ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ လမ္းသစ္္ စီမံကိန္းမ်ား ကမၻာ့ဘဏ္၏ကူညီမႈျဖင့္စတင္္ေတာ့မည္

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာအတြင္း ႏွစ္လမ္းသြား စက္ဘီးလမ္း ေဖာက္လုပ္ထားမႈကို ေတြ႕ရစဥ္။ေပးပို႔ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာအတြင္း ႏွစ္လမ္းသြား စက္ဘီးလမ္း ေဖာက္လုပ္ထားမႈကို ေတြ႕ရစဥ္။ေပးပို႔

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းသစ္မ်ားေဖာက္ လုပ္ျခင္းကို ကမၻာ့ဘဏ္၏အကူအညီျဖင့္
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ယခုႏွစ္အတြင္းစတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ ဆႏၵေပၚမူတည္၍ ၎တို႔ က လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လို ေၾကာင္း အဆိုျပဳသည့္အတြက္ ယင္းကို ဦးစား
ေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထန္း တပင္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ
ဦးျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထန္း
တပင္ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားအတြက္မူ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အထိလ်ာထားသည္။
ယမန္ႏွစ္မွစတင္ကာ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး
စီမံကိန္းပထမႏွစ္အတြက္ ေဖာက္ လုပ္ၿပီးေသာ ေျမနီလမ္းမမ်ားကုိ ကတၱရာလမ္းမ်ား ျပန္
လည္ခင္းျခင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
စီမံကိန္း ဒုတိယႏွစ္အတြက္လမ္းသစ္မ်ားကို ေဖာက္လုပ္သြားမည္ဟု ဦးျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္က
ေျပာသည္။

"စီမံကိန္းကာလ သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ ရြာသူ၊ရြာသားေတြ အလိုရွိတဲ့ အေျခခံအေဆာက္
အအံုျပင္ဆင္တာေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္တာ ေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေပမယ့္ ရြာသူရြာသားေတြက
ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲမ်ားလို႔ လမ္းေတြေဖာက္လုပ္
ဖို႔တစ္ခုတည္းကုိ ေတာင္းဆိုတာေၾကာင့္ စီမံကိန္းက ရတဲ့ေငြေၾကးေတြနဲ႔ လမ္းေတြကိုပဲ
ေဖာက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္က ေျပာသည္။

'လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း' ေခၚ လူထုအေျချပဳ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမွာ အစိုးရ႐ံုး စိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီကုိ
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၈၀ ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကုိအကူအညီေပးၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အေျခခံအေဆာက္
အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု
ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနိမ့္က် မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ အျခားအကူအညီစီမံကိန္း မရွိျခင္း၊
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အသင့္ အတင့္ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈေပၚ
မူတည္ၿပီး စီမံကိန္းအက်ဳိးခံစား ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အတြက္မူ ထန္းတစ္ပင္ ၿမိဳ႕နယ္ကိုပံ့ပိုးေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အခ်ိန္ကာလမွာ သံုးႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

ပထမႏွစ္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္ ခြင့္သာရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယႏွင့္
တတိယႏွစ္ မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵရွိေသာ အေဆာက္ အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရမည္။
"ဇန္န၀ါရီလက စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယႏွစ္စီမံကိန္းအတြက္ ရြာသူရြာသားေတြ ဘယ္အေဆာက္အအံုသစ္ ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုတာကုိ အခုလိုက္ေမးေနပါတယ္။
လမ္းသစ္ေဖာက္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္လမ္းသစ္ကုိ ဦးစားေပးေဖာက္ ေစခ်င္တယ္
ဆိုတာကုိ အခုစစ္တမ္းလိုက္ေကာက္ေနပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္
ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ လမ္းသစ္မ်ားေဖာက္လုပ္ရန္ ေက်းရြာ ၅၀ ေက်ာ္ကို
စစ္တမ္းေကာက္ ယူၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေငြကို လူထုဆီသို႔ တိုက္႐ိုက္ေထာက္
ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရေသာ စီမံကိန္း
တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ မ်ားစိတ္၀င္တစား အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း
ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ "လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းက
ဆင္းရဲႏြမ္းပါး တဲ့ ေက်းလက္ျပည္သူေတြ အေျခခံလူမႈစီးပြား အေဆာက္အအံုေတြကုိ
လူတန္းစားမ်ဳိးစံုပါ၀င္ၿပီး ကုိယ္တိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္တတ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္
ပါတယ္။ စီမံကိန္း မွာ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားေတြကုိ
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ သင္တန္းေတြေပးၿပီး ဘ႑ာေငြကုိလူထုဆီ တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေပးမွာျဖစ္ၿပီး
ကုိယ္တိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး
ဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးလွခိုင္က ေျပာသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ ရန္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေငြေၾကးသတ္
မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူဦးေရအေပၚ မူတည္ကာ လူဦးေရ ၃,၀၀၀ ရွိေသာ ေက်းရြာကို
က်ပ္သိန္း ၁၈၀၊ လူဦးေရ ၃,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ ၾကားကုိ က်ပ္ ၂၄၃ သိန္းႏွင့္ လူဦးေရ ၅,၀၀၀
ေက်ာ္ကို ၃၀၆ သိန္းသတ္မွတ္ထားသည္။ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က တည္းက
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ရာ စီမံကိန္းပထမႏွစ္အတြက္ ခ်င္း ျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕၊
ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္က ရရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယႏွစ္
တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္း မွ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕၊ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ ေလးမ်က္ႏွာ
ၿမိဳ႕၊ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အန္းၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းမွ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕တို႔
ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယႏွစ္အတြက္မူ မြန္ျပည္နယ္မွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္းမွ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕၊
ကရင္ျပည္နယ္မွ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းမွ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္မွ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕ႏွင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး
ဌာနမွ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၈၀
အကူအညီႏွင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀၊ အီတလီအစိုးရမွ ယူ႐ိုသန္း၂၀ ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရမွ ေဒၚလာသန္း ၃၀ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ကာ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေနာက္ထပ္အက်ဳိးခံစား
ရာၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္ကုိလည္း ထပ္မံေရြးခ်ယ္ကာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑