ဒဂံုစီးတီး အပါအ၀င္ ရပ္ဆိုင္းထားေသာ စီမံကိန္းငါးခုကုိ ျပန္ေပးရန္ ေျမေနရာ မသတ္မွတ္ရေသး

ဒဂံုစီးတီးစီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည့္ ေနရာကို စီမံကိန္းရပ္တန္႔ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မထုတ္ျပန္မီက ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ႏိုင္၀င္းထြန္း၊ျမန္မာတိုင္းမ္ဒဂံုစီးတီးစီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည့္ ေနရာကို စီမံကိန္းရပ္တန္႔ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မထုတ္ျပန္မီက ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ႏိုင္၀င္းထြန္း၊ျမန္မာတိုင္းမ္

ဒဂံုစီးတီးအပါအ၀င္ ေရႊတိဂံုဘုရားအနီးမွ ရပ္ဆိုင္းထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း
ငါးခုကို ျပန္လည္အစားထုိးေပးမည့္ ေျမေနရာ မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္
ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ဦးခင္လိႈင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးရပ္ဆိုင္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၫႊန္ၾကားထားခ့ဲၿပီး ယင္းစီမံကိန္း
လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေျမေနရာ ျပန္လည္ အစားထိုးေပးအပ္မည္ဟူေသာ
သတင္းမ်ား ျပင္ပတြင္ ထြက္ေပၚလာေနေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္
သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ မ်ားသို႔ ျမန္မာတိုင္း(မ္)က
ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ၾကည့္ရာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းဆဲအဆင့္သာ ရွိေနေသးသည္။

ဒဂံုစီးတီး (၁) စီမံကိန္း ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ကိုစိုးသူရက "ကြ်န္ေတာ္တို႔
ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အတိုင္းပါပဲ၊ ႏွစ္ဖက္ျပန္လည္ေဆြးေႏြးဆဲ အဆင့္မွာပဲ
ရွိပါေသးတယ္"ဟု ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ကန္႔ကြက္တင္ျပ လာမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားအေမြအႏွစ္မ်ား ထိခိုက္
ႏိုင္သည့္အတြက္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္မွ စတင္ကာ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ ဒဂံုစီးတီးအပါအ၀င္
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စည္ပင္ပိုင္ေျမေနရာမ်ားတြင္
ခ်ထားေပးမည္ဆိုပါက ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သုိ႔ မျဖစ္မေန အေၾကာင္းၾကားၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးခင္လႈိင္က ေျပာသည္။ "ဒဂံုစီးတီးအပါအ၀င္ စီမံကိန္းငါးခုလို႔
ေျပာမွပိုျပည့္စံုမယ္။ ေနရာခ်ထားေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပထမဆံုး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့
တပ္မေတာ္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္႐ံုးက ကိုင္တြယ္ရမွာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကိုင္တြယ္တဲ့ ကိစၥကို
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကသြားၿပီး ေျပာလို႔မရဘူး။ တစ္ခုရွိတာက သူတို႔ဘာသာပဲ လုပ္လုပ္၊
ဘယ္ေနရာမွာပဲ ျပန္ေပးေပး စည္ပင္ဧရိယာထဲမွာ ျပန္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စည္ပင္ကို
အရင္အေၾကာင္းၾကားသင့္တယ္" ဟု ဦးခင္လိႈင္က ေျပာသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၀န္းက်င္ရွိ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္
ဘီအိုတီစနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ရန္ စီမံကိန္းငါးခုအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးသည့္
ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုမၸဏီလီမိ တက္၊ သုခရတနာ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ Adventure
Myanmar Tour and Incentive ကုမၸဏီ ႏွင့္ Marga Landmark Development
ကုမၸဏီေလးခုတို႔၏ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ရပ္ဆိုင္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ အထက္ပါ ေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ မ်ား၏ ကုမၸဏီအလိုက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ ေဈး၀ယ္
စင္တာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဟိုတယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားအပါအ၀င္
႐ံုးအေဆာက္အအံုမ်ား ကို အဆိုျပဳလႊာမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ စိစစ္ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ အတြင္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အနီးအနားရွိ ေရႊတိဂံု
ေစတီေတာ္ၾကီး၏ ေရရွည္ၾကံ့ခုိင္ႏိုင္မႈႏွင့္ အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္ရွိ သာသနိက
အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရဟန္းရွင္လူျပည္သူ
လူထုမ်ားအၾကားတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိလာျခင္း၊ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ကလည္း ပညာရပ္
ဆိုင္ရာ သံုးသပ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံသို႔ အၾကံျပဳတင္ျပလာျခင္း၊ ျပည္သူ
အခ်ဳိ႕ကလည္း ယင္းစီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံတင္ျပလာသည့္ အျပင္
ယင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေျမငွားရမ္းထားခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ငန္းမ်ား
ရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္ တင္ျပလာသည့္အတြက္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အပါအ၀င္ သိဂုၤတၱရ
ကုန္းေတာ္ေပၚရွိ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္
အအံုမ်ားကို မည္သည့္ အေၾကာင္း ႏွင့္မွ် ထိခိုက္မႈကိုမလိုလားသည့္ အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

စီမံကိန္းမ်ားကို အၿပီးတိုင္ရပ္ဆိုင္း လိုက္သည့္အတြက္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအတြင္း
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏
အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေျဖရွင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည့္အတြက္ ေနရာအစားထိုးတည္ေဆာက္မည္ ေျမေနရာမ်ား၊
ယင္းရပ္နားထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြင္း အိမ္ခန္းမ်ား၀ယ္ယူထားသူမ်ားကို
မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ကိုလည္း မသိရေသးေခ်။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑