ပုဂၢလိကအာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီရန္လို

ျပည္တြင္းအာမခံလုပ္ငန္းက႑ မတြင္က်ယ္ေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၅ တြင္ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ဖြယ္
ရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အာမခံ လုပ္ငန္း ၁၁ ခုမွာ ယခုႏွစ္ဇူလိုင္လမွ စတင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ရာ
ေငြရင္းေငြႏွီးအားနည္းၿပီး လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳလည္း ႏုနယ္ကာ လုပ္ငန္းပိုင္း ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
စြာ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ Capital Life အာမခံလုပ္ငန္းမွ ဦးရန္ပိုင္က အာမခံလုပ္ငန္း ေျခာက္
မ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရသည့္အနက္ အသက္ အာမခံ၊ မီးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံမ်ား တြင္
လာေရာက္ထားရွိမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

၎အျပင္ အျခားအာမခံအမ်ဳိး အစားမ်ားထပ္မံခြင့္ျပဳပါက လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။

"ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းက သိရတာကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ လာဦးမွာ
မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ၀င္ေရာက္လာ မယ္ဆိုရင္လည္း ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေဈးကြက္မ်ဳိး ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္
ပါတယ္။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လည္း ဆႏၵရွိပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

သမ၀ါယမဘဏ္ကလည္း အာမခံလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံသားစီးပြားေရးအာမခံ ကုမၸဏီကို
ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သမ၀ါယ မဘဏ္၏ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဖျမင့္ က ႏုိင္ငံျခား
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၀င္ေရာက္လာရန္ အခ်ိန္လိုအပ္ေသးသည့္အတြက္ ဘဏ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္
သည့္ပံုစံကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ ရန္ စဥ္းစားထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းေျပာသည္။

"လုပ္ငန္းအေျခအေနအရ အခုမွအစပဲရွိေသးတဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီးျပင္ဆင္ဖို႔လိုေသးတယ္။
ဘက္စံုကမဖြံ႕ၿဖိဳးေသးဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး
ကမူ အာမခံလုပ္ငန္းပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္မွာ လူထုကလည္း အာမခံထားရွိသည့္အသိနည္း
ပါးမႈရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြအရ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ ပုဂၢလိ
ကအာမခံလုပ္ငန္း ၁၁ ခုမွာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအတြက္ လံုေလာက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိး ျဖစ္
ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အစိုးရဌာနမ်ားအပါအ၀င္ မျဖစ္မေန အာမခံထားရွိရမႈမ်ဳိးသာ အမ်ား
ဆံုးရွိေနေသး ေၾကာင္းေျပာသည္။

"ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြကို အသက္အာမ ခံ၊ မီးအာမခံလိုမ်ဳိးလုပ္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံျခားကိုက်
ေတာ့ အရင္းအႏွီးမ်ားတဲ့ေရေၾကာင္း နဲ႔ တျခားလုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြ ခြင့္ျပဳေပးလို႔ ရႏုိင္တယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

Global World အာမခံကုမၸဏီ၏ အေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာဦးစိုး၀င္းသန္႔က ပုဂၢလိကကုမၸဏီ မ်ား၏
သက္တမ္းမွာ လအနည္းငယ္ၾကာျမင့္ လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားအရွိန္ေႏွး ေနေသးေၾကာင္း
ေျပာသည္။

အဆိုပါကာလ အတြင္း ရရွိလာေသာ၀င္ေငြမွာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ က်ပ္
၄၆ ဘီလ်ံ ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မေျပာပေလာက္ေသာပမာဏ သာရွိေနေသးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"အခုလိုင္စင္ေပးထားတာ ၁၁ ခုက အသီးသီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၾကေပမယ့္ လုပ္ငန္းက အရမ္း
အေကာင္းႀကီးမဟုတ္ေတာ့ စိတ္ရွည္ရွည္ ေစာင့္ဖို႔လိုတယ္္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"အခုထက္ ပိုအားေကာင္းလာေအာင္ ေၾကာ္ျငာတာေရာ၊ ပညာေပးတဲ့အပိုင္းပါ ႏွစ္မ်ဳိး လံုးေပၚ
မူတည္ေနတယ္။ ျပည္တြင္းအာမခံလုပ္ ငန္းေတြကို လူထုက ေ၀ဖန္အၾကံျပဳမႈဆိုတာ မရွိသေလာက္
ပဲ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မၾကာမီ၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ရာ ယင္းကိုယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ
၁၂ ခုႏွင့္ ျမန္မာ့အာမခံတို႔ ပူးေပါင္းကာ အသင္းတစ္ခု ထူေထာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးစိုး၀င္းသန္႔
က ေျပာသည္။

"ဘ႑ာအခြန္ဒု၀န္ႀကီးကလည္း အာမခံအသင္းႀကီးေပၚဖို႔လိုတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလို အားလံုး
ေပါင္းလုပ္လိုက္ရင္ အရင္းအႏွီး မွာလည္း ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းေတြကို ယွဥ္လို႔ရ သြားမယ္။ အေတြ႕
အၾကံဳပိုင္းမွာလည္း ျမန္မာ့အာမခံရဲ႕ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ကုမၸဏီ ေတြကခန္႔ထားတဲ့
ႏုိင္ငံျခားကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ ဆီက အၾကံဉာဏ္ေတြေၾကာင့္ ဒီလိုႏုိင္ငံျခား လုပ္ငန္းေတြ၀င္ေရာက္
လာတာမ်ဳိးကို ထိတ္လန္႔ ေနစရာမလိုေတာ့ဘူးလို႔ ထင္တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၏ လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာဦးလြင္ဦးက အဆိုပါအသင္းကို ၂၀၁၄
ခုႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာ ရန္ခန္႔မွန္းထားရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အသင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ရွိၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္သြားမည္ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑