ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံအနီး ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ခြင္႔ျပဳခ်က္ယူရမည္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒသစ္အရ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား
သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဘုရားေစတီမ်ားအနီး အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္လုိပါက
ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံၿပီးမွသာ ေဆာက္လုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ
၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

"ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု နားမွာ အေဆာက္အအံုေဆာက္ခ်င္ရင္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္း
ဖို႔လိုပါတယ္။ နည္းဥပေဒထြက္ လာရင္ေတာ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ
ပါလာႏိုင္ပါတယ္ " ဟု ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္က ျမန္မာ
တိုင္း(မ္)၏ ေမးျမန္းမႈကို အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

ဩဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္သည့္
ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒသစ္အရ ေရွးေဟာင္း
အေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံု၏ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္
အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ဦးစြာတင္ျပကာ
ခြင္႔ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာမႈမရွိပါက အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လမွ
အမ်ားဆံုး တစ္ႏွစ္ထက္မပို သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၃၀၀,၀၀၀ မွ
အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၁၅ သိန္းအထိ ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္
ေငြဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးကိုပါ ပူးတြဲခ်မွတ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု
အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာအတြင္း လူေနအေဆာက္အအုံမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ဟိုတယ္၊
စက္႐ုံ အလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ လူေနအေဆာက္ အအံုမ်ားအပါအ၀င္ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား
တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ၀င္းျခံကာရံျခင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊
တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ျခင္း ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္သည့္
အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္းသို႔ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို ထည့္သြင္းကာ ျခံစည္း႐ိုးခတ္ျခင္း၊
ေရွးေဟာင္းအေဆာက္ အအံုအနီး ပတ္၀န္းက်င္ျမင္ကြင္း၌ ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ေဒသအလိုက္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိသည့္ အေဆာက္အအံု မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားကို စိစစ္ ၿပီး၊ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္
အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနက ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒသစ္အတြက္ နည္းဥပေဒမ်ား ထပ္မံထြက္ရွိရန္ က်န္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္
ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္
လိုပါက ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္း ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ မ်ား ကာကြယ္
ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါက အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္
မႈမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ခြင္႔ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ား
အျပင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအတြင္း တည္ရွိေနသည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား အနီးတစ္၀ိုက္တြင္
အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္လိုပါက အနည္းဆံုး ေပ ၁၂၀ အကြာအေ၀းရွိရန္
လိုအပ္သည့္အျပင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အအံုသစ္၏ အျမင့္ေပမွာလည္း
ေပ ၃၀ အျမင့္ထက္ေက်ာ္ လြန္ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည္။

၎ျပင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အအံုသစ္တြင္ ေျမေအာက္ထပ္မ်ား၊ ေျမေအာက္ခန္းမ်ား
တူးေဖာ္ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ထပ္မံ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ "စည္ပင္က
သတ္မွတ္ထားတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု ၁၈၉ လံုးရွိပါတယ္။
ကြ်န္မတို႔ဆႏၵနဲ႔သာ စာရင္း ျပဳစုရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေဆာက္အအံု အလံုးေရ ေထာင္နဲ႔ခ်ီရွိ
လိမ္႔မယ္။ အခုျပ႒ာန္း လိုက္တဲ့ ဥပေဒသစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ေလ႔လာ
ဆဲျဖစ္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မွတ္ခ်က္မေပးလိုေသးပါဘူး။ ကြ်န္မတို႔က အေဆာက္အအံု
ဆိုတာ ထက္ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္လို႔ပဲ သံုးပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ မေရႊယင္းမာဦးက ေျပာသည္။

အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒသစ္ အရ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ေျမေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေျမေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေရေပၚတြင္ျဖစ္ေစ
ေရေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ သက္တမ္းရွိသည့္ ေက်ာက္ျဖစ္
႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားေတြ႕ရွိရာ၊ ဘူမိသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေနရာမ်ားအပါအ၀င္ လူသားတို႔
ေနထိုင္ျပဳလုပ္သံုးစြဲခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဆိုလိုသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္
၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရွးေဟာင္း
အေဆာက္အအံုမ်ားစာရင္း တြင္ပါ၀င္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုပါ ဆိုလိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အႏွံ႕အျပားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္း
ထားသည့္ ဘုရား၊ ေစတီႏွင့္ သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ား အပါအ၀င္ အေဆာက္အအံုေပါင္း
၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ထားေပးသည့္
ဘတ္ဂ်က္ေငြပမာဏႏွင့္ လံုေလာက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑