လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲေနေသာ ကြန္ဒုိမီနီယံ ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ခ်က္ တတိယအႀကိမ္တင္ျပ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ငွားရမ္းေနထိုင္ရာ အေဆာက္အအံုတစ္လံုးျဖစ္သည့္ ပုလဲကြန္ဒိုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာတိုင္း(မ္)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ငွားရမ္းေနထိုင္ရာ အေဆာက္အအံုတစ္လံုးျဖစ္သည့္ ပုလဲကြန္ဒိုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အၿပီးသတ္ရန္ အေရးႀကီးဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္
ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒၾကမ္း (စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံ ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း) ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း
ပူးေပါင္းေကာ္မတီက တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္း
ပတ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲ တင္သြင္းထားေသာ အဆိုပါ
ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွစ္
ရပ္အၾကား စုစုေပါင္း သေဘာ ထားကြဲလြဲခ်က္ ၆၂ ခ်က္ရွိသည္အထိ ညိႇႏႈိင္း
မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္မွာ
ၾကာျမင့္ခ့ဲ ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္သုံးႏွစ္ၾကာသည္အထိ အၿပီးသတ္အတည္ျပဳႏိုင္
ျခင္းမရွိေသးေပ။ အဆုိပါ ကြန္ဒုိမီနီယံ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက ၿပီးခ့ဲသည့္ေမလတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔
အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ရာ သက္ဆုိင္ ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထပ္မံညိႇႏႈိင္းရန္
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက က လမ္းၫႊန္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္
ေမလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး
လည္း ျဖစ္သည္။

သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ ထပ္မံညိႇႏႈိင္းရန္ လုိအပ္ေနေသာ အဆုိပါ
ဥပေဒၾကမ္းကို ယခုလတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္
သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္ ၆၂ ခ်က္ အေပၚထပ္မံစိစစ္ခဲ့ၿပီး၊ ျဖည့္စြက္အၾကံျပဳ ခ်က္
ေလးခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး ခဲ့သည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္
မတီမွ ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာသည္။ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္မ်ားတြင္ စုေပါင္း
ပိုင္သူဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေမြဆက္ခံသူ သတ္မွတ္ခ်က္လည္း
အပါ အ၀င္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က စုေပါင္း ပိုင္သူဆုိသည္မွာ စုေပါင္းပိုင္
အေဆာက္ အအုံရွိ အိမ္ခန္းကို ယင္းဥပေဒအရ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အိမ္ခန္း
မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ ရရွိထားသူကို ဆုိလုိၿပီး၊ ယင္းစကားရပ္ တြင္ စုေပါင္းပိုင္
အေဆာက္အအုံပိုင္ဆုိင္သူ၏ အေမြဆက္ခံသူ၊ သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္ လႊဲေျပာင္းေပး
သူလည္း ပါ၀င္သည္။

အဆုိပါဥပေဒသတ္မွတ္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က စုေပါင္းပိုင္ဆုိင္သူဆုိသည္မွာ
စုေပါင္းအက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသည့္ အေဆာက္ အအုံရွိ အိမ္ခန္းကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ အိမ္ခန္း
မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ရရွိသူကိုဆိုလိုေၾကာင္းေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ယင္းစကားရပ္တြင္
စုေပါင္းပိုင္သူ၏ အေမြဆက္ခံသူသာ ပါ၀င္သည္ဟု ဆုိထားသည္။ အထက္ပါကြဲ
လြဲခ်က္အေပၚ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက 'စုေပါင္းပိုင္သူဆိုသည္မွာ
အိမ္ခန္း၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္ခန္းမ်ားကို ယင္းဥပေဒအရ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း
အိမ္ခန္းမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရရွိထားသူကိုဆိုၿပီး၊ ယင္းစကားရပ္တြင္ စုေပါင္း
ပိုင္သူ၏ အေမြဆက္ခံသူ၊ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္လႊဲေျပာင္း ရရွိသူလည္းပါ၀င္သည္'ဟု
ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။

ထို႔ျပင္အိမ္ခန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္းသေဘာထားကြဲေနရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က
ေနထိုင္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းသုံးရန္အတြက္ ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္ကမူ ေနထိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္ (ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါရွိ)
အဖြဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အျခား နည္းသုံးစြဲရန္အတြက္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပေဒၾကမ္း
ပူးေပါင္းေကာ္မတီကမူ အဆုိပါ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အတိုင္း ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း တင္ျပခ့ဲသည္။

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္တြင္မူ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္သူက
စုေပါင္း ပိုင္ေျမအျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ျဖစ္ရမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
၏ အတည္ျပဳခ်က္အတိုင္း ျပ႒ာန္းရန္ ေကာ္မတီက မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။ေျမဧရိယာ
သတ္ မွတ္ခ်က္တြင္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က တစ္ဧကႏွင့္အထက္ ရွိရမည္ဟု
အတည္ျပဳထားကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကမူ အနည္း ဆုံး စတုရန္းေပ ၁၀,၀၀၀
ရွိရမည္ဟု အတည္ ျပဳထားသည္။ ေနာက္ထပ္ အဓိကကြဲလြဲခ်က္မ်ားအျဖစ္
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္လည္း ပါ၀င္ေနသည္။ အမ်ဳိသားလႊတ္ေတာ္က
စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံတည္ရွိရာ တိုင္း ေဒသႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏
အေျခအေန အရ ႏိုင္ငံျခားသားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ အိမ္ခန္းအေရအတြက္ကို
ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထား ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က
ယင္းအပိုဒ္ ကို ပယ္ဖ်က္ထားသည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏
အတည္ျပဳ ခ်က္အတိုင္း ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

ထို႔ျပင္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံ ေျခာက္ထပ္ႏွင့္အထက္ရွိ အိမ္ခန္းမ်ား၏ ၅၀
ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မပိုေသာ အိမ္ခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္း
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကမူ ပၪၥမထပ္ႏွင့္
အထက္ရွိ အိမ္ခန္းမ်ား၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာ အိမ္ခန္းမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံျခား
သားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထား သည္။ အထက္ပါကြဲလြဲခ်က္အေပၚ
'ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္'ဟု ပူးေပါင္းေကာ္မတီက မွတ္ခ်က္ေပး
ထားေသာ္လည္း မည္သည့္ဥပေဒကို ရည္ၫႊန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပမထားေပ။
စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္ လုပ္မၿပီးမီ အိမ္ခန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်
ႏိုင္သည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ ျပဳထားေသာ္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကမူ ပယ္ဖ်က္ထားရာ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏
အၾကံ ျပဳခ်က္အတိုင္း ျပ႒ာန္းရန္ မွတ္ခ်က္ေပး ထားသည္။ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒေခၚ
စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ ပါက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္
လည္း တရား၀င္ ၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေဆာက္လုပ္ေရးေလာက အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္သည္ဟု တနသၤာရီ
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းဦးက ေျပာၾကား
သည္။

"အခုဟာက ႏိုင္ငံျခားသားေတြ တရား၀င္၀ယ္လို႔မရေသးဘူး။ ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးရင္
ေတာ့ ၀ယ္လို႔ရၿပီေပါ့"ဟု ၎ကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္းကို
အတည္ျပဳရာ တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား၏အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ကို ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အစား ယခင္အတိုင္းပင္
အတည္ျပဳေျခရွိသည္ဟု လည္း သိရသည္။ အဆုိပါကြန္ဒုိဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အၿပီးသတ္ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑