ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ကို ထိုင္းကုမၸဏီက ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိ

ျပန္လည္စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကနဦးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းတြင္ ၊ ပါ၀င္သည့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အေသးစားဆိပ္ကမ္းကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္၊ျမန္မာတိုင္းမ္ျပန္လည္စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကနဦးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းတြင္ ၊ ပါ၀င္သည့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အေသးစားဆိပ္ကမ္းကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္၊ျမန္မာတိုင္းမ္

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မုိင္ ၃၀ အကြာတြင္တည္ရွိေသာ ထား၀ယ္အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ထုိင္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ အီတာလ်ံ-ထိုင္း
(Italian-Thai) က စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ႏွင့္ နားလည္မႈ
စာခြ်န္လႊာေရးထုိးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ အဆုိပါ စီမံကိန္းမွာ ဘ႑ာေရးအေျခ
အေနေၾကာင့္ ဆုိင္းငံ့ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ထင္ေၾကးေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း
အစိုးရက စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆုိင္းငံ့ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တရား၀င္ရပ္ဆိုင္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတုိ႔မွာ အဆိုပါစီမံကိန္းကို
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အစိုးရခ်င္း ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားလည္း ေရးထုိးခဲ့ၾက သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ဆုိင္းငံ့ထားသည့္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္
အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီကပင္ စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ ယခုႏွစ္
ဩဂုတ္လတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မ်ား ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ "အခု အမွန္တကယ္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ေနာက္လာမယ့္ ငါးႏွစ္ကေန ၁၀ ႏွစ္
ေလာက္ၾကာမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ ဆုိရင္ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ေနာက္က်သြားပါ
လိမ့္မယ္" ဟု ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး၊ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲ
ေရးေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ ဦးဟန္စိန္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လက္ရွိပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီက
အဆုိပါ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္၏ ကနဦးစီမံကိန္းအတြက္ လုပ္ငန္းစုစုေပါင္း ခုနစ္ခုကို
လုပ္ကိုင္သြားရမည္ျဖစ္ ၿပီး ယင္းအတြက္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာကို ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
"ကနဦးစီမံကိန္း (Initial Project) မွာပါတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို လာမယ့္ႏွစ္က စၿပီးအေကာင္
အထည္ေဖာ္ေတာ့မွာပါ။ တခ်ဳိ႕စီမံကိန္းေတြရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
စတင္ေနပါၿပီ။ ဒီကနဦးစီမံကိန္း ၿပီးစီးဖုိ႔ ရွစ္ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူရပါမယ္" ဟု လက္ရွိ
ထား၀ယ္စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း တည္ရွိရာတြင္ အေျခစိုက္လ်က္ရွိသည့္ အီတာလ်-ထုိင္းကုမၸဏီ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ကနဦးစီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္မည့္ အဆုိပါ လုပ္ငန္း ခုနစ္ခုမွာ ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းမႀကီး၊
ပင္လယ္ကူးသေဘၤာမ်ားရပ္နားႏုိင္မည့္ အေသးစားဆိပ္ကမ္းတစ္ခု၊ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ အေဆာက္အအံု၊ အေသးစား ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၊ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ား
ေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကနဦးၿမိဳ႕တည္ေဆာက္ေရး၊ ေရသိုေလွာင္ကန္အေသးစားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္လမ္းေၾကာင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ "အခု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမယ့္
လုပ္ငန္းခုနစ္ခုထဲက အလုပ္သမားေတြေနဖုိ႔ ၿမိဳ႕တည္တဲ့စီမံကိန္းတုိ႔ ေနာက္ၿပီး Small Port ေတြကို
ေဆာက္ေနတာ ၿပီးစီးတဲ့အပိုင္း ေတြေတာင္ ရွိေနပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီး ရြာေတြ ေျပာင္းေရႊ႕ရတဲ့အခါ
ေနဖို႔အတြက္ အိမ္အသစ္ေတြ ေဆာက္ေပးထားတဲ့ရြာေတာင္ ၿပီးေနပါၿပီ" ဟု ၎က ေျပာသည္။
လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာမ်ားရပ္နားႏိုင္မည့္ အေသးစား ဆိပ္ကမ္းမွာ
ဆိပ္ခံတံတားမ်ားပင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးလ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံအလုပ္ သမားမ်ားေနထုိင္ရန္
ၿမိဳ႕သစ္တည္သည့္စီမံကိန္းတြင္ တိုက္ခန္းအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွ ထိုင္း ႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္ႏုိင္သည့္
ႏွစ္လမ္းသြား ကားလမ္းမတည္ေဆာက္ ထားသည္မွာ ၿပီးစီးလုနီးပါ အေျခအေနသို႔
ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း ၁၉၆ ဒသမ ၅ ကီလိုမီတာ ခန္႔ရွိသည့္
ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ အီတာလ်ံထိုင္း ကုမၸဏီက
လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိ သည့္ ကနဦးစီမံကိန္းမွာ ဧရိယာ ၂၇ ကီလိုမီတာခန္႔သာ ရွိသည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အဓိကေနရာျဖစ္ သည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္မည့္ေနရာတြင္
သစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း ထားသည့္ ကြင္းျပင္က်ယ္တြင္ ထုိင္း၊ ျမန္မာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏
႐ံုးခန္းအေဆာက္ အအံုအခ်ဳိ႕သာ တည္ရွိေနေသးၿပီး အျခား ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားကိုမူ
မေတြ႕ရွိရေသးေပ။ အဆိုပါ ထား၀ယ္အထူစီးပြားေရးဇုန္စီမံ ကိန္းတည္ရွိရာေနရာသို႔
ျမန္မာတိုင္း(မ္)သတင္းအဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္လကုန္ပိုင္းက သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ရာတြင္
စီးပြားေရးဇုန္ ႏွင့္ ၁၀ မုိင္အကြာတြင္ အီတာလ်ံထုိင္း ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ထားေသာ
ဘ၀ါ အမည္ရွိ လူေနအိမ္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ပါ၀င္မည့္ ေက်းရြာအသစ္တစ္ခု တည္ရွိေသာ္
လည္း လက္ရွိတြင္ လူတစ္ဦးမွ် ေနထိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ဘ၀ါေက်းရြာမွာ ထိုစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခု
လံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းပါ၀င္ေသာ ေက်းရြာမ်ားက
ရြာသူရြာသားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာ သည္။ "အဲဒီရြာမွာ အသစ္ေဆာက္ေပးထားတဲ့
အိမ္အလုံးေပါင္း ၄၈၀ ရွိပါတယ္။ အိမ္ အမ်ဳိးအစားကို အႀကီး၊ အလတ္နဲ႔ အေသး ဆိုၿပီး
သံုးမ်ဳိး ေဆာက္ေပးထားတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘယ္သူမွမေနၾကေသးဘူး။
ေရႊ႕ေျပာင္းရမယ့္ ရြာေတြရွိလာရင္ ေနလို႔ရေအာင္ ေဆာက္ေပးထားတာပါ"ဟု အဆုိပါ
စီမံကိန္းေနရာရွိ ထား၀ယ္စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဌာန တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္
ဦးတုိးေ၀လင္းက ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းရွိ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္၊ျမန္မာတိုင္းမ္ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းရွိ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္၊ျမန္မာတိုင္းမ္

လက္ရွိ စီမံကိန္းဇုန္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ေဒသခံေက်းရြာမ်ားမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ ရန္
အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးေပ။
"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ သံုးႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ရြာလူႀကီးကတစ္ဆင့္ စီမံကိန္းလုပ္ရင္
ေျပာင္းရမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ သိထားတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခုထိေတာ့ မေျပာင္းရေသးဘူး။
ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ကုိယ့္ရြာကေနမေျပာင္းခ်င္ဘူး။ ဒီမွာ ေမြးကတည္းကေနလာတာ
အေျခက်ေနပါၿပီ" ဟု အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ အဓိကပါ၀င္သည့္
မူဒူးေက်းရြာေန ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာ သည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါစီမံကိန္းကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ဧရိယာမွာ အဆမတန္ က်ယ္၀န္းျခင္းေၾကာင့္
ေဒသခံအမ်ားစုမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ကို သေဘာမတူၾကေပ။ ထား၀ယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
အဖြဲ႕ အစည္းက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုသန္႔ဇင္က ယင္းေဒသတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
တစ္ခုတည္ေဆာက္မည္ဟု စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကတည္းကပင္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထား
ရယူမႈမ်ားမရွိခဲ့ဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ "ဒီစီမံကိန္းက
ေဒသခံ ရြာသူ၊ ရြာသား ေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာမေမးျမန္းခဲ့ပါဘူး။ သူတုိ႔
စီမံကိန္းလုပ္မယ္လုိ႔ ေၾကညာၿပီး ဘာေတြလုပ္မယ္၊ ဘယ္လုိလုပ္မယ္ ဆုိတာေတြကိုလည္း
ေသေသခ်ာခ်ာ အေၾကာင္းမျပန္ဘူး။ ရြာေတြမွာ အစစအရာရာ အေျခခ်ေနတဲ့သူေတြက
ေျပာင္းေရႊ႕ရမယ့္အေပၚမွာ အခက္အခဲ ေတြအမ်ားႀကီး ရွိၾကပါတယ္။ အခုထိလည္း
ေသေသခ်ာခ်ာအေကာင္အထည္မေပၚဘဲ နဲ႔ ေျပာင္းရမယ့္ေဒသခံေတြက ဘာဆက္လုပ္
ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနၾကတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသတြင္း ေနထိုင္သူအခ်ဳိ႕က ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေပၚထြက္လာလွ်င္ေဒသတြင္း
အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္း မ်ားလာႏုိင္ၿပီး ေဒသခံလူငယ္ မ်ားမွာ ကိုယ့္ေဒသတြင္း
အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ "ဒီေဒသက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထုိင္းမွာ
အလုပ္သြားလုပ္ၾကတယ္။ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းျဖစ္လာရင္ေတာ့ ကိုယ့္ ေဒသမွာ
အလုပ္လုပ္လုိ႔ ရတာေပါ့"ဟု မူဒူးေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္သူ ေက်းရြာလူႀကီး၏ဇနီးက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑