Wednesday, 30 July 2014

လက္ရွိ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ သီလ၀ါ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္ကို ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္သြားရန္ စီစဥ္ေန

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ပထမအဆင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ၿမိဳင္သာယာရြာသစ္
ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားခံခဲ့ရသူမ်ား ၾကံဳေတြ႕
ေနရေသာ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ားကို တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပး
ျခင္းမရွိပါက ဒုတိယ အဆင့္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ေလ့လာဆန္းစစ္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္မႈ အတြက္ အခြန္စံႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည္

ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အိမ္ျခံေျမ အခြန္ေဆာင္ရာတြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ား တစ္ ေျပးညီျဖစ္ေစ
ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လမ္းအလိုက္ တစ္ေပပတ္လည္ ေျမစံႏႈန္းမ်ား
ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ တရား၀င္ ေၾကညာ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္
ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ အသစ္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူ
မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

မြန္ျပည္နယ္၌ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ထုိင္းဘိလပ္ေျမစက္႐ံု ၂၀၁၆ ၿပီးစီးမည္

ျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းေဈးကြက္တြင္
နာမည္ရအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔
ေရာင္းခ်ေသာ SCG ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
၌ စက္႐ုံေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္
အၿပီးသတ္သြားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒိုစီမံကိန္းမ်ား ပိုမိုေပၚထြက္လာ ျခင္းႏွင့္အတူ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္

ေျပာင္းလဲလာေသာ လူေနထုိင္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ အတူ
တိုးတက္လာသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္းရွိ တန္ဖိုးျမင့္ လူေန
အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္မႈမ်ားမွာလည္း ေျပာင္းလဲ
လာ ကာ ၿမိဳ႕ေနလူထုမွာ အဆင့္ျမင့္အေဆာက္ အအုံ
မ်ားတြင္ေနထိုင္ရန္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈမ်ားလာၾကသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းႏွင့္ အငွားေဈးကြက္ က်ဆင္း ေနေသာ္လည္း ေဈးႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနဆဲ ျဖစ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အတြင္း အိမ္ျခံေျမႏွင့္
ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား အေရာင္း အ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားမွာ
ယခင္ကဲ့သုိ႔ သြက္လက္မႈမရွိေသာ္လည္း အိမ္ျခံေျမ
ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေဈးမ်ားျမင့္တက္ေနေသး
ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ခိုင္မာေသာစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုထားရန္လို

ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္လုပ္မႈ မ်ားျပားလာ ေသာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာျပႆနာ မ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာၾကၿပီး
ထိုျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကေဆာက္လုပ္ခြင့္ရပ္
နားထား ရသည့္အတြက္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားသာမက ေဆာက္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ  ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရွားပါးလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္ထဲမွာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ
ေပါမ်ားျပားလာတာနဲ႔အမွ် ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ထဲ
က ကြ်မ္း က်င္လုပ္သားေတြလည္း ရွားပါးလာၿပီး ေန႔စား
လုပ္အားခေတြလည္း အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာတယ္လုိ႔
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀ုိင္းက ေျပာပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

လိုင္စင္မဲ့ အေဆာက္အအုံမ်ား အေရးယူႏိုင္ရန္ အကူအညီလို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္
ကန္ထ႐ိုက္အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္သူမ်ား ပိုမုိေလ်ာ့
ပါးေစရန္အတြက္ လုိင္စင္မဲ့ကန္ထ႐ိုက္ေဆာက္သူမ်ားကို
အေရးယူႏိုင္ရန္ အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေနထုိင္ၾကသည့္
အိမ္ပုိင္ရွင္၊ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကနဦးစီမံကိန္းကို ေျမဧက ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စတင္သြားမည္

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ စတင္
မည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ မႈအဆင့္တြင္ ေျမဧက ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္မည္ ျဖစ္
ေၾကာင္း စီမံကိန္းအတြက္မဟာစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေပးထားသည့္ စီပီဂ်ီအၾကံေပးပုဂၢလိက ကုမၸဏီ
လီမိတက္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ မစၥနီနယန္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေျမယာမ်ားကိုေဈးကစားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္လာ

ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏ အိမ္ေဈးႏႈန္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ေဈးႏႈန္း
မ်ားႏွင့္ ေျမငွားရမ္းခႏႈန္းမ်ားအျပင္ အိမ္၊ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းႏွင့္ ႐ံုးခန္း၊ ဆုိင္ခန္း ငွားရမ္းမႈမ်ားပါ
ေဈးႀကီးျမင့္ခဲ့ရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ၿခံေျမက႑