က်င့္သံုးေနေသာ အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ပိုမိုခိုင္မာရန္ လိုအပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းသည္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ
စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေနမႈမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ
လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ရရွိထားေသာ္ လည္း ယခုထက္ နည္းစနစ္တ
က်ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုတက္ရန္မွာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံ ေျမဆုိင္ရာဥပေဒ၊
ေျမယာဥပေဒမ်ား ပိုမို ခုိင္မာရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္ငန္း
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ျခံေျမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား အထူးသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ
တည္ေဆာက္ေရးက႑ရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ မူေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဥပေဒမ်ား ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ခုိင္မာသည့္ဥပေဒမ်ား
ရွိေနေသး ေၾကာင္း VDB Loi အိမ္ျခံေျမဥပေဒေရးရာႏွင့္ အျမတ္ခြန္အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီမွ
ဒါ႐ိုက္တာ Edwin Vanderbruggen ကေျပာသည္။ "ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ျခံေျမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
တာေတြမွာ အခုဥပေဒေတြက ေကာင္းေပမယ့္ ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့ဥပေဒေတြ ထပ္ျပ႒ာန္းဖို႔
လိုအပ္ပါတယ္။ ေဒၚလာ ဘီလ်ံနဲ႔ခ်ီၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လာလုပ္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္ မွာ
ပိုေကာင္းတဲ့ဥပေဒအသစ္ေတြ ထပ္မံ ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခား တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ေနရာစံု
ကဆြဲေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆံုး အေျခ အေန ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အိမ္ျခံေျမက႑
တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုမိုအားေကာင္း လာေစရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းဥပေဒ မ်ား
အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္း Edwin Vanderbruggen က
ေျပာသည္။

"နည္းဥပေဒေကာင္းေတြက ေနထိုင္သူ ေတြကုိ ကာကြယ္မႈ ေပးႏိုင္မယ့္အျပင္ စီးပြားေရးနဲ႔
ခရီးသြားအေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္လို႔
ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ တည္ေဆာက္မႈ
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း
သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္သို႔တင္ျပေသာ စီမံကိန္း
အေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းေနေသးေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကေျပာသည္။ "ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ
အႀကီးစားအိမ္ရာစီမံကိန္း နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို
ရရွိထားတဲ့ စီမံကိန္းက ငါးရာခိုင္ႏႈန္း မေက်ာ္ပါဘူး။ ဒါဟာေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေျမငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ

မူ၀ါဒေၾကာင့္ျဖစ္သလို ေကာ္မရွင္ရဲ႕စိစစ္မႈ ကို မလိုက္နာႏိုင္တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္
တယ္"ဟု အိမ္ျခံေျမဥပေဒေရးရာႏွင့္ အျမတ္ခြန္ အတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ
VDB Loiကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔မွာ ဥပေဒအရ လိုအပ္သည္ျဖစ္ေစ၊မလိုအပ္
သည္ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိေစရန္ အိမ္ရာစီမံကိန္း
မ်ားကုိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပြင့္လင္းမႈကို
ျပသသင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ "အစိုးရေျမငွားရမ္းသူေတြက ေျမငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ
ဥပေဒေတြနဲ႕ စည္းကမ္းေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ၀န္ေလးေနတဲ့အတြက္ ျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္
သူေတြက ႏုိင္ငံတကာက ေခ်းေငြရယူဖို႔ ခက္ခဲေနတယ္။ ဒါေၾကာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈေကာ္မရွင္က ဒီကိစၥကုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ဟု ကြ်မ္းက်င္သူ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရထံက ေျမငွားရမ္းထားသည့္ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၏လုိအပ္ခ်က္
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးမလံုေလာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါ ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္
တစ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည့္အတြက္ အစိုးရက ေျမဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
"ႏုိင္ငံျခား ေခ်းေငြကို အဓိကထား တည္ေဆာက္တဲ့ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း က
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မရွိသေလာက္ ရွားေန ေသးတယ္။ ဒီကႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့
အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြက ရွယ္ယာေတြ၊ ရွယ္ယာ ရွင္ေတြရဲ႕ ေခ်းေငြေတြ တုိက္ခန္းႀကိဳေရာင္းၿပီးမွရတဲ့၀င္ေငြေတြနဲ႔ ေဆာက္တာမ်ားတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေခ်းေငြဆုိင္ရာ
ဥပေဒနဲ႔ အိမ္ရာ ေပါင္ႏွံျခင္းဥပေဒေတြကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းၿပီးသားျဖစ္ေပမယ့္ ခုခ်ိန္ထိ
လက္ေတြ႕ အသံုးမခ်ႏိုင္ေသးဘူး" ဟု Edwin Vanderbruggen ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အိမ္ရာေပါင္ႏွံျခင္း ဥပေဒမ်ားတြင္ ပိုမိုရွင္းလင္း တိက်ေသာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ ကာ လက္ရွိအေျခအေနကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း
အိမ္ျခံေျမ ပညာရွင္မ်ား က ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္
၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အကာ အကြယ္ ျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပ႒ာန္း ရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း
အိမ္ျခံေျမဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ အျမတ္ခြန္အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာVDB Loiကုမၸဏီက
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"အခုလို အိမ္ျခံေျမက႑ သိသိသာသာ ႀကီး တိုးတက္လာတဲ့ေခတ္မွာ သတိထားရမယ့္
အခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ ႀကိဳပိြဳင့္ ၀ယ္ထားတဲ့ သူေတြအတြက္ တည္ ေဆာက္တဲ့
လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကလည္း အခ်ိန္မီ မတည္ေဆာက္ႏိုင္တာေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္က
ေဒ၀ါလီခံတာမ်ဳိးေတြကေန အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြမွာေဆာင္
ရြက္ေနတဲ့အတုိင္း ၀ယ္ယူသူေတြအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ေပးသင့္တယ္" ဟု ၎က
ေျပာသည္။ လက္ရွိအေျခအေန၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒၾကမ္းျပ႒ာန္းထားသည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံ
ဥပေဒကဲ့သုိ႔ သာမန္လူေနတုိက္ခန္းမ်ား အတြက္လည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္ကို
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဆီ တင္ျပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္ျခံေျမ ရင္ႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေျမေဈးႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမ ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၀င္ေရာက္သင့္ သည္ထက္ နည္း
ပါလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံ တကာအိမ္ျခံေျမ အၾကံေပးကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာဆားေဗးလ္စ္ျမန္မာလီမိတက္၏
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ ရစ္ခ်က္အီမာ ဆင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑