ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀ ဟိုဟပ္ကုမၸဏီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

မေလးရွားႏိုင္ငံမွ Ho Hupေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀ခန္႔ ကုန္က်မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ေဇကမၻာကုမၸဏီႏွင့္
အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း The Edge Malaysia သတင္းဌာနက
စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ho Hupမွထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ရွယ္ယာ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္း ၎ပိုင္ဆိုင္သည့္
Ho Hup(Myanmar) E&C Co Ltd အမည္ျဖင့္ ေဇကမၻာေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးတူ
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိထားၿပီး ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို
စက္တင္ဘာလ၈ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သေဘာတူညီခ်က္အရ Ho Hup Myanmar ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မဂၤလာဒံုဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္
191 Z Villas ဟု အမည္ေပးထားေသာ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ အိမ္ရာႏွင့္ ဘန္ဂလို
အပါအ၀င္ အေဆာက္အဦး ၁၉၁ခုကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ စာခ်ဳပ္အရ Ho Hupလုပ္ငန္းစု၏ ရပ္တည္
ခ်က္မွာ အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း စသည့္
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအပိုင္းကို လုပ္ေဆာင္မဟုတ္ဟု ယင္းကုမၸဏီက
ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

Ho Hup Myanmar ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေျမစတုရန္းေပ ၁၀၀၀၀ အက်ယ္အ၀န္းတြင္ စတုရန္းေပ
၅၀၀၀ က်ယ္၀န္းသည့္ လံုးခ်င္းတိုက္ ၁၉၁လံုးကို ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ေဆာက္
လုပ္မႈအတြက္ အဆင့္သံုးဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ေဆာက္လုပ္ခြင့္အမိန္႔
ရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္လအတြင္း ပထမအဆင့္ျဖစ္သည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လံုးခ်င္းတိုက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးအစီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

"ပထမအဆင့္တြင္ ေဆာက္လုပ္သည့္ လံုးခ်င္းအိမ္စုစုေပါင္း၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရာင္းခ်ၿပီးခ်ိန္
တြင္ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအဆင့္ကို ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ဆိုသလို ခ်က္ခ်င္းစတင္မည္ျဖစ္သည္"
ဟု Ho Hup၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဇကမၻာကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေျမေနရာကို တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၄၀ႏႈန္းျဖင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးေသာအခါ အသားတင္အျမတ္ေငြစုစုေပါင္း၏
၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ကနဦးစိုက္ထုတ္ေငြကို Ho Hupမွ ကုန္က်ခံမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးမွသာ
လံုးခ်င္းအိမ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်ေငြမွတစ္ဆင့္ ရင္းစီမံကိန္းသည္ ၎ကိုယ္၎ ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း Ho Hup၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမွာ
မွန္ကန္ေၾကာင္း ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ ကိုေဇသီဟက ျမန္မာတိုင္းမ္သို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑