ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အၾကံေပးအျဖစ္ စင္ကာပူအဖြဲ႕၊ တင္ဒါေအာင္ျမင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ
တင္ဒါမ်ား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အၾကံေပး ကုမၸဏီအျဖစ္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Creative
Professional Groups (CPG) ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄ သန္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ငွားရမ္း
လိုက္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္အၾကံေပးကုမၸဏီ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕
ဒုတိယဥကၠ႒ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

အၾကံေပးကုမၸဏီအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊
စပိန္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္းႏွင့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အၾကံေပး ကုမၸဏီအဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕တင္ဒါ ၀င္ခဲ့
ကာ ယင္းတို႔အနက္ နည္းပညာပိုမိုေကာင္း မြန္ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းခေငြေၾကး သင့္တင့္သည့္ CPG
ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ငွားရမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ "သီလ၀ါ၊ ထား၀ယ္စီးပြားေရးဇုန္ေတြနဲ႔ မတူ တဲ့
အခ်က္ကေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴစီးပြားေရးဇုန္က B to B (Business to Business) စနစ္နဲ႔သြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ တင္ဒါေတြ ကို ေခၚသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ တကာစံႏႈန္းနဲ႔
အညီျဖစ္တဲ့ အၾကံေပးကုမၸဏီ ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြာေရးဇုန္ကို
တည္ေဆာက္လိုတဲ့သူ ေတြကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ ခုလိုအၾကံေပးကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ
တယ္" ဟု အၾကံေပး ကုမၸဏီေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ဇုန္တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီ
ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာတင္ဒါမ်ားေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသး
ခင္ အၾကံေပးကုမၸဏီသုိ႔ ေပးေဆာင္ရမည့္ ငွားရမ္းခေငြေၾကးကို ႏိုင္ငံေတာ္ က က်ခံေပးသြားမည္
ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္သူ မ်ား အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္မွသာ ယင္း ေငြေၾကးကို ႏိုင္ငံေတာ္က
ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

"အၾကံေပးကုမၸဏီအေနနဲ႔ ကြ်န္မတို႔ အဓိက စုိးရိမ္တာကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိပါ့
မလားဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ ၀င္မႈမရရင္ ကြ်န္မတို႔ အလုပ္လည္း
ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ကြ်န္မတို႔ အတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈပါပဲ" ဟု CPG အုပ္စု မွ အမႈေဆာင္
အရာရွိ မစၥနီနေယာင္ က ျမန္မာ တိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ မည့္ ကုမၸဏီမ်ား စိစစ္ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္
အေကာင္းဆုံး အၾကံေပးမႈမ်ားကို ဇုန္ ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္
သြားႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ တစ္မိုင္ခန္႔အကြာရွိ ေျမဧက
တစ္ေထာင္ေက်ာ္တြင္ ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၇ သန္းျဖင့္ တည္ ေဆာက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဇုန္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္
အၾကံေပးကုမၸဏီ တင္ဒါေခၚယူ ျခင္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈအတြက္ ေျခာက္လနီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မိတ္ဆက္စဥ္ကပင္ လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလို
သူမ်ားအတြက္ အျပည့္အ၀ကာကြယ္ေပးမႈကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္
ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ စံေရႊက
ျမန္မာ့တိုင္း(မ္) ကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားသည္ လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူမ်ားအတြက္ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးသြားမည္ဟု ဦးျမင့္သိန္း က ထပ္မံအတည္ျပဳ
ေျပာၾကားသည္။

"ေက်ာက္ျဖဴေဒသက လုံျခံဳေရးကိုထိန္းသိမ္း ဖုိ႔ အင္မတန္လြယ္ကူတဲ့ေဒသျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ နည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူေတြအေပၚမွာ လုံး၀အာမခံပါတယ္" ဟု ဦးျမင့္သိန္းကေျပာသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ေက်ာက္ျဖဴ၊
သူေဌးေဈးႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕မွ မဟာဓာတ္အားလိုင္း သြယ္ တန္း လုပ္ေဆာင္
သြားရန္ လ်ာထားခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္အား
လိုင္းမ်ားသြယ္တန္းရန္ တာ၀ါတိုင္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား စတင္ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံ
ေတာ္က အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ မွ မဂၢါ၀ပ္ ၅၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ
စီမံကိန္းႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွတစ္ဆင့္ မဂၢါ၀ပ္ ၆၀ ထုတ္ လုပ္ႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
စီမံကိန္းတို႔ ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

"လွ်ပ္စစ္မီးတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေနရာက ကြ်န္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသာက္သုံးေရ လုံး၀
မရွိပါဘူး။ ေသာက္သုံးေရ ရရွိႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔စီစဥ္ ထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။
ေနာက္ ေဒသခံျပည္သူေတြပါ၀င္တဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစ ေရးအတြက္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကို လည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးေဆာင္ ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါ
တယ္" ဟု အဆိုပါေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အိုးအိမ္ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္
ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေျမေနရာကို မူလက ၁,၉၈၅ ဧက
သတ္မွတ္လ်ာထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဧက တြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ရြာေပါင္း ၆၀၀ ဧက ခန္႔
ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရြာႏွင့္လယ္ယာေျမမ်ား ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိရန္ ဧကတစ္ေထာင္ခန္႔သာ
အဓိက ေနရာအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

"အခု ဧကတစ္ေထာင္ေက်ာ္မွာ လယ္နဲ႔ရြာက ဧက ၄၀ ေလာက္ပါေနပါေသးတယ္။ အဲဒီအတြက္
ကြ်န္ေတာ္တို႔အခု လယ္ဧက ၈၀ ေလာက္ ေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္။ ဧက ၄၀ ဆုံး႐ႈံးသြားတဲ့သူေတြ
အတြက္ ေဖာ္ထုတ္ေနတဲ့ ဧက ၈၀ မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစားထိုးျပန္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အၾကံ
ေပးကုမၸဏီက လယ္ဧကေတြ ဖယ္ရွားဖို႔မလိုဘူးဆိုရင္ မလုပ္ပါဘူး။ လိုအပ္ ရင္လည္း ကမၻာ့ဘဏ္
ကသတ္မွတ္ေပးထား တဲ့ ေပးထားခ်က္ေတြအတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္
ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ ပါတယ္" ဟု ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - စီးပြားေရးသတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑