လအနည္းငယ္တြင္း ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳသြားမည္

ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဃသည်ငူငကာ ဥကၠဌ မစၥတာ ပေရာ့တာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေဌးလိႈင္ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဃသည်ငူငကာ ဥကၠဌ မစၥတာ ပေရာ့တာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေဌးလိႈင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွာ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ နည္း ဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား
တြင္ ျပည့္မီရန္ လိုအပ္ေသးေသာ္လည္း ႏွစ္လအတြင္း ႏုိင္ငံျခား ဖက္စပ္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၀င္
ေရာက္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၁၆ မွ ၁၇ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ဘဏ္ႏွင့္
ေငြေၾကးဆိုင္ ရာ အစည္းအေ၀းပဲြတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑မွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာ သည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္ ေဒၚေနာ္အဲေဖာက ဗဟိုဘဏ္ သည္ ျပည္တြင္းဘဏ္
လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ား ကို ဖက္စပ္ဘဏ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ေပးျခင္း၊
ယင္းေနာက္ ရာႏႈန္းျပည့္ႏုိင္ ငံျခားဘဏ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳေရး ႏွင့္ ဘဏ္ခဲြမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း
တို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ဖက္စပ္ဘဏ္လုပ္ငန္းကိုပထမဆံုး ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာ အေျခအေနအရေတာ့
ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာေပမယ့္ ႏုိင္ငံ ျခားဘဏ္ေတြကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္း မရွိ ေသးပါဘူး"ဟု
၎က ေျပာသည္။

ယင္းခြင့္ျပဳခ်က္စတင္ပါက ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ား၏ နည္းပညာအားနည္းမႈ အတြက္ ႏုိင္ငံျခား
ဘဏ္မ်ားကတာ ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ "ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြမွာ
အထူးသျဖင့္နည္းပညာနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံုက႑အတြက္ ကြ်န္မ တို႔ အေလးထားၿပီး
ဖိတ္ေခၚပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဗဟိုဘဏ္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ နည္းဥပေဒကို
ေရးဆဲြေနၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ၿပီးစီးပါက ဖက္စပ္ဘဏ္ မ်ားအျဖစ္စတင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ တြင္းမွ
အဓိကဘဏ္ႀကီးငါးခုသည္ ႏုိင္ ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးျဖစ္ကာ ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။

နည္းဥပေဒၿပီးစီးပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ မည္မွ်ထည့္၀င္ ရမည္ စသည့္အေသးစိတ္ကို ေၾကညာ
ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။ "တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြက ဖက္ စပ္ပံုစံကို မႀကိဳက္ၾက
ဘူး။ မလုပ္ခ်င္ၾက ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံအေနအထားနဲ႔ ျပန္ေတြးၾကည့္ရင္ တစ္ဆင့္ၿပီးမွ တစ္ ဆင့္
လုပ္သြားတာက အသင့္ေတာ္ ဆံုးျဖစ္လိမ့္မယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳခ်က္အရျပည္တြင္း တြင္ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္ကိုယ္
စားလွယ္႐ုံး ခဲြေပါင္း ၂၅ ခုေက်ာ္႐ွိၿပီး အာရွႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီး ယား၊ အိႏိၵယ
ႏွင့္ အျခားအေနာက္ႏုိင္ငံ မ်ားမွ ဘဏ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ကိုယ္စားလွယ္
႐ုံးမ်ား သည္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ရွာေဖြေနၿပီး ခြင့္ျပဳပါက ၎တို႔ ႏိုင္ငံႏွင့္
အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ ရန္ အေထာက္အပံ့ေပးမည္
ျဖစ္သည္။

"ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္ အေတာ္မ်ားမ်ား က သီလ၀ါနဲ႔ တျခားစီးပြားေရးဇုန္လို စီမံကိန္းေတြမွာ ၀င္
ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အတြက္ စိတ္၀င္စားေနၾကတယ္။ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ကလည္း လိုအပ္တဲ့ သတင္း
အခ်က္အလက္ေတြ သူတို႔အတြက္ ရွာ ေပးေနတယ္။ ဒီမွာဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ခြင့္ရမယ္
ဆိုရင္ ဂ်ပန္အျပင္ အျခား လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ပါ အေထာက္ အကူေပးသြားမွာပါ"ဟု
စုမိတိုမိုမီဆုရီ ဘဏ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္ ခ်ဳပ္ တိုရွီယုကိေမာ္ရီက ေျပာသည္။

ျမန္မာ၊ စင္ကာပူႏွင့္၊ဩစေၾတးလ် တြင္ ႐ုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘ႑ာ ေရးဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္
ခံလုပ္ငန္း Consilium အဖဲြ႔အစည္း၏ ဥကၠ႒ ေဒးဗစ္ပေရာ့တာက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားမွာ
ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း အတြက္ အေတာ္ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးၿပီး အေျခခံ
အေဆာက္အအံု၊ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရရွိရန္ လိုအပ္ ေနေသးေၾကာင္း
ေျပာသည္။

၎အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဘဏ္မ်ားကိုလည္း အရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္ ျပင္ဆင္မႈ မ်ားျပဳ
လုပ္ၿပီးမွသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ လုပ္ ကိုင္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။ ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္ တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းက ဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး
က႑အတြက္ အဓိကလို အပ္ခ်က္မွာ ေငြရင္းေငြႏွီးေဈးကြက္ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္၊ ႏႈန္းရွင္ေမွ်ာမူ၀ါဒ
အတိုင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေဈးကြက္ တည္ ေဆာက္ရန္ နည္းဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ ရန္ လိုအပ္ေနေသး
ေၾကာင္းေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚခုိင္ ခိုင္ႏြယ္က ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈႏွင့္ ေခတ္မီဘဏ္လုပ္ငန္းက႑အတြက္ ဗဟိုဘဏ္က သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား
ထုတ္ျပန္သြားရန္ရွိၿပီး ပထမဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္းက ေငြလဲႏႈန္းကို
ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအတိုင္းျဖစ္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏႈန္းရွင္ပံုစံအတိုင္း ျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑