အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္၊လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ျဖည့္ဆည္းရန္လို

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ရွိ အလတ္စားလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အလွဆင္အုတ္ခဲလုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဟိန္းလတ္ေအာင္ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ရွိ အလတ္စားလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အလွဆင္အုတ္ခဲလုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ဟိန္းလတ္ေအာင္

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတုိးႏႈန္းသက္သာသည့္ ေခ်းေငြတစ္
ခုတည္းျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ဘက္ေပါင္းစုံအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး
ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသူအခ်ဳိ႕က
ေျပာသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကး၊ လူ႔စြမ္း အားအရင္းအျမစ္၊ နည္း
ပညာႏွင့္ လုပ္ ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ အဓိက က်ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ယင္းက႑တစ္ခုခ်င္းအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မႈေပးႏိုင္မွသာ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေအာင္ျမင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ က ေျပာသည္။

"က႑ေပါင္းစုံမွာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေန တာပါ။ အားလုံးျခံဳၿပီး အဓိကလိုအပ္ ခ်က္ ဘာလဲဆိုတာက
ေတာ့ ေျပာရခက္ တယ္။ လုပ္ကိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြက တူညီမွာေတာ့
မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ နည္းပညာနဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဒါေတြကေတာ့
က႑တိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနတယ္" ဟု ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ
လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က
ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အေျခခံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္
အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား တည္ ေထာင္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း
က စတင္ႏႈိးေဆာ္ တိုက္တြန္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြရယူလုပ္ကိုင္လို သည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္
စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဗဟိုဌာ
နကို ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္း ႏိုင္ရန္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့ သည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္
စား လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပသည္။

သုိ႔ရာတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မူ ေဘာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း လြယ္ကူမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကး
ေခ်းငွားမႈ မူ၀ါဒ ကန္႔သတ္ခ်က္တခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ေငြေခ်းငွားလိုသူမ်ား အခက္အခဲရွိခဲ့ ေၾကာင္း လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္သူအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

"ေငြေခ်းဖို႔အတြက္ အာမခံတင္ရ မယ္ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္မႈက နည္းနည္းေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းက အခုမွစလုပ္မယ္၊ လည္ပတ္မယ္ဆိုတဲ့ သူက အာမခံတင္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းမရွိေသး ဘူးေလ။
ေနာက္ၿပီး ေအာင္ျမင္မယ္ မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုတာလည္း မေသခ်ာ ေသးဘူး။ တကယ္လို႔ မေအာင္
ျမင္ရင္ ေရာ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ ထပ္ေခ်းေပးမွာလားဆိုတာကလည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနေသး
တယ္" ဟု UMH Co.,Ltd မွ ဒါ႐ိုက္တာ မျမတ္စံ၀င္းက ေျပာသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္က ျမန္မာ့အေသး
စားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဘဏ္သုိ႔ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ငါးေထာင္
ကို အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အာမခံ လုံေလာက္စြာ တင္သြင္းႏိုင္မႈရွိမွသာ ေခ်းေငြ လုံေလာက္စြာရရွိ
မည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြအာမခံအဖြဲ႕အစည္း ေပၚေပါက္ ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲလ်က္ရွိကာ အဆိုပါ
အဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာပါက အာမခံ မတင္ သြင္းႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယင္းအဖြဲ႕က
အာမခံေပး႐ုံျဖင့္ ေခ်းေငြ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"အကုန္လုံးက လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေပၚမွာမူတည္တယ္။ လက္ေတြ႕ဘယ္ေလာက္ထိ လုပ္ႏိုင္မလဲ၊
က႑တိုင္း ဘယ္ေလာက္အထိ ျပင္ဆင္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္သြားရမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခု
က ဒီလုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္ေလာက္ထိ အဆင့္ခြဲျခားထားလဲ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာၿပီး
အၿပိဳင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ၿပီလား။ လွ်ပ္စစ္မီး လာရင္ေတာင္ မီးအားမျပည့္လုိ႔ ကိုယ္ပိုင္မီးစက္ ေမာင္းေန
ရတဲ့အေျခ အေနမ်ဳိးမွာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္လို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္မလဲ
ဆိုတာ ကြ်န္မတို႔ စိတ္၀င္စားပါတယ္ ။

ဒါေတြအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို တစ္ဦးခ်င္းစီ သီးသန္႔ေခၚၿပီး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း တိုင္ပင္တာမ်ဳိးကို
အေသအခ်ာ လုပ္သြားသင့္တယ္လို႔ ကြ်န္မထင္ပါတယ္" ဟု မျမတ္စံ၀င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑