၃၄ ထပ္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မႈ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကန္႔ကြက္သြားမည္

ဒိိုင္းမြန္းအင္းလ်ားပဲေလ့စ္ ကြန္ဒို ေဆာက္လုပ္ေနမႈကို ယခုလ ၃၀ ရက္ေန႕က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဒိိုင္းမြန္းအင္းလ်ားပဲေလ့စ္ ကြန္ဒို ေဆာက္လုပ္ေနမႈကို ယခုလ ၃၀ ရက္ေန႕က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အျမင့္ဆံုး အေဆာက္အအံု ျဖစ္လာမည့္ ၃၄ ထပ္အျမင့္ရွိေသာ ဒိုင္းမြန္း
အင္းလ်ားပဲေလ့စ္ ကြန္ဒိုသည္ စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္
အေဆာက္အအံုကို ၃၄ ထပ္အထိ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက ကန္႔ကြက္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္
သည့္ အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္၏ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက အဆုိပါ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္
ရန္ကုန္ၿမိဳရွိအထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ကန္႔သတ္ျခင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒအသစ္မ်ား
ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးတိက်ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္
အမိန္႔မ်ားထုတ္ျပန္ေပးရန္ အစိုးရကို တုိက္ တြန္းေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္အဆိုရွင္က အေဆာက္အအံု ရပ္၊မရပ္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟု
ဆိုထားသည္။ "၃၄ ထပ္အထိ မေဆာက္သင့္ဘူး။ ၿမိဳ႕ေျမအသံုးခ်မႈဇုန္ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္
အရ ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္နဲ႔ အထပ္နိမ့္ဇုန္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့အတြက္ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔
အထပ္ျမင့္ေဆာက္ မွာကို မလိုလားဘူး။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အေနနဲ႔ လည္း ဒီကိစၥကို ကိုင္တြယ္ဖို႔
စည္းမ်ဥ္းေတြရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္သြားမလဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာပါ"ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၀ ရပ္ကြက္၊ ဦးထြန္း ၿငိမ္းလမ္းတြင္တည္ရွိေသာ အဆိုပါအေဆာက္
အအုံသည္ လက္ရွိတြင္ ၂၆ ထပ္အထိ ၿပီးစီး ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္
သာယာေရးေကာ္မတီ၏ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ရပ္ဆိုင္း ထားေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး ေကာ္မတီကလည္း အဆိုပါ
အေဆာက္အအံု ကို စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒိုင္းမြန္းအင္းလ်ားပဲေလ့စ္
ကြန္ဒိုတည္ေဆာက္ရာေနရာသည္ လမ္းမႀကီးျဖစ္သည့္ ပါရမီလမ္းေပၚတြင္ အမွန္
တကယ္တည္ရွိမႈမရွိဘဲ ၁၇ ဒသမ ၅ ေပ အက်ယ္ခန္႔သာရွိေသာ ဦးထြန္းၿငိမ္းလမ္းသြယ္
ထဲတြင္ ေဆာက္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၏လမ္းအက်ယ္ကန္႔သတ္ခ်က္အရ လမ္းအက်ယ္အခ်ဳိးအစားထက္ႏွစ္ဆေျမက်န္ျဖင့္တြက္ ခ်က္ပါက အျမင့္ဆံုး ေလးထပ္ပို၍ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရွိသည့္ ေနရာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက
ေျပာသည္။ ဒိုင္းမြန္းအင္းလ်ားပဲေလစ္ ကြန္ဒိုမီနီယံကို Mandalay Golden Wing Construction
ကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္
နီယာဌာန(အေဆာက္အအံု)မွ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို 'မူ'အားျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပံုစံႀကီးျဖင့္ အၿပီး သတ္အတည္ျပဳအမိန္႔ မရရွိေသးေပ။ "ဒိုင္းမြန္းအင္းယား
ပဲေလ့စ္ ကြန္ဒိုက အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ကို မူအားျဖင့္ပဲ ရထားေသးတယ္။
ပါမစ္ႀကီး မရ ေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လတ္တေလာမွာ အဲဒီ လိုမူအားျဖင့္ရထားတဲ့
အေဆာက္အအံုေတြကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျပန္လည္စစ္ေဆးေန တယ္။ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း
ခဏရပ္ခုိင္း ထားပါတယ္။ ဒါေတြကို ဆက္ေဆာက္ခြင့္၊ မေဆာက္ခြင့္ကို အျမန္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ေပး
ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္"ဟု အင္ဂ်င္ နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)၏ ဌာနမႉး ဦးသန္းေဌးက
ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္
ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အထပ္ျမင့္အေဆာက္
အအံု ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္စိစစ္သြား မည္ျဖစ္ကာ မူအားျဖင့္ခြင့္ျပဳထားသည့္
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၂၀၀ ေက်ာ္ကို လုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱရပ္ဆုိင္းရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေနေသာ Madalay Golden Wing Construction ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီကို ျမန္မာတိုင္း(မ္)က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ျပင္ အလံုလမ္းႏွင့္
မေနာ္ဟရီလမ္းေထာင့္တြင္ရွိေသာ အျခားအထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းတစ္ခုကိုလည္း
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္
အအံုႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာတြင္ ရွိေနေသာ အထပ္ျမင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က တင္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္
၁၁ ထပ္အျမင့္ရွိေသာ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရန္ သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ဦးလြင္မိုးရွယ္ယာ
ပါ၀င္သည့္ ၀မင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းသည္
လည္း လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းခံထားရေသာ အေဆာက္အအံုစာရင္းအတြင္း ပါ၀င္ေနသည္။

ယင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုမ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ အလြန္နီးကပ္စြာရွိေနမႈမွာ
လံုျခံဳေရးအေျခအေနကို စိုးရိမ္ရဖြယ္ရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းကို
ျပန္လည္သံုးသပ္သြားမည္ဟုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္
အတြင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၀မင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ၎တို႔အေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါက မူ၀ါဒအသစ္အတိုင္းသာလိုက္ နာေဆာင္ရြက္
သြားရန္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ တိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑