Tuesday, 31 March 2015

တံတားဦးတြင္ အဆင့္ျမင့္စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္သြားမည္

ျမန္မာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ
ကုမၸဏီသည္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ေျမဧက ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရာတြင္ ဟုိတယ္ဇုန္မ်ား၊ အေထြ
ေထြစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၊ အပန္းေျဖ အဆင့္ျမင့္ ပန္းျခံမ်ား၊ လူ
ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္သြားရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၀၀ ရင္းႏွီးမတည္

၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တန္ဖုိး နည္း၊ တန္ဖုိး
သင့္အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
အစုိးရက က်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ၁၀၀ မတည္ေပးထားေၾကာင္း
ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက
ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာတုိင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ ဘယ္လို ဆက္ျဖစ္မလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္အတူ
စီးပြားေရးဇုန္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ လာျခင္း၊ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္း
ကာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း
ႏွင့္ စီးပြားေရးအရအက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာျခင္းမ်ား
က ၿပီးခဲ့ သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျပည္တြင္း
အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ကို သိသာစြာလႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ပိုမိုပါ၀င္သင့္

အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ တည္ေဆာက္မႈမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ၾကားခံ ေဆာင္ရြက္ေပးေန
ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပေသာ စီမံကိန္း အေရ
အတြက္မွာ အလြန္နည္းေနေသးေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူ
မ်ားက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အာဆီယံ အေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္လာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) တုိ႔ပါ၀င္ ေသာ
အာဆီယံအေျခခံ အေဆာက္အအံုရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ Asean Infrastructure Fund (AIF) ၏
၁၁ ဦးေျမာက္ အစုရွယ္ယာရွင္ျဖစ္လာ ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ယခုခ်ိန္မွစတင္၍ အလားအလာ ရွိသည့္
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေခ်းေငြႏွင့္ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ADB က
ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ဥပေဒ မ်ားကို ျပန္လည္ေရးဆြဲမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္ရာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ဥပေဒသံုးခုကုိ ၿမိဳ႕ရြာ ႏွင့္
အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက အသစ္ျပန္ လည္ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ ပညာရွင္မ်ား
ပူးေပါင္းကာ မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပသြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အေသးစား ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြသာမက အႀကီးစား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြပါ တြင္က်ယ္လာခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမေဈးေတြ သိသိသာသာ တက္ ေနေပမယ့္
လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ
စံခ်ိန္တင္ရေလာက္ ေအာင္ သိသာစြာ တိုးတက္လာခဲ့ပါ
တယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အိမ္ရာႏွင့္၊တိုက္ခန္းမ်ား ႏွစ္ရွည္၊အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ဖို႔အေျခအေန ေရရွည္မွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါ့မလား

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ အေျခခံ
လူတန္းစားမ်ားႏွင့္ လူလတ္တန္းစား မ်ားမွာအိမ္၊ ေျမ
သို႔မဟုတ္ တုိက္ခန္းပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူလွသည့္
အေျခအေနမဟုတ္ သည့္အတြက္ေနရာထိုင္ခင္းအတြက္
အေျခခ် ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ အိမ္ပိုင္ ေျမပိုင္ ရရွိေရးမွာ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ လာမည့္ႏွစ္ အၿပီးသတ္ အတည္ျပဳႏိုင္မည္မွန္း

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ယခုအခါတြင္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားခဲ့ၿပီး ယင္းလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္သို႔
ထပ္မံတင္ျပကာ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒမ်ားကို အၿပီးသတ္အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ဇန္န၀ါရီလတြင္က်င္းပ
သြားမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမကြ်န္းသာအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ၾကန္႔ၾကာေန

ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္းေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ျမကြ်န္းသာ
ပန္းေျဖဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္ရ မည္ဟု
ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ား၏ အေျခအေနအရ
ၿပီးျပတ္ရန္မေသခ်ာ ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑