကြက္အတြင္း ေဈးႏႈန္းကြဲလြဲမႈ
နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခဲြမႈဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ဗဟိုဘဏ္
ထုတ္ျပန္ေသာ ေလလံေဈးအေပၚ ေရာင္း၀ယ္မႈတန္ဖိုးသည္ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ျမင့္တက္လာ
ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"အခု အေျခအေနက ေငြလဲႏႈန္းအတက္အရမ္းျမန္ေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ျမန္မာက်ပ္မွာတင္
မဟုတ္ဘူး တျခား ေငြေၾကးတန္ဖိုးေတြပါ ေလ်ာ့က်ေနတယ္။ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြအမ်ားႀကီး
တိုက္ဆိုင္သြားတာေၾကာင့္ပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဗဟိုဘဏ္သည္ ၎၏ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏႈန္းယွဥ္ ေမွ်ာေငြလဲႏႈန္းစနစ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္၂၀၁၂ ဧၿပီလက စတင္
က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၈၁၈ က်ပ္ ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္မွ စကာ ယခုႏွစ္ေမလကုန္အထိ ၉၄၉ က်ပ္ အေျခအေနကို ယွဥ္လိုက္ပါက ၂၀ ရာခိုင္
ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဗဟိုဘဏ္ ေဈးကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ထိန္းေက်ာင္းခ်ိန္မွစ၍ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔
ျမင့္တက္မႈသည္ အနည္းဆံုး ၀ ဒသမ ၁၁ရာခုိင္ ႏႈန္းမွ အမ်ားဆံုးတစ္ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့
ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အကယ္၍ဗဟိုဘဏ္က အဆိုပါစနစ္ က်င့္သံုးၿပီးေဈးကြက္ကို မထိန္းေက်ာင္း ႏုိင္ခဲ့ပါက ပို၍
အေျခအေန ဆိုးႏုိင္ေၾကာင္းေျပာသည္။

"ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံမႈေတြရွိလာတာေၾကာင့္လည္း ေငြလဲႏႈန္းက ပိုၿပီးသိသာလာ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဈးကြက္စီးဆင္းမႈအတိုင္း ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနေပၚကိုလိုက္ၿပီး ေငြေၾကး
ေဖာင္းပြမႈဘက္ ေရာက္မသြားေအာင္ ထိန္းရပါမယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ ဗဟိုဘဏ္သည္ လြတ္လပ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိမလာ
ေသးေသာ္လည္း ေငြလဲႏႈန္းအတြက္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္
ရွိေနၿပီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး ဌာနက အၾကံဉာဏ္ျဖည့္စြက္မႈသာရွိေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးခိုင္ထြန္းက အေမရိကန္စီးပြားေရး ျပန္လည္တည္ ၿငိမ္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ
က်ပ္ေငြ သာမက ဂ်ပန္ယန္းေငြ၊ ၿဗိတိန္ေပါင္ စတာလင္၊ ဩစေၾတးလ်ေဒၚလာ စသည္မ်ားႏွင့္ယွဥ္
လွ်င္ ေဒၚလာ တန္ဖိုး ျမင့္တက္သြားရျခင္းမွာ အက္ဖ္အီးစီမ်ားေဈးကြက္မွ ႐ုတ္သိမ္း ေနျခင္းေၾကာင့္
ႏုိင္ငံျခားေငြသံုးစဲြမႈမ်ားတြင္ ေဒၚလာတစ္မ်ဳိးတည္းသာ ကိုင္တြယ္ရသည့္အေျခအေနျဖစ္ေပၚ ေနခ်ိန္
တြင္ ယင္းကိုအခြင့္ေကာင္းယူၿပီးေဈးကစားျခင္းႏွင့္ ေဈးတက္မည္ အထင္ႏွင့္ စုေဆာင္းထားျခင္းတို႔
ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကဲ့သုိ႔ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သြင္းကုန္မ်ား ပိုသြင္းျခင္း၊
ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ ရန္ေငြ၀ယ္စု ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ဒီေနရာမွာလည္း အမွန္တကယ္ ၀ယ္လိုအားျမင့္တက္တာနဲ႔ အေယာင္ ေဆာင္၀ယ္လိုအားဆိုၿပီး
ႏွစ္မ်ဳိးေတြ႕ရ မွာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္မႈသည္ ပို႔ကုန္ကို အားေပးရာေရာက္ေသာ္လည္း သြင္းကုန္ဘက္တြင္
နစ္နာလာ ေစႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဥပမာႏုိင္ငံတြင္း ထုတ္လုပ္ၿပီးျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေသာ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ ကုန္လုပ္ငန္း၊
အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းစသည္တို႔အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ပိုလာႏုိင္ၿပီး သြင္းကုန္ျဖစ္ေသာ ဓာတ္ေျမ
ဩဇာ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ဒီဇယ္ဆီစသည္တို႔ေဈးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ေဒၚလာေဈးတက္တာဟာ ပို႔ကုန္ကို အားေပးၿပီးသြင္းကုန္ကို အားေလ်ာ့ေစတဲ့
အတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလိုျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး
တက္သြားတာကေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ေဈးကြက္တည္ၿငိမ္မႈကို ထိခုိက္ေစပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာ
သည္။

"ဗဟိုဘဏ္က အခုအခ်ိန္ထိ ေဈးကြက္ကို ၀င္ထိန္းတာမေတြ႕ရပါဘူး။ ဗဟိုဘဏ္က ႏိုင္ငံျခားေငြ
ေဈးကြက္ကို ၀င္ထိန္းတယ္ဆိုတာ ေဒၚလာေဈးတက္လာရင္ ဗဟိုဘဏ္ က ေဒၚလာေတြကို
ေဈးကြက္မွာထုတ္ေရာင္း၊ ေဈးက်သြားရင္ ေဈးကြက္က ေဒၚလာေတြကို ၀ယ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီနည္းနဲ႔ ေဈးကြက္ကို ထိန္း ႏုိင္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈရတယ္လို႔ ေျပာ ႏုိင္တာပါ" ဟု ၎ကေျပာ
သည္။

လက္ရွိတြင္ ေဒၚလာ အေရာင္းအ၀ယ္ကို ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကသာ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဗဟိုဘဏ္
က ဒိုင္လူႀကီး လုပ္ေပးသည့္ အဆင့္သာရွိ ေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ဗဟိုဘဏ္မွာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအျပည့္အ၀ရွိသြားရင္ေတာ့ ေငြေၾကးမူ၀ါဒေတြကို
အတိအက် အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေပမယ့္ မလုပ္ဘူး။
ဒါမွမဟုတ္ မလုပ္တတ္ဘူး ဆိုရင္လည္း ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒နဲ႔ဘုတ္
အဖဲြ႕ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑