လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္ေရးဥပေဒ အျမန္ထြက္ေပၚရန္လို

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္မ်ားျပား လာသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား အတြင္း
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေရးကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အသိပညာမ်ားရွိလာကာ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းခန္႔ေလာက္ မွ စတင္၍ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္
သိသိသာသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးၾကပ္သည့္
အရာရွိမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးတက္လာသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ တိက်သည့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ဓာတ္ပုံ-ဇာနည္ၿဖဳိး၊ျမန္မာတိုင္းမ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးတက္လာသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ တိက်သည့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ဓာတ္ပုံ-ဇာနည္ၿဖဳိး၊ျမန္မာတိုင္းမ္

သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္တဆ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္
ေသဆံုးမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လ တတိယပတ္အတြင္း တြင္လည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၌
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ႀကီးမားသည့္ျငမ္းၿပိဳက်မႈ မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အသက္ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသစ္ေပၚထြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္
ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒအၾကမ္းကို အျမန္ဆံုး
အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီးစီးႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္ သူမ်ားက ေျပာသည္။

"အခုေနာက္ပိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အရင္ထက္စာရင္ Safety  ကို
လိုက္လုပ္ၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေရာ အလုပ္သမားေတြပါ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ
Safety  နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေတြ ရွိလာ ၿပီး လိုက္နာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ
႔ ဆီမွာ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒတိတိက်က် မရွိဘူး။ လုိက္နာဖုိ႔ ဥပေဒမရွိေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္တုိင္းမွာ
လူတုိင္းက လိုက္နာၾကမွာမဟုတ္ ဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆဆုိတာ လုိက္နာ မႈအားနည္းရင္
ရွိေနဦးမွာပဲ" ဟု Registered Safety Officer ကိုေအာင္ကိုက ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚမႈ သည္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ ဥပေဒတစ္ခုရွိပါက
ေဘးႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မည့္ ေသဆံုးမည့္သူမ်ားမွာ မရွိသေလာက္ေလ်ာ့ပါးသြားႏုိင္သည္
အထိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအေနအထားမွာ အားနည္းေနေသးသည့္
အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"တျခားႏုိင္ငံေတြမွာလုိ ဥပေဒရွိမယ္ ဆုိရင္ ဒီလိုေဘးႏၲရာယ္မ်ဳိးေတြက ေတာ္ေတာ္ကို
ေလ်ာ့နည္းသြားမွာ ဒါေပမဲ့ အခုက မလြဲမေသြ လိုက္နာရမယ့္ ဥပေဒမ်ဳိး မရွိေသးေတာ့
လုပ္ငန္းခြင္မွာ အႏၲရာယ္မျဖစ္ဖို႔ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်င္တဲ့သူက လိုက္နာတယ္
မလုိက္နာခ်င္တဲ့သူက မလုိက္နာၾကေတာ့ မေတာ္တဆဆိုတာ ရွိေေနဦးမွာပဲ" ဟု
ဦးေအာင္ကိုက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ား
အတြက္ ထိခုိက္အႏၲရာယ္မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ လိုက္နာမည္ဆိုပါက ကုန္က်စရိတ္
မ်ားျပားသည့္အတြက္ Safety ကို ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ Safety
အတြက္ အကုန္အက်မခံသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း Safety Office  က
ေျပာသည္။

"Safety အတြက္ အသံုးစရိတ္ကေတာ့ မ်ားတယ္။ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္ေတြက်ေတာလည္း
အဲဒီအတြက္ အကုန္ခံၿပီး Safety လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က် ေတာ့လည္း
အဲဒီအတြက္ ေငြကုန္မခံေတာ့ ဘူး တကယ္လို႔ တစ္ခုခုမေတာ္တဆျဖစ္ခဲ့ သည္ရွိရင္
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးလိုက္ၾကတယ္။ မရွိခဲ့ရင္ေတာ့ မကုန္ဘူးေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ Safety
အတြက္ အေသအခ်ာလိုက္နာရမယ့္ ဥပေဒ နည္းဥပေဒရွိမယ္ဆုိရင္ အားလံုး တစ္ေျပးညီျဖစ္ၿပီး
ထိခိုက္မႈကိုနည္းေအာင္ ထိန္းႏိုင္မယ္" ဟု လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ မေတာ္တဆ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရွိခဲ့သည့္
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေသ ဆံုးခဲ့သည့္အလုပ္သမားမ်ား၏ ႏုိင္ငံအတုိင္းအတာျဖင့္ ျပဳစုထားသည့္
ႏွစ္စဥ္စာရင္းဇယား မ်ားမရွိသည့္အတြက္ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈတြင္ အားနည္ေစေၾကာင္း Global
Enchanting Education Centre မွ Safety Trainerတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ကိုေအာင္ကိုက
ေျပာသည္။

"ဒီမွာက အလုပ္သမားေတြထိခုိက္ ေသဆံုးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာစာရင္းဇယားမွ မရွိဘူး။
တစ္ႏွစ္မွာ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာမ်ဳိး၊ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ထိခိုက္ အႏၲရာယ္
ပိုမ်ားလာလား မမ်ားလာဘူးလား ဆိုတာေတြကို စာရင္းဇယားနဲ႔မွတ္တမ္းတင္ထားတာမ်ဳိး
မရွိေတာ့ မသိရဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိး မွတ္တမ္းတင္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးလည္း မရွိဘူး။ ဒီေတာ့
ထိခိုက္မႈမ်ားတယ္ နည္းတယ္ ကိုသိရင္ လိုက္နာမယ့္သူေတြကလည္း လုပ္ငန္းခြင္မွာ Safety ကို
လိုက္နာရင္ ဘယ္လုိအက်ဳိး ရွိတာမ်ဳိးကို သိႏုိင္တာေပါ့" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွ ယခု ကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မွတ္တမ္း
တင္ႏုိင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိး ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အင္ဂ်င္ နီယာအသင္း၏
ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚစီစီသန္း က ေျပာသည္။ "ျပည္တြင္းက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွတ္တမ္းမွ
မရွိဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းလည္း မရွိေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈေတြ
ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆုိတာမ်ဳိး ေတြ သိႏိုင္ေအာင္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိး
ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒမွာ ၁၉၅၁ အလုပ္႐ံုမ်ားအက္ဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ္လည္း
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခန္းက႑ (Chapters) မွာ နည္းသည့္အတြက္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အစရွိသည့္
သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား ပူးေပါင္း၍ ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္
ထိ ဥပေဒ တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိေသးေပ။

အဆုိပါ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒ၊
နည္းဥပေဒမ်ား အျမန္ထြက္ေပၚလာရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာန သတင္း ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑