အက်ဳိးေဆာင္မ်ား မမွန္မကန္ျပဳလွ်င္ အိမ္ျခံေျမအသင္းထံ တိုင္ၾကားႏိုင္

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ား မမွန္မကန္ျပဳလုပ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ
၀န္ေဆာင္မႈအသင္းထံ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး အသင္းက တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးေနေၾကာင္း
အဆိုပါအသင္းမွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္က ေျပာသည္။

ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူအၾကား၊ အိမ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္ငွားရမ္းလိုသူအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
ေတြ႕ဆံုေပးၿပီးသည့္ေနာက္ လုပ္ငန္းအၿပီး မသတ္မီ အက်ဳိးေဆာင္ခကို ရယူၿပီး စာခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္
အခ်ိန္အထိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိလာသည္။

"ကြ်န္မတို႔ အသင္း၀င္ အက်ဳိးေဆာင္ဆိုရင္ အသင္း၀င္နံပါတ္ ဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး
မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို လာေရာက္ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုး ေျဖရွင္းေပးရတာကေတာ့
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေတြ႕ၿပီး အက်ဳိးေဆာင္ခယူၿပီး အလုပ္ကို ၿပီးျပတ္သည္အထိ မလုပ္တဲ့ ျပႆနာေတြက
အမ်ားဆံုးပါ"ဟု ၎က ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

အိမ္ျခံေျမတိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ေျမကြက္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းျခင္းအတြက္
အက်ဳိးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်သူ၊ ၀ယ္ယူသူ သို႔မဟုတ္ အိမ္ရွင္ အိမ္ငွားမ်ားက
အက်ဳိးေဆာင္ခမ်ား ညိႇႏိႈင္းကာ ႏႈန္းထားတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးေခ်လ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ သြားလာေရးခက္ခဲသည့္ ေနရာေဒသမ်ား၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ခက္ခဲသည့္
အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားအတြက္မူ ပံုမွန္ေတာင္းခံေနသည့္ အက်ဳိးေဆာင္အျဖစ္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊
သံုးရာခိုင္ႏႈန္း မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညိႇႏိႈင္းေတာင္းခံသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။

"လြယ္လြယ္ေျပာမယ္ဆိုရင္ စည္ပင္ နယ္နိမိတ္အတြင္းဆိုရင္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စည္ပင္အျပင္
နယ္နိမိတ္ဆိုရင္ေတာ့ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ယူၾကတယ္။ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ကို သံုးရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္းဖို႔
ေျပာတာကေတာ့ လုပ္ရတာလည္း တန္ေအာင္လို႔ သတ္မွတ္တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို
သတ္မွတ္ယူရမယ္လို႔ ဥပေဒေတြ ၊ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ေတြ မရွိေပမယ့္ နားလည္ လက္ခံေအာင္
လုပ္ေပးတဲ႔ သေဘာပါ။ ၾကားထဲမွာလည္း နားလည္မႈလြဲတဲ့ ကိစၥေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။
ဓေလ့ထံုးစံလို႔ပဲ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနၿပီ"ဟု အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းမွ ဒုတိယ ဥကၠ႒
ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အက်ဳိးေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားကို တစ္ေျပးညီ
သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္
ျပဳလုပ္ပါက တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အထိကို အက်ဳိးေဆာင္ခ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္
က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အထက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ပါက အက်ဳိးေဆာင္ခကို ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ
ရယူရန္ႏွင့္ ငွားရမ္းမႈမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေဆာင္ခကို ႏွစ္ခ်ဳပ္ အိမ္ငွားခ၏ တစ္လစာ၊ စေပၚေငြျဖင့္
ငွားရမ္းမည္ဆိုပါက စေပၚေငြ၏ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အိမ္ငွားခ တစ္လစာကို အိမ္ရွင္ /
အိမ္ငွားဘက္က အက်ဳိးေဆာင္ခအျဖစ္ ေပးေခ်ရန္အတြက္ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းက
သတ္မွတ္ထားသည္။

တုိင္ၾကားလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း (ဗဟို) အမွတ္ ၁၂၃ ၊ ပထမထပ္၊
အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ၄၉ လမ္းေထာင့္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၄၃၆ သို႔
ဆက္သြယ္ တိုင္တန္းႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းတြင္ အသင္း၀င္ ၃,၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔အထိ ႐ံုးခြဲေပါင္း ၂၀ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑