Saturday, April 30, 2016

မဟာဗႏၶဳလ အငွားအိမ္ရာ တုိက္ခန္းမ်ား ယခုလအတြင္း အၿပီးသတ္ ေနရာခ်ထားေပးမည္

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
အစုိးရအဖြဲ႕ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္
လ်က္ရွိသည့္ မဟာဗႏၶဳလအငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းမွ
တိုက္ခန္းမ်ားကိုလက္ရွိအစုိးရသက္တမ္းမကုန္မီ
မတ္လအတြင္း အၿပီးသတ္ေနရာခ်ထား
ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ေဈးတစ္ႏွစ္အတြင္း အဆ ၃၀ ေက်ာ္ ျမင့္တက္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးေတာင္ပုိင္း ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္တြင္
လမ္းမတန္းရွိ ေျမကြက္ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ
တစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀
သိန္းေက်ာ္သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

စင္ကာပူဒီဇိုင္းျဖင့္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံး ေျမေအာက္ လူကူးစႀကႍလမ္း တည္ေဆာက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေျမေအာက္လူကူး စႀကၤလမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ
အဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္လမ္းမ ျဖတ္ ကာ ေျမေအာက္မွ တည္ေဆာက္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး
စီမံကိန္းကာလ ေျခာက္လ အတြင္း အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု
ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဒဂံုစီးတီးစီမံကိန္း ေျမေနရာ ခ်ထားမႈအေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန

ေရႊတိဂံုဘုရားအနီးက ရပ္နားခဲ့ရသည့္ အႀကီးစား
ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို
အစိုးရက သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမ မ်ားကို
ျပန္ေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံ
ကိန္းျဖစ္သည့္ ဒဂံုစီးတီး (၁) စီမံကိန္းအတြက္
သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမ ၁၇
ဧကကို အစားထုိးျပန္ေပးခဲ့သည္ဟု ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အဆင့္ျမင့္မဂၤလာေဈးတြင္ မီးမေလာင္ဘဲက်န္ရွိခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုသည္ ခိုင္မာမႈရွိသည္ဟု အင္ဂ်င္နီယာအသင္း သံုးသပ္

မီးေလာင္သြားသည့္ မဂၤလာေဈး ျပန္လည္တည္ေဆာက္
မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မီးေလာင္
ထားျခင္းမရွိဘဲ က်န္ရွိသည့္အစိတ္အပိုင္းမွာ ခိုင္ခံ့မႈ
ရွိသည္ဟုျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းက
သံုးသပ္ထားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တံတားစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဒလအိမ္ျခံေျမေဈး ယခင္ကလို မလႈပ္ခတ္ေတာ့

ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ားက
ျမစ္ကူးတံတားတည္ေဆာက္မည္ဆုိေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ ေကာင္းခဲ့ၿပီး ေျပာစမွတ္တြင္
ေလာက္သည့္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ - ဒလ
ျမစ္ကူးတံတားစီမံကိန္း အမွန္တကယ္ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ခတ္မႈမရွိေတာ့ေပ။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဂၤလိပ္ေခတ္ မိလႅာစနစ္ကို အသုံးျပဳေနရဆဲျဖစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္
ေရဆုိးေျမာင္းႏွင့္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္း
မ်ားကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္
ေနေသာ္လည္း အဂၤလိပ္အစုိးရလက္ထက္
၁၈၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္
ေျမေအာက္မိလႅာစနစ္ကို ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အစုိးရ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ အလားအလာေကာင္းႏုိင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္သည္လက္ရွိတြင္ ေဈးကြက္အနည္းငယ္ေအးေနေသာ္ လည္း အနာဂတ္တြင္ ေဈးကြက္အလားအလာ ေကာင္းႏိုင္ၿပီး အငွားႏွင့္အေရာင္းေဈးကြက္မ်ား
ေကာင္းလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယုဇနအိမ္ရာစီမံကိန္း တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္းတို႔ကို မတ္လကုန္မွ စတင္မည္

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနကတည္ေဆာက္ေနသည့္
ယုဇန စီမံကိန္း အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ားကို မတ္လကုန္မွ
စ၍ အမ်ားျပည္သူထံ ေရာင္းခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
အခ်ဳိ႕ေသာအခန္း မ်ားကို သက္သာသည့္ႏႈန္းထားျဖင့္
ငွားရမ္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု...

» အျပည့္အစံုသို႔

အခြန္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ သာမန္တုိက္ခန္း ေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ ငွားရမ္းခေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္
ဥပေဒသည္ သာမန္တုိက္ခန္း ေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္
ငွားရမ္းမႈေဈးႏႈန္းမ်ားကုိ ပုိမုိ ျမင့္တက္လာေစႏုိင္
သည္ဟု အိမ္ၿခံေျမ၀ါရင့္ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း
လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑