အိမ္ျခံေျမေဈး ၿငိမ္ေနခ်ိန္တြင္ ဘဏ္မ်ား ေခ်းေငြ အေပါင္ခံပစၥည္းအေပၚ စဥ္းစားမႈ ေျပာင္းလာႏုိင္

ေခ်းေငြအေပါင္ခံပစၥည္းအတြက္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက အိမ္ျခံေျမကိုသာ အဓိကထားရာက
အိမ္ျခံေျမေဈးရပ္တန္႔ေနခ်ိန္တြင္ ေရႊကဲ့သို႔ အျခားပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား
လာႏုိင္ေၾကာင္း ဘဏ္အသိုင္းအ၀ိုင္းက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းတြင္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ျခံေျမေဈးမွာ အစိုးရမူ၀ါဒ
အေျပာင္းအလဲေပၚ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတည္းကပင္
က်ရိပ္ ျပလာခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ေဈးႏႈန္းမ်ား အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ အေရာင္းအ၀ယ္မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ျပည္တြင္းေခ်းေငြမ်ားတြင္ အေပါင္ခံ ပစၥည္းကို
မပါမျဖစ္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဘဏ္အက်ပ္အတည္းေပၚ ေပါက္ခ်ိန္မွစခါ
အိမ္ျခံေျမကဲ့သို႔ ခုိင္မာၿပီး မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ ေသာပစၥည္းကို အေပါင္ခံ အျဖစ္ ထည့္သြင္း
သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းစတင္၍ အိမ္ျခံေျမ အျပင္ ဆန္စပါးႏွင့္ ပဲကဲ့သို႔
သိုေလွာင္ထား ရမည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ ေရႊ၊ အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္၊ ေငြစုစာရင္း
စသည့္ငါးမ်ဳိး စလံုးကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေႂကြးဆံုးျပႆနာကို စိုးရြံ႕ေသာ ျပည္တြင္း
ဘဏ္မ်ားတြင္ အိမ္ျခံေျမကိုသာ အဓိကထားလက္ခံသည္။ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္မနည္းေသာ
ဘဏ္အေပါင္ခံပစၥည္းမွာ ခုိင္မာသည့္ အိမ္ျခံေျမသာျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေဈးႏႈန္းမ်ားေအးစက္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ရပ္တန္႔ေနေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ားမွာ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္မႈကို
ႀကိဳတင္ေတြးေတာ၍ အေပါင္ခံ ပစၥည္းကို လက္ရွိေပါက္ေဈး၏ ၃၀ မွ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသာ
ေပးတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဈးအနည္းငယ္က်႐ုံမွ်ျဖင့္ ခံသာ ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္၏
အႀကီးတန္း အၾကံေပး ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။ "အိမ္ျခံေျမက ေဈးၿငိမ္ေနတာပဲရွိပါေသး
တယ္။ ေဈးအရမ္းႀကီးက်တာမဟုတ္ေတာ့ ဒီေပၚမွာ ဆံုး႐ႈံးမႈေတာ့ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ အေမရိကားမွာ
ျဖစ္ခဲ့သလို ၿပိဳလဲသြားတာလည္း မဟုတ္ဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားခိုင္မာသည့္
ေရႊကဲ့သို႔ အေပါင္ခံပစၥည္းမ်ားကိုမူ ဘဏ္မ်ားက စိတ္၀င္ စားမႈ ပိုလာႏုိင္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ယခု ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ဘဏ္အပ္ေငြအတိုးႏႈန္းထက္ ပိုျမင့္ေနသည္။ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက
ေငြေခ်းရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေခ်းသည့္ပံုစံကဲ့သို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ
ကုမၸဏီလုပ္ငန္းအစုအဖဲြ႕ကိုသာ ေခ်းျခင္းေၾကာင့္ စြန္႔စားရမႈနည္းပါးေၾကာင္း အာရွစိမ္းလန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
ဘဏ္၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။ "အိမ္ျခံေျမ ဘယ္ေလာက္က်မယ္ဆိုတာ
အခုေတာ့ ဘယ္သူမွေသခ်ာမသိေသးဘူး။ အေရာင္းအ၀ယ္ ရပ္ဆိုင္းတာမ်ဳိးပဲရွိေသး တယ္" ဟု
၎က ေျပာသည္။ သမ၀ါယမဘဏ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဖျမင့္က ဘဏ္မ်ားကိုယ္တိုင္က
အပ္ေငြကို အျမတ္အစြန္းရေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ ကာလတို ကာလရွည္ အစိုးရေငြ
တိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ ေခ်းေငြေခ်းျခင္း မ်ားသာျပဳလုပ္ၿပီး အိမ္ျခံေျမေပၚတြင္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို
ဘဏ္ခဲြဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္သာ၀ယ္ယူေၾကာင္းႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္လက္ေအာက္ တြင္ရွိျခင္းေၾကာင့္
ေဈးကြက္ကိုလက္၀ါးႀကီး အုပ္၍ မရေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေခ်းေငြမွာ ဘဏ္မတည္ရင္းႏွီးေငြ၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ျပည္တြင္းေငြလဲႏွင့္ ေငြတိုက္ စာခ်ဳပ္က
ရေသာအျမတ္မ်ားမွာ ၂၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ ဗဟိုဘဏ္မူ၀ါဒအရ အတိုးႏႈန္းထက္ ေခ်းေငြ
မဆံုး႐ႈံးေရးကိုသာ အဓိကကာကြယ္ေနရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ "ေဈးက်လာတယ္ဆိုလည္း
က်တဲ့ေဈးနဲ႔ ရာျဖတ္ေပးမွာပဲ။ ေခ်းေငြပမာဏဆိုတာကလည္း ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးရဲ႕
သံုးပံုတစ္ပံုပဲရွိပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ ဘဏ္မ်ားက ေရတိုႏွစ္ခ်င္းဆပ္ ေခ်းေငြ
ကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး သံုးလတစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္အတိုးေပးႏိုင္၍ တစ္ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ေခ်းေငြကို
ဆက္လက္သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပဳသည္။

ပုစြန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ထြန္းျမင့္က ျပည္တြင္းဘဏ္ မ်ားမွာ
မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည့္ပစၥည္းကိုသာ အမ်ားဆံုးလက္ခံခဲ့သျဖင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား
အခက္အခဲျဖစ္ေပၚရဟုဆိုသည္။

ေျမေဈးႏႈန္းရပ္တန္႔ေနခ်ိန္တြင္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းရွိ
ေျမအမ်ားစုမွာ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၁၅ သိန္း၊ သိန္း ၂၀ ၀န္းက်င္သာရွိသည္။ အေပါင္ခံ ပစၥည္းကို
ကုန္စည္အပ္ႏွံခြင့္မရေသာ ေရလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားမွာ အဆိုပါေျမမ်ားကိုေပါင္ႏွံရာတြင္ ဥပေဒအရ
အစိုးရသို႔ ေလာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္းကိုလည္း ေပးသြင္း ရမည္ျဖစ္ သျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္
ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ "တစ္ဧက သိန္းရာနဲ႔ခ်ီတန္တဲ့ေျမကြက္ ဆိုရင္ေတာ့ အခက္အခဲ
မရွိဘူး။ ဆယ္ဂဏန္း ေတြက်ေတာ့ ထုတ္ကုန္အရင္း အႏွီးအတြက္ ေခ်းေငြရဖို႔အခြင့္အလမ္း
နည္းပါတယ္။ အဲဒီ အတြက္ကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ႀကိဳးစား ေနပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑