တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ ၅၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ထားသည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တင္ဒါ ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည့္ရက္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဇူလိုင္လအတြင္းက တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီးေနာက္
တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ ၀ယ္ယူသည့္ကုမၸဏီေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး တင္ဒါ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္
ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရရန္ တင္ဒါ ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည့္ရက္ကိုလည္း ေရႊ႕ဆိုင္း လိုက္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ရွိသည့္ ေနရာကို အၾကမ္းဖ်င္းေတြ႕ရစဥ္။ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ရွိသည့္ ေနရာကို အၾကမ္းဖ်င္းေတြ႕ရစဥ္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္သူကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး
ေလွ်ာက္ထားမည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုမၸဏီဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည့္
ေငြေၾကးအစီအစဥ္၊ နည္းပညာအကူအညီ ရယူေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္၊ စီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အစီအစဥ္ (လုပ္ငန္း/ကာလ)၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ လူမႈ
စီးပြားဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပး မည့္အစီအစဥ္၊ အထူးေဖာ္ျပလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ သို႔ အဆိုျပဳတင္ျပသြားရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္
အခ်ိန္နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီ မ်ားဘက္က အခ်ိန္ထပ္မံတိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း
အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္မည့္သူ သာ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ အဆိုပါတင္ဒါကို ယခင္က
ဩဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ၌ ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏တင္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ဩဂုတ္ ၂၂ ရက္သို႔ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။ "တင္ဒါျပင္ဆင္ခ်ိန္ရဖို႔အတြက္ ရက္နည္း
နည္းေရႊ႕ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အစည္းအေ၀းလုပ္တဲ့အခါမွာ အဲဒီရက္ကိုေရႊ႕ဖို႔
သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ ဘယ္ကုမၸဏီေတြလဲဆို တာကေတာ့ အဲဒီရက္မွသိရမွာပါ။ အခုက
လာ၀ယ္တဲ့အေရအတြက္ပါ။ ဖြင့္ေဖာက္ မယ့္ရက္မွာပဲ တစ္ခါတည္းေလွ်ာက္ၾကရမွာပါ။
အဲဒီအခ်ိန္ဆို အားလံုးသိရပါၿပီ" ဟု အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အေနာက္ဘက္ ပန္းလိႈင္ျမစ္ ႏွင့္ တြံေတးတူးေျမာင္းၾကား၊ လိႈင္ျမစ္ႏွင့္
လိႈင္သာယာ  -တြံေတးကားလမ္းၾကားေျမေနရာမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
လ်ာထားၿပီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ႀကီး ခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္း
တည္ရွိေနသည့္ အဆိုပါၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီသည္
အဆိုျပဳ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာကို ေငြက်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး တင္ဒါအာမခံ
စေပၚေငြ က်ပ္ သန္း ၅,၀၀၀ တိတိ ေပးသြင္းထားသည့္ ခ်လန္မူရင္းကို တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာႏွင့္
အတူ ဩဂုတ္ ၂၂ ရက္ တြင္ ပူးတြဲတင္ျပရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ယခုအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္း ေျမေနရာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၌ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပပညာရွင္မ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္စီမံကိန္းဟုေ၀ဖန္
ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည့္ေျမေနရာတြင္ျဖစ္ၿပီး မဟာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၏ ဦးစားေပးအဆင့္ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပခံထားရ
ေသာ ရန္ကုန္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေျမေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္
စက္တင္ဘာလအတြင္း က ယခုတည္ေနရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က တစ္ဦးတည္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျမန္မာ့ ေစတနာၿမိဳ႕
သစ္ကုမၸဏီအားေပးခဲ့ၿပီး ယခုအႀကိမ္တြင္ တင္ဒါေလွ်ာက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိကို
ျမန္မာတိုင္း(မ္)က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ထို႔ျပင္ ဒဂံုစီးတီးအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း (၂) လုပ္ပိုင္ခြင့္ရခဲ့သူ သုခရတနာကုမၸဏီကို
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရွိေသာ္လည္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ကိုမူ စဥ္းစားခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ
မ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေသာင္းထိုက္မင္း က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚညိဳညိဳသင္းကမူ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ယခုကဲ့သို႔ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္အေပၚ
သံသယျဖစ္မိၿပီး တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည့္ေန႕တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္
႐ႈမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ "ကြ်န္မအျမဲတမ္းေျပာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ေဆြးေႏြးတုန္း
ကတည္းကလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အစိုးရကေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ေနာင္တက္
လာမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြက္က အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႀကီးမား
တဲ့ၿမိဳ႕သစ္ကိုတည္ဖို႔ သက္တမ္းလပိုင္းပဲက်န္တဲ့အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဆိုတာ
မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ လုပ္ကို မလုပ္သင့္ဘူး"ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ေၾကညာ
ထားေသာ္လည္း စီမံကိန္းေျမေဈး ႏႈန္းမ်ားမွာ တန္ဖိုးမ်ားက်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး တစ္ဧကလွ်င္
က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္သာရွိၿပီး အ႐ႈံးခံျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားသာရွိသည္ဟု ေရႊဇီးကြက္
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမွ ဦးမိုး၀င္းက ဩဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။ "ေျမေဈးက
လမ္းမႀကီးနဲ႔နီးတဲ့ေနရာ ေတြမွာ တစ္ဧကကို သိန္းရွစ္ရာနဲ႔အထက္ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့
ေ၀းတဲ့ေနရာဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္"ဟု ဦးမိုး၀င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑