မူဆယ္တြင္ စီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္ႀကီး တည္ေဆာက္ ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းမည္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္စည္ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေသာ မူဆယ္ေဒသတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
က့ဲသို႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္ႀကီး တည္ေဆာက္ ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခက္ထိန္နန္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎တို႔ဘက္ျခမ္းရွိ ေရႊလီ၊ ၾကယ္ေဂါင္ေဒသမွ ၀မ္တိန္ေဒသ အထိ စတုရန္း
ကီလိုမီတာ ၃၀၀ က်ယ္၀န္း ေသာ အေနာက္ေတာင္ ေရႊေရာင္မုခ္ဦး တံခါးဖြင့္စီးပြားေရး စမ္းသပ္
ဇုန္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ေနသက့ဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက လည္း ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မူဆယ္
ေဒသတြင္ ထိုက့ဲသို႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ စီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္ႀကီး တည္ေဆာက္ ရန္ စတင္ႀကိဳး
ပမ္းသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း သူတို႔ဘက္မွာ တည္ေဆာက္ေနပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ က မလုပ္ဘူး
ဆိုရင္ ေဈးကြက္က သူတို႔ဘက္ မွာပဲျဖစ္ေပၚၿပီး သူတို႔ပဲအက်ဳိးရွိသြားမယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါေကာ္မတီသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေဈးကြက္အတြက္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား ႏိုင္ေရး အစိုးရအဖြဲ႕ကို တိုက္တြန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

"တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းနဲ႔ လုပ္ ေနသလိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကလည္း ၁၅ ႏွစ္၊ အႏွစ္
၂၀ စသျဖင့္ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ိဳးနဲ႔ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိလုပ္ေနတယ္ဆိုတာက
ဌာနဆိုင္ရာက သူ႔ဟာနဲ႔သူလုပ္သလို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း သူတို႔အစီအစဥ္နဲ႔သူတို႔
လုပ္ ေနၾကတာဆိုေတာ့ သူတို႔ ႏွစ္ခုအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မမိဘူး" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဩဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံထုတ္သတင္းစာ Financial Times UK ကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
၏စီမံကိန္းမ်ား အထ ေျမာက္လာပါက မူဆယ္ၿမိဳ႕သည္လာမည့္ ၁၀ စုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ကုန္
သြယ္မႈအႀကီးမားဆုံးတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဥေရာပႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔ရွိ စားသုံးသူမ်ားအၾကား အေရး
ပါသည့္ စႀကႍလမ္းအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူဆယ္
ၿမိဳ႕ကိုသြားေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ စီးပြားေရးကို မွန္းဆႏိုင္ေၾကာင္း
သုံးသပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မူဆယ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္းတြင္းနယ္စပ္
ကုန္သြယ္ ေရးတြင္ အဓိကအခန္းက႑ကပါ၀င္ေနၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏစုစုေပါင္း၏
၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္
ေသာစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။

၂၀၀၆ ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲေသာ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏမ်ားသည္ ၂၀၀၄-၀၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၈ ဒသမ ၅၂၇ သန္းသာရွိခ့ဲ
ေသာ္လည္း ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ေဒၚလာသုံးဘီလ်ံခြဲေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိ ခ့ဲသည္။

ထို႔ျပင္ ဇုန္စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္က တစ္ေန႔လွ်င္ကုန္တင္ကားႀကီးေပါင္း အစီး ၂၀၀ ခန္႔သာ ၀င္ထြက္
သြားလာမႈရွိခ့ဲေသာ္ လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီး ၁,၅၀၀ ခန္႔ ေန႔စဥ္၀င္ထြက္
လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ လက္ရွိတြင္ မူဆယ္ ၿမိဳ႕ျပစီးပြားေရးစီမံကိန္း
ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္ မုခ္ဦးအသစ္ကို ဒီဇုိင္းအသစ္ေရးဆြဲေဆာက္
လုပ္ရန္ ျပည္နယ္ရန္ပုံေငြမွ က်ပ္ ၃,၂၇၅ သိန္းသုံးစြဲရန္လ်ာထားၿပီး အဆိုပါကိစၥအတြက္ တင္ဒါ
ေခၚယူလ်က္သည္။

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ကလည္း ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲရန္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာ
လ်က္ရွိသည္။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ မ်ားကလည္း ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ ကုန္တင္ ကုန္ခ်ကြင္း၊ ၿမိဳ႕ျပ
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဇုန္ စသည့္ မိမိတို႔၏အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ ထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ
ေကာ္မတီက အစီရင္ခံထားသည္။

ထိုက့ဲသို႔ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ေပါင္းစပ္ ညိႇႏႈိင္းမႈမရွိဘဲ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါက
မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစႀကႍႏွင့္ အာဆီယံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ား အသက္၀င္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ သည့္ အခ်ိန္တြင္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေနရမည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားမွာ
အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေန႐ုံသာမက ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ စီးပြားေရးစံျပဇုန္ကိုလည္း တည္
ေဆာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီက သုံးသပ္အစီရင္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈေကာ္မတီသည္ အစီ ရင္ခံစာကို ဇူလိုင္
လကုန္ပိုင္းက က်င္းပ ခ့ဲသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းသို႔ တင္သြင္းခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး
လာမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုပါ မူဆယ္ၿမိဳ႕ျပ စီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တိုက္တြန္းမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑