ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ငလ်င္အႏၲရာယ္ ဆန္းစစ္ခ်က္ စီမံကိန္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး အနာဂတ္အတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္မည္

လူေနထူထပ္လာၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈ မ်ား မ်ားျပားလာေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ငလ်င္ေဘး
အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ငလ်င္အႏၲရာယ္ဆန္းစစ္ ခ်က္ စီမံကိန္းကို
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ယခုလ ၁၉ ရက္ ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္
ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ အဆိုပါစီမံကိန္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ၿပီးစီးမည့္ အဆိုပါ တစ္ႏွစ္စီမံကိန္းကို ေနာ္ေ၀အစိုးရႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢလူသား
ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးဌာန၏ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္
ေအာက္တြင္ရွိေသာ ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထု ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း တိုးျမႇင့္ ေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္
ကုလသမဂၢေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ႏွင့္အတူ အဆိုပါ ေလ့လာခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိက
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘူမိသိပၸံအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ အစရွိေသာ နည္း
ပညာဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ခန္႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက လူဦးေရ ၁၀ ဆေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာ ေသာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္၏
ဦးေဆာင္သူ Mr Bijay Karmacharya က အဆိုပါ စီမံကိန္း ဖြင့္ပြဲ တြင္ေျပာသည္။

၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အင္ အား ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ရွိေသာ ပဲခူးငလ်င္ ေၾကာင့္
ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံး၍ လူဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ကာ
အဆိုပါငလ်င္၏ အရွိန္ခံစားခဲ့ ရေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္လည္း ပ်က္စီးမႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ၿပီး လူ ၅၀ ဦးခန္႔
ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ထိုစဥ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရမွာ သုည ဒသမ ၄ သန္း ခန္႔သာ ရွိသည္။ "ငလ်င္ေၾကာင့္
လူေသရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေဆာက္အအံုပ်က္စီးမႈေတြေၾကာင့္ လူေတြေသဆံုးရတာပါ။
လက္ရွိရန္ကုန္ဟာ လူဦးေရ ငါးသန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အေဆာက္အအံု ေတြ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
အေျခအေနေတြ လည္း သိသိသာသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာ ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြ
ေၾကာင့္ ငလ်င္ ျဖစ္ပြားရင္ သိသာထင္ရွားတဲ့ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈေတြလည္း ရွိလာႏိုင္ပါတယ္"
ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ငလ်င္အႏၲရာယ္ ဆန္းစစ္မႈ စီမံခ်က္တြင္ ငလ်င္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ မ်ားကို
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လႈပ္ႏိုင္မႈ ပမာဏမ်ားကို ခန္႔မွန္းျခင္း၊ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ျခင္း၊
ရရွိလာေသာ ေလ့လာမႈအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ျပေျမပံုမ်ားထုတ္ျခင္း စသည့္
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ငလ်င္သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က
ေျပာသည္။

"အနာဂတ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပတ္၀န္းက်င္ မွာ လႈပ္ႏိုင္တဲ့ ငလ်င္ ရင္းျမစ္ေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြ၊
သက္ရွင္ျပတ္ေရြ႕ေတြနဲ႔ဆိုင္ တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ဘူမိအင္ဂ်င္နီယာ ဆိုင္ရာ၊ ငလ်င္အႏၲရာယ္
ဆိုင္ရာေျမပံုေတြ ကို ဒီစီမံကိန္းကေန ရရွိမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာ
သည္။

အဆိုပါ ဆန္းစစ္မႈေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယ
ဥကၠ႒ ဦးစိုးသူရထြန္းကေျပာသည္။

"ဒီေျမပံုေတြရရင္ အစိုးရေတြ၊ စီမံခန္႕ခြဲတဲ့ သူေတြက ဘယ္ေနရာမွာ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ နဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲဖို႔လိုတယ္၊ အေရးေပၚ တံု႕ျပန္မႈအစီအမံေတြ ပိုလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ ကို
သိႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အေဆာက္အအံု ဘယ္လိုေဆာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒစနစ္ေတြ
လည္းလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ေဆာင္သူေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ေတြ လုံျခံဳေဘးကင္းမႈအတြက္ အစီ အမံေတြလုပ္ႏိုင္မယ္။ ျပည္သူလူထုေတြက လည္း အႏၲရာယ္
ရွိႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြကို သိရင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ၊ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္
ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

စီမံကိန္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ အနာဂတ္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြား မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၏ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္
တာျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

"ဒီေလ့လာမႈေတြကေန ဘယ္ေနရာေတြ က အႏၲရာယ္ရွိမလဲဆိုတာ
သိလာမယ္။ ေျမပံုေတြေပၚအေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ေရး မွာ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့အေဆာက္အအံု
ေတြ ေဆာက္မယ္။ ငလ်င္ျဖစ္ရင္ လူေတြစုေ၀းဖို႔ အတြက္ ကြင္းေတြထားသြားမယ္" ဟု ၎က
ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ
အသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘူမိသိပၸံအသင္းတို႔သည္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ဦးစီးဌာန၊ကုလသမဂၢၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပဲခူး၊ စစ္ကိုင္း၊
ေတာင္ငူၿမိဳ႕မ်ား အတြက္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑