ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ အိုင္တီစနစ္မ်ား အားနည္းေနေသး

ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမွာ တိုးတက္လာေသာ္လည္း နည္းစနစ္ပိုင္း အားနည္းေနေသးသည္ ။ ဓာတ္ပုံ - ေကာင္းထက္ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမွာ တိုးတက္လာေသာ္လည္း နည္းစနစ္ပိုင္း အားနည္းေနေသးသည္ ။ ဓာတ္ပုံ - ေကာင္းထက္

ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း က႑သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခဲြခန္႔မွစတင္၍ အလွ်င္အျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့
ေသာ္လည္း ေငြစကၠဴ ကိုင္တြယ္သံုးစဲြမႈသာ အဓိက ျဖစ္ေနေသးၿပီး အိုင္တီနည္းပညာပိုင္းတြင္
အားနည္းခ်က္ရွိေနေသးကာ ႏုိင္ငံ ျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္လည္း အဟန္႔အတားတစ္ခု
ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္၏ ဒုတိယ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား
အတြက္ ေျဖေလွ်ာ့ မႈမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ား က်န္ေသးေၾကာင္း ယခင္ သီတင္း
ပတ္က အင္းလ်ားလိတ္ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုတြင္
ေျပာသည္။

"ဘ႑ာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္ မႈမွာပဲ အားနည္းခ်က္ရွိတယ္လို႔ ေျပာ လို႔မရဘူး။ ဆက္သြယ္
ေရးနည္းပညာ ဘက္ကလည္း ပံ့ပိုးေပးဖို႔လိုတာေၾကာင့္ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြက ဘဏ္ေတြအတြက္
တကယ့္အခက္အခဲပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္ဇြန္လအတြင္းက ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ စီမံခန္႔ခြဲ
ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အၾကံေပးမႈမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေသာ မကၠင္ဆီဂလိုဘယ္အင္စတီက်ဳ
၏ စာတမ္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမွာ mobile banking  သို႔မဟုတ္ ecommerce စနစ္
မ်ဳိး အတြက္ အဓိကလိုအပ္ၿပီး ယင္းမွာ ျပင္ပတြင္ဘဏ္ဖြင့္ျခင္း၊ ဆိုင္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းေၾကာင့္
ကုန္က်ရမည့္ စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ျခင္းတို႔ ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အင္တာနက္ ကြန္ နက္ရွင္ အားေကာင္းမႈႏွင့္ လက္ကိုင္ ဖုန္းအသံုးျပဳႏုိင္မႈတြင္
ဒုတိယအနိမ့္ ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္ ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း
အဆိုပါစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္အျပင္ ဘဏ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္
ရည္ျမႇင့္ တင္ႏုိင္ျခင္း၊ ဘဏ္သို႔လာေရာက္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအေပၚစိတ္ေက်နပ္မႈ
ရေစျခင္း၊ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္ျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေအတီ
အမ္စက္မ်ားထားျခင္း၊ ဘဏ္ခဲြမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔အတြက္လည္း ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ မ်ားစြာ
ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏လက္ရွိ၀န္ေဆာင္မႈမွာ ဘဏ္သို႔လာေရာက္သူ မ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈေပး
စြမ္းႏုိင္မႈ တြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္ မႈႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အားနည္းလ်က္ ရွိသည္။

"ဘဏ္ကိုလာတဲ့သူေတြရဲ႕ အဓိက မေက်နပ္ခ်က္က အခ်ိန္ေစာင့္ရတာပဲ။ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြနဲ႔
ဘဏ္ခဲြေတြမွာ ေအတီအမ္စက္ေတြရဲ႕ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ အားနည္းတဲ့အခ်က္ေၾကာင့္
စိတ္တိုင္းမက်ၾကဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

စစ္တမ္းအရ ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္အေသးအမ်ားစုမွာ အခ်ိန္ေစာင့္ဆိုင္းရမႈမ်ားၿပီး ျပည္တြင္း
ဘဏ္မ်ားမွာ လံုေလာက္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပည့္မီျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္သူဦးသန္းလြင္က ဇူလိုင္လအတြင္း က ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ
ထြက္ရွိလာခဲ့ ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာဘဏ္စနစ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဗဟိုဘဏ္နည္း
ဥပေဒႏွင့္ ေငြေရးေၾကး ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒ ေပၚထြက္ လာရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း
ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ၏ အားနည္းခ်က္မွာ ွနအနူူငအန ႏွင့္ ဖုန္းလိုင္းစနစ္မ်ားသာ
အသံုးျပဳထား ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုင္းအတြက္အဆင္မေျပေၾကာင္း၊ အစိုးရက ဘဏ္ မ်ားအတြက္
fiber optic စနစ္ကိုသံုးစဲြရန္ အစီအစဥ္ရွိေသာ္လည္း ယင္း မွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အခ်ိန္
ယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ဒီက ဘဏ္လုပ္ငန္းက ႏွစ္ ၅၀ ေလာက္အိပ္ေနၿပီး အခုမွ ျပန္စရတဲ့အဆင့္ပဲရွိေသးတာ။ ႏုိင္ငံတကာ
အဆင့္မီဖို႔ဆိုရင္ အခ်ိန္တိုအတြင္းနဲ႔ ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး"ဟု ၎က ေျပာ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ မရွင္ အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္ တာေအာင္ထြန္းသက္ကမူ ဘဏ္စနစ္တြင္လို
အပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ယင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာမႈအတြက္ အတား
အဆီးတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ လိုအပ္ေနေသးတာ မွန္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံက ဒီလိုအေနအထားပဲ
ရွိတာ။ မလာဘူးလို႔ေျပာတဲ့သူကလည္း ေျပာေနၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို အေျခအေနမွာပဲ ကိုကာ
ကိုလာတို႔၊ နစ္ဆန္းတို႔ ၀င္လာၾကတာပဲ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑