တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကုိ အဆင့္ သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမိုပါ၀င္ခြင့္
ရရွိေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီက
အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"အခုအခ်ိန္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း တစ္ခုရွိတိုင္း အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြက
အႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ေနရေတာ့ အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္ေတြ နစ္နာပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြကုိသာ အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးထား
မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လိုစီမံကိန္းမ်ဳိးကို ဘယ္အဆင့္ ရွိတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္က
ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာ သိတဲ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္အားလံုးအတြက္ ပိုေကာင္းပါတယ္"ဟု ျမတ္မင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မင္းက
ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးတင္ဒါမ်ား၌ အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွင္မ်ားႏွင့္ အႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသည့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းပိုင္းတြင္ မညီမွ်မႈမ်ားျဖစ္ေပၚသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ ေရး ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးကုိ
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္း အတာျဖင့္ အဆင့္ခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးေစခ်င္ ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ "ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြ အားလံုးကုိ သာ အဆင့္အတန္း
ခြဲျခားေပးထားမယ္ဆိုရင္ အေသးစားေဆာက္လုပ္တာေတြ၊ ေရေျမာင္း ျပင္တာေတြ၊ ျခံစည္း႐ိုး
ခတ္တာေတြေလာက္ ကို အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ က လုပ္ခြင့္ရၿပီး
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီရဲ႕ အဆင့္အတန္းအလိုက္ သူနဲ႔ထိုက္တန္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကုိ
လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိႏုိင္ပါမွာ"ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အင္ဂ်င္ နီယာမႉးႀကီး ဦးၾကည္ေဇာ္ျမင့္ကလည္း "တ႐ုတ္
ျပည္မွာလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြ ကို A,B,C,D,E ဆိုၿပီး အဆင့္ခြဲထားတယ္။
တစ္ထပ္ေလာက္ေဆာက္မယ္၊ ျခံစည္း႐ိုး၊ ဂိုေဒါင္ေတြေလာက္ ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ စစခ်င္း
E အဆင့္ကုမၸဏီေတြပဲ ေဆာက္လုပ္ ရမယ္။ တည္ေထာင္ခါစ ကုမၸဏီေတြအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပး
ထားတယ္။ E အဆင့္ရွိကုမၸဏီေတြပဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ မွာ တျခားအဆင့္
ကုမၸဏီေတြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္လို႔ မရပါဘူး။ ကုမၸဏီေတြ အားလံုး အလုပ္ အကုိင္အခြင့္အလမ္း
ရရွိႏုိင္ေအာင္ ခြဲေပးထား တာပါ"ဟု ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား အဆင့္ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ
ေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ မျပဳ
လုပ္ႏုိင္ေသးဟု သိရသည္။ "ကမၻာဘဏ္တို႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြက အၾကံျပဳခဲ့ေပမဲ့
ယေန႔အထိ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီက အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးဘူး။ အခုမွ
အင္ယာနီယာေကာင္စီက RSE နဲ႔ PE အင္ဂ်င္ နီယာအဆင့္ သတ္မွတ္တာေတြနဲ႔ပဲ
အလုပ္မ်ား ေနတုန္း"ဟု ဦးၾကည္ေဇာ္ျမင့္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ၏ ပူးတြဲအတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း
ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ ျမင့္က "ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
ရွင္ေတြအတြက္ အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေန ရွိပါတယ္။ အဆင့္သတ္မွတ္ခံခ်င္တဲ့
ကုမၸဏီ က ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွာ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔အတူ လာေလွ်ာက္
ထားမယ္ဆိုရင္ ေကာင္စီက အေရအခ်င္းျပည့္ ၀န္ထမ္းအရည္အတြက္ နဲ႔ ကုမၸဏီပိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ပစၥည္းေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး ကုမၸဏီအဆင့္ကုိ အကဲျဖတ္ေပးပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား သာမက ျပည္ပေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားလည္း အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီအဆင့္ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္းကို
ျပည္ပေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားက ပုိမုိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္
ျမန္မာအင္ဂ်င္ နီယာေကာင္စီသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ မ်ားအားလံုးကုိ အခ်က္အလက္မ်ား
လိုက္လံ ၍စုေဆာင္းၿပီး အကဲျဖတ္ေပးရန္ အခက္ အခဲရွိေသာေၾကာင့္ ေကာင္စီသို႔ လာေရာက္
ေလွ်ာက္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိသာ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ
အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑