ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ အဓိကက်လာ

တိုးတက္လာသည့္ လူဦးေရႏွင့္အၿပိဳင္ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာလည္း ႏွစ္ဆျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ၎မွာ
ျမန္မာ့စီးပြားေရးအနာဂတ္အတြက္ အေရးပါသည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္လာေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္
၏ ေဒသဆိုင္ရာ အႀကီး အကဲေဟာင္း New Star Light ေဆာက္လုပ္ ေရး၏ အၾကံေပး မစၥတာ
ဏကအက ဳောေပေညေ က ေျပာသည္။

"တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြဟာ အရမ္း ကို အေရးပါ
တဲ့အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု မစၥတာ Putu Kamayana က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္
မႈစုစုေပါင္း၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဓိက ကုန္သြယ္မႈဇုန္ျဖစ္သည့္ မူဆယ္
ေဒသသည္ ရန္ကုန္ကဲ့သုိ႔ပင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
မစၥတာ ဏကအက က ေျပာသည္။

"မူဆယ္က အျမဲတမ္း႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ၿမိဳ႕ဆို ေပမယ့္ တျခားတစ္ဖက္နယ္စပ္က လူဦးေရ သန္း၀က္
ေလာက္ေနတဲ့ ေရႊလီၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး မူဆယ္နဲ႔ လုံး၀ကြာျခားတာကို ေတြ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္" ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္စိတ္၀င္စားသည့္ ႏိုင္ငံတကာတည္
ေဆာက္သူမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈမရွိသည့္ တင္ဒါ စနစ္ႏွင့္ ေျမယာေဈးႏႈန္း ျမင့္မားမႈတို႔ ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္တြန္႔ဆုတ္
ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႔သာေ ွအမေအနါငခ ံသူိငညါ် အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာဆိုင္းရပ္စ္ပန္
က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ျခံေျမ၊ ဟိုတယ္၊ ႐ုံးခန္းႏွင့္ အေဆာက္အအုံ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ ငန္းတို႔ မ်ားစြာ
လိုအပ္လ်က္ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ယင္းက႑မ်ား ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုိေသာ္
လည္း ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈမရွိသည့္တင္ဒါစနစ္က
၎တို႔ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေစေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"အေရးႀကီးတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ထုတ္ ျပန္မႈမလုပ္ေဆာင္ဘူးဆိုရင္ ျပည္သူေတြ ေရာ
ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြကပါ အယုံအ ၾကည္မဲ့လာမွာ အေသအခ်ာပါပဲ" ဟု မစၥတာဆိုင္းရပ္စ္ပန္က
ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ကာလ အတြင္း က ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈျပဳရန္ ႏိုင္ငံတကာတည္ေဆာက္သူုမ်ား လာေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမယာေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈႏွင့္
တင္ဒါလုပ္ငန္း စဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌
ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္လ်က္
ရွိေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာတင္ဒါစနစ္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္သူမ်ားသာ စီမံကိန္းမ်ားကို တင္ဒါေအာင္ျမင္လ်က္ရွိ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎
ကေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ
ကံေဇာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရာ ေဈးကြက္အေျမာက္အျမား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ လိုအပ္လ်က္
ရွိၿပီး အစုိးရက ခိုင္မာတိက်သည့္ အမ်ဳိးသားအိမ္ရာစီမံကိန္းမူ၀ါဒကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္
လိုအပ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ သည့္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ေခ်းေငြစနစ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီမ်ား ကိုယ္တိုင္ ယင္းစနစ္ကို ခုိင္မာစြာအသုံးျပဳႏိုင္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

မစၥတာဆိုင္းရပ္စ္ပန္က ေခ်းေငြကိစၥသည္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္သူမ်ားၾကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည့္
အခက္အခဲတစ္ခုၿပီး ဘဏ္စနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ယင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို
ပိုမိုလြယ္ကူလာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑