ေျမငွားရမ္းမႈကာလ၊သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ခြင့္၊ မရရွိေသးေသာ္လည္း ျမန္မာ့မီးရထား႐ုံးခ်ဳပ္အေဆာက္အအုံစီမံကိန္း ေရွ႔ဆက္မည္

အႀကီးစားစီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ႀကီးအျဖစ္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္သြားမည္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့မီးရထား အေဆာက္အအုံကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - သီရိလူအႀကီးစားစီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ႀကီးအျဖစ္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္သြားမည္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့မီးရထား အေဆာက္အအုံကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - သီရိလူ

အေရးပါသည့္ ေျမငွားရမ္းမႈကာလ တုိးျမႇင့္ ခြင့္အတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရ
ဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း နာမည္ႀကီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မစၥတာ Serge Pun က အေထာက္
အပ့ံေပးထားသည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္အေဆာက္အအုံႀကီး အႀကီးစား စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္
ေျပာင္းလဲသြားရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၁၀ ဧက ေက်ာ္က်ယ္၀န္းသည့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ေနရာတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ အေမ ရိကန္
ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ အကုန္အက်ခံေဆာင္ရြက္မည့္ အဆုိပါ Landmark စီမံကိန္းႀကီး၏ အဓိက
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ယင္းေနရာအတြက္ ေျမငွားရမ္းမႈကာလ တုိးျမႇင့္မႈအတြက္
ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိေသးေသာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွး
ခဲ့သည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းေနရာတြင္ ၁၉ ရာစုႏွစ္ က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အေမြအႏွစ္ေနရာ စာရင္း၀င္
ျမန္မာ့မီးရထား႐ုံးခ်ဳပ္အေဆာက္ အအုံႏွင့္အတူ FMI Center ႏွင့္ Grand Mee Ya Hta
Executive Residences တုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္။

သုိ႔ေသာ္ First Myanmar Investment (FMI)၊ Serge Pun & Associates (Myanmar) ႏွင့္
စင္ကာပူရွိ Yoma Strategic Holdings တုိ႔၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ မစၥတာ Serge Pun က အဆုိပါ
စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိေျမငွားရမ္းမႈသက္တမ္းျဖင့္သာ စီမံကိန္းကို ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္
သြားမည့္အစီအစဥ္ကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက သေဘာတူညီထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေျမအငွားသက္တမ္း တုိးခြင့္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ ဇိမ္ခံဟုိတယ္
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ မည့္ ယင္းမီးရထားအေဆာက္အုံတြင္ ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Yoma ႏွင့္ SPAတုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း (International Finance
Corporation)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တုိ႔က အက်ဳိးတူ ေဆာင္ရြက္သူ
မ်ားလည္း ပါ၀င္ သည့္ ယင္းဖက္စပ္စီမံကိန္းႀကီးကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက ထုတ္
ေဖာ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိ႔သုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ မူလ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က သေဘာတူညီထားရွိ သည့္ ေျမယာ
ငွားရမ္းမႈကို အျမင့္ဆုံး ႏွစ္ ၇၀ ျဖင့္ငွားရမ္းရန္ လက္ရွိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ မ်ားအရ ေလွ်ာက္ထား
ႏိုင္သျဖင့္ သက္တမ္းကာလတုိးျမႇင့္ေပးရန္ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထား
ခဲ့ေၾကာင္း မစၥတာ Serge Pun က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ယခုအခ်ိန္အထိ ခြင့္ျပဳမိန္႔မက်ေသးေပ။ Yoma က
၎အေနျဖင့္ ငွားရမ္းမႈသက္ တမ္းထပ္တုိးမည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္စပ္ လ်ဥ္းၿပီး ယခင္ကစီစဥ္
ခဲ့သည့္Landmarkစီမံကိန္းေနရာ၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ SPA ထံက ၀ယ္ယူမည့္အစား ယခုလက္ရွိ
အငွား သက္တမ္းအတြင္း က်န္ရွိေနေသးသည့္ ၂၄ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၆ ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေျမကြက္
အေသးႏွစ္ကြက္ကုိ ပထမအႀကိမ္ ေငြေပးေခ်မႈ ေဒၚလာ ၄၃ ဒသမ ၂ သန္းျဖင့္သာ ၀ယ္ယူ
ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လက ေၾကညာခဲ့သည္။

က်န္ရွိသည့္ေငြေပးေခ်မႈ ေဒၚလာ ၃၈ သန္းေက်ာ္ကုိ ေျမအငွားသက္တမ္းတုိးျမႇင့္မႈအတြက္
ခြင့္ျပဳမိန္႔က်သည့္အခ်ိန္တြင္ ွဏဗ သုိ႔ ဆက္လက္ေပးေခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎၀ယ္ယူမႈကုိ
Yoma ၏ SPA တြင္ ရွိၿပီးသားရွယ္ယာမ်ားထဲက ရွယ္ယာရွစ္ခုလွ်င္ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၃၈
ႏႈန္းျဖင့္ ရွယ္ယာတစ္ခု ျပန္ ၀ယ္ယူခြင့္စနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်မည္ျဖစ္ၿပီး SPA က ယင္း၀ယ္ယူမႈကို
ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

SPA ကလည္း အဆုိပါ ျပန္ေရာင္းခ်မည့္ ေျမေနရာလႊဲ ေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ
ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ထံက ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရရွိႏုိင္ ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း
ထားသည္။

မၾကာေသးမီက ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ သည့္ မစၥတာ
Serge Pun က ၎၏ SPAကို ေျမငွားရမ္းမႈအျမင့္ဆုံးသက္တမ္းတုိးမႈ ခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု
ယုံၾကည္မႈရွိေၾကာင္း သုိ႔ရာတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးအပ္မည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္း
လင္းမသိရွိရ ေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ေျမငွားရမ္းမႈ သက္တမ္းတုိးခြင့္ တကယ္ရလာမယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္အႂကြင္းမဲ့ယုံၾကည္မႈရွိပါတယ္။ ျဖစ္လာ ေတာ့မယ္လုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္" ဟု
မစၥတာ ွနမါန ဏကည က ေျပာသည္။

"အခုလုိ အခ်ိန္ၾကာေနတယ္ ဆုိတာက လည္းဗ်ဴ႐ုိကေရစီစနစ္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြေၾကာင့္ပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္လည္း အခ်ိန္ေတြၾကာၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးေနတာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။ ရထားပုိ႔ေဆာင္
ေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အဆုိပါေျမအငွားသက္တမ္းတုိး ေလွ်ာက္ထားမႈကို
စစ္ေဆးေဆာင္ ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပး ျခင္း၊ မေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ မခ်မွတ္ရေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။ အငွားသက္တမ္း ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍
ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္း အေပၚ တစ္စုံတစ္ရာ ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသာ္လည္း မလုိမုန္း
ထား၍ တမင္ၾကန္႔ၾကာ ေအာင္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑