ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကနဦးစီမံကိန္းကို ေျမဧက ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စတင္သြားမည္

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ စတင္
မည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ မႈအဆင့္တြင္ ေျမဧက ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္မည္ ျဖစ္
ေၾကာင္း စီမံကိန္းအတြက္မဟာစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေပးထားသည့္ စီပီဂ်ီအၾကံေပးပုဂၢလိက ကုမၸဏီ
လီမိတက္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ မစၥနီနယန္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

ကနဦးတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေျမဧက ၄,၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈ
ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ လူေနအိမ္ရာတည္ေဆာက္ ျခင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
၎ကေျပာသည္။

မူလက အဆိုပါကနဦးစီမံကိန္းကို ေျမဧက ၁,၀၀၀ ေက်ာ္တြင္တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေသာ္လည္း စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ ရန္ ပထမ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္ ရႊံ႕မီးေတာင္
ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
တင္ဒါစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္။ ကနဦးစီမံကိန္း
အတြက္ တည္ေဆာက္ လိုသူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈေဖာ္ျပျခင္းေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို ယခုလ ၁၄ ရက္
တြင္ စတင္ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈ၊ တင္ဒါ ေခၚယူမႈအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ စီပြားေရးဇုန္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္မည့္ကုမၸဏီသုံးခု ကိုယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အၿပီး
သတ္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တင္ဒါစိစစ္ေရးေကာ္မတီ
ဒုတိယဥကၠ႒ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈကို ႏွစ္တို၊ ႏွစ္လတ္၊ ႏွစ္ရွည္
စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္၍ ၂၀၄၅ ခုႏွစ္ အထိ ေရရွည္စီမံကိန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္
ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"ကြ်န္မတို႔ မဟာစီမံခ်က္ကို ၂၀၃၆ ခုႏွစ္ ထိ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲေပးထားတာပါ။ အနာဂတ္ စီမံခ်က္
အျဖစ္ ရည္ရြယ္ၿပီးေရးဆြဲေပးထားတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္ဧက
၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္လာမွာ ပါ။ ဒါက အနာဂတ္စီမံကိန္းပါ။ အခုေလာေလာဆယ္ ပထမစီမံကိန္း
အတြက္ ေျမဧက ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ကိုအသုံးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ စက္မႈဥယ်ာဥ္အတြက္
ေျမဧက ၂,၄၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ လူေနအိမ္ရာေတြအတြက္ ေျမဧက ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္မွာပါ" ဟု မစၥနီ
နယန္းက ေျပာသည္။

ကနဦးစီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္မည့္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ရမ္းျဗဲကြ်န္း ႏွင့္ ၿမိတ္
ကြ်န္းၾကား ဧက ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားသည့္ ကမ္းေျခေနရာကို လ်ာထား ၿပီး ကြန္တိန္နာမ်ား
အတင္အခ် ျပဳႏိုင္သည့္ အဓိကဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း Global
Maritime and Port Services Pte Ltd. ဒုတိယဥကၠ႒ မစၥတာ မဲဆန္႔ဂ္က ေျပာသည္။

"စီးပြားေရးဇုန္ရဲ႕ လည္ပတ္မႈအားလုံးကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ စတင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု
၎ကေျပာသည္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မႈဧရိယာအတြက္ မလြတ္
ကင္းသည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားကို ကမၻာ့ဘဏ္ကသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးထား
သည့္ႏိုင္ငံ တကာစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး
ဦးျမင့္သိန္း ကေျပာသည္။

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားသည့္ တည္ေဆာက္ရန္ေျမဧက ၄,၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ လူေနေက်းရြာမ်ား
ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း လယ္ယာေျမႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ားပါ၀င္ျခင္း ေၾကာင့္ အဆိုပါေျမမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း
ဦးျမင့္သိန္းကေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္ လယ္ယာေျမႏွင့္စားက်က္ေျမမည္မွ်ပါ၀င္သည္ကို တိုင္းတာ
ဆဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တိက်စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

"ေက်ာက္ျဖဴစီးပြားေရးဇုန္က Business to Business ဆိုေတာ့ စီးပြားေရးသမားက စီးပြားေရး
လုပ္တဲ့အခါမွာ အက်ဳိးအျမတ္ ရေအာင္ပဲ လုပ္မွာပါ။ အဲဒီအခါ က်ရင္ ေဒသခံေတြမွာ ထိခိုက္
နစ္နာတာေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။ ဒါေတြအတြက္ ေကာ္မတီက ေဒသခံေတြရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကို
အခုကတည္းကထည့္သြင္းစဥ္းစားထားဖို႔လိုအပ္တယ္" ဟု ရခိုင္သဟာယအသင္းဥကၠ႒
ဦးလွေမာင္သိန္း က ေျပာသည္။

အထူးစီးပြားဇုန္တည္ေဆာက္မႈအတြက္ တည္ေဆာက္လိုသူမ်ား တင္ဒါေခၚယူမႈအပါ အ၀င္
စီမံကိန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားခြင့္ျပဳမႈ ကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားအတိုင္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ဥပေဒ အတိုင္း လုပ္ေဆာင္
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္။

"သူမ်ားေတြ ေရွ႕ကမွားထားတဲ့အမွားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထပ္မမွားဘူးဆိုတာကိုေတာ့ အာမခံပါ
တယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑