သမုိင္းအေထာက္အထား ျဖစ္လာေစမည့္ အျပာေရာင္ေမာ္ကြန္းကို ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ပထမဆုံး ေရးထိုး တပ္ဆင္

သမုိင္း၀င္အေဆာက္အအုံ အထိမ္းအမွတ္ျပဳ အျပာေရာင္ကမၸည္းေမာ္ကြန္းကို ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေဆာက္အအုံ၌ ပထမဆုံး ေရးထိုး တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပုံ - ႏိုင္၀င္းထြန္းသမုိင္း၀င္အေဆာက္အအုံ အထိမ္းအမွတ္ျပဳ အျပာေရာင္ကမၸည္းေမာ္ကြန္းကို ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေဆာက္အအုံ၌ ပထမဆုံး ေရးထိုး တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပုံ - ႏိုင္၀င္းထြန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ သမုိင္း၀င္အေဆာက္အအုံ အထိမ္းအမွတ္ျပဳ အျပာေရာင္
ကမၸည္းေမာ္ကြန္း တပ္ဆင္ျခင္း ကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေဆာက္အအုံ၌ ယခုလ ၉ ရက္ေန႔တြင္
ပထမဆုံးအႀကိမ္တပ္ဆင္ျခင္း ျဖင့္ အစျပဳခဲ့သည္။

အဆုိပါ ကမၸည္းေမာ္ကြန္းေရးထိုးထား သည့္ အျပာေရာင္သတၱဳျပားမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သမုိင္း
ေၾကာင္းတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္း က႑မွပါ၀င္ခဲ့ေသာ အေဆာက္ အအုံမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္
မ်ားအား အထိမ္းအမွတ္ျပဳရန္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းရင့္သမုိင္း၀င္အေဆာက္
အအုံမ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ျခင္းက ၿမိဳ႕၏သမုိင္းကုိ အထိေရာက္ ဆုံးႏွင့္ ထင္သာျမင္
သာအရွိဆုံး ေဖာ္ျပႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

"ဒီကမၸည္းေတြကို ဗိသုကာလက္ရာ ဒါမွမဟုတ္ သမုိင္းအခ်က္အလက္အရ အေရးပါတဲ့
အေဆာက္အအုံေတြ၊ အေမြအႏွစ္ေနရာေတြမွာ တပ္ဆင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ ေက်ာ္ၾကား
တဲ့သူေတြ ေနထုိင္သြားတဲ့ အိမ္ ေတြ၊ အလုပ္ေနရာေတြလည္း ပါ၀င္မွာပါ" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြ
အႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္သူ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက
ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ က်ဆုံးခဲ့ေသာ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ကဲ့သုိ႔ေသာ
အေရးႀကီးသည့္ သမုိင္း၀င္အျဖစ္ အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သမုိင္းအေထာက္
အထားကုိ ျပသႏုိင္သည့္ အျပာေရာင္ကမၸည္းမ်ား တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ
သည္။

"ရန္ကုန္ဆုိတာ ထူးျခားတဲ့ၿမိဳ႕၊ တစ္မူ ထူးျခားတဲ့ၿမိဳ႕ျဖစ္တယ္ဆိုတာကုိ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ရွိေနတဲ့
ဗိသုကာအေမြအႏွစ္ေတြက အထင္ အရွား ျပသေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို အထိမ္း
အမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ကမၸည္းေတြတပ္ဆင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကမၸည္းေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန
ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခား ဧည့္သည္ေတြအပါအ၀င္ အလည္လာေရာက္ သူေတြအတြက္ ကြ်န္
ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အေမြအႏွစ္အေဆာက္အအုံေတြနဲ႔ ထင္ရွားတဲ့ေနာက္ခံသမုိင္းအျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ
နားလည္တန္ဖုိး ထားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

အထိမ္းအမွတ္ျပဳ အျပာေရာင္ကမၸည္း ေရးထိုးသည့္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္
အတြင္း အျပာေရာင္သတၱဳျပား အခု ၁၀၀ ခန္႔ကို တပ္ဆင္သြားရန္ လ်ာထား ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာ အေဆာက္အအုံျဖစ္ ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအျပင္ ႏွစ္
၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္အေဆာက္အအုံ၊ ဟုိတယ္ခရီးအေဆာက္အအုံေဟာင္း
၊ ယခုအခါ ဧရာ၀တီဘဏ္႐ုံးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ ယခင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္
႐ုိးကုမၸဏီအေဆာက္အအုံ စသည့္ အေဆာက္ အအုံမ်ားတြင္ ဆက္လက္တပ္ဆင္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚမုိး မုိးလြင္က
ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကမၸည္းမ်ားတပ္ဆင္ရန္မွာ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏
ကနဦးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းပညာအရ ျပည္တြင္း ၌ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္
သတၱဳျပားအမ်ဳိးအစား မဟုတ္ပဲ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ မွာယူရ သည့္အတြက္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သည့္အခ်ိန္ ေႏွာင့္ေႏွးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕က ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွ႔ံရွိ သမုိင္း၀င္ ေနရာမ်ားအား
ေလ့လာျခင္း၊ ကမၸည္းေရးထိုး ထားသည့္သတၱဳျပားမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းတုိ႔
အတြက္ Royal Phillips ကုမၸဏီက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅,၀၀၀ ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္
မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑