ဓမၼေစတီလမ္းႏွင့္ လင့္ခ္လမ္း ေထာင့္ရွိ အိမ္ရာေနရာမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒို ေဆာက္မည္

ၿမိဳ႕ျပ ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ထိုက္စင္ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းကာ ေရႊတိဂံုဘုရားအနီး ဓမၼေစတီလမ္းႏွင့္ လင့္ခ္လမ္း
ေထာင့္ရွိ သက္တမ္းလြန္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ ျပည္သူ႔အိမ္ရာမ်ားကုိ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒို
မီနီယံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္
ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ေျမဧက ၂ ဒသမ ၁၆၄ အက်ယ္အ၀န္းေပၚ တြင္ တည္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ ျပည္သူ႔အိမ္ရာ
မ်ားကုိ Golden Link အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒို အျဖစ္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန က အက်ဳိး
အျမတ္ ၅၃ ႏွင့္ ထိုက္စင္ကုမၸဏီ တို႔ကအက်ဳိးအျမတ္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း
သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္သူ႔ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ ႀကီးဌာနမ်ား
၀န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခား ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းစုံမွ ၀န္ထမ္းမ်ား စုေပါင္း ေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
စုစုေပါင္းသက္တမ္း ႏွစ္ ၅၀ နီးပါး ၾကာျမင့္ ေနၿပီျဖစ္ေသာ ထိုအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ျပျပန္
လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအရ ယခုကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္
ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

Golden Link Condominium ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း
ကာလမွာ ၁၈ လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ကာ ကုမၸဏီကရရွိမည့္ အခန္း ၂၀ ကို ေနရာ အေန အထား
ေပၚမူတည္ကာ တစ္ေပပတ္လည္လွ်င္ က်ပ္ ၃၆၀,၀၀၀ မွ ၄၂၀,၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
အခန္းအက်ယ္မွာ စတုရန္း ေပ ၁,၆၆၈ မွ ၂,၀၇၁ အထိ က်ယ္၀န္းမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအဆင့္ျမင့္ကြန္ဒို ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး ခ်ိန္တြင္ မူလေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားကို ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္ေပး
မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ မည့္ ကာလအတြင္း ထိုသူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ မႈ စရိတ္ကိုလည္း
ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ သင့္ေတာ္သည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေပးအပ္
ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထိုက္စံကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑