အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၊ျမႇင့္တင္ရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ဆန္ေခါက္ဆြဲလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ဆန္ေခါက္ဆြဲလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအခန္းက႑ ျမႇင့္တင္ရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရန္ရွိေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ က
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္
သည့္ ျမန္မာ့စီး ပြားေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရက္သတၱ ပတ္ပ႐ုိဂရမ္ဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာသည္။

"အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္း ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ" ဟု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။
ကုလသမဂၢ အာရွပစိဖိတ္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာ္မရွင္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စက္တင္ဘာ
လ ၂၃ ရက္ မွ ၂၇ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အဆိုပါ ပြဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြား
ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ပါ၀င္
ကာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္ တင္ရန္ လို
အပ္ေၾကာင္း၊ ယင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တက္လာမွသာ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာ မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမႇင့္တင္ဖို႔ အတြက္ အရမ္းေကာင္းတဲ့အခြင့္အေရး ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကရရွိ
ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ညင္သာတဲ့ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အဓိကထားၿပီး အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိက
စီးပြားေရးက႑ေတြကို ရလဒ္ ေကာင္း ေပၚထြက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ
တယ္" ဟု ကုလသမဂၢ အာရွပစိဖိတ္ ဆိုင္ရာစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာ္မရွင္မွ ေဒသတြင္းရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအခန္းက႑ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ Mr. Marc
Proksch က ေျပာသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား အခန္း က႑ျမႇင့္တင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိဆဲျဖစ္ၿပီး
ယင္းအားျမႇင့္တင္မႈျပဳလုပ္ရန္လိုကာ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ အေနျဖင့္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းမႈႏွင့္
စိတ္၀င္စားႏိုးၾကားမႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က
ေျပာသည္။

"ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ေဆာင္တာနဲ႔အတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈန႔ဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြျဖစ္ေပၚလာရင္ ဘယ္လိုအကာအကြယ္
ေပးမလဲ။ ျခစားမႈေတြရွိေနရင္ စီမံကိန္း ေတြလည္း အခ်ည္း အႏွီးျဖစ္သြား ႏိုင္ပါတယ္" ဟု အဆို
ပါ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ Green Spot ( Thailand) Co.Lt ၏ ဒုတိယဥကၠ႒
Mr. Chote Sophonpanich  က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑