ရပ္ဆိုင္းထားရသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား အခက္ေတြ႕ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အဆင့္ျမင့္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ဇာနည္ၿဖိဳး / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အဆင့္ျမင့္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ဇာနည္ၿဖိဳး / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထပ္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ရပ္ဆိုင္းထားလ်က္ ရွိရာ
စီမံကိန္း အခ်ိန္မီမၿပီးစီးသည့္အတြက္ ၀ယ္လက္မ်ားကို ေနာက္က်ေၾကးေပးရမည့္ အေနအထားႏွင့္
ဘဏ္ေခ်းေငြကို အခ်ိန္မီ ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ႏုိင္သည့္ အလား အလာမ်ားရွိေနသည္ဟု
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ျပန္ လည္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ အတြင္း
ကိုးလႊာႏွင့္အထက္ အထပ္ျမင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္း ထားရန္ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီး ၂၀၀ ခန္႔သည္ လက္ရွိတြင္
လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္
အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ား အနက္ အမ်ားစုမွာ ေဆာက္လုပ္ဆဲလုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ အထပ္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လြန္းေနသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑ တစ္ခုလံုးတြင္ ထိခိုက္
နစ္နာမႈမ်ားရွိေနသည္ ဟု ကန္ထ႐ိုက္မ်ားက ေျပာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
တစ္လနီးပါး ရပ္ဆုိင္းထားသည့္အတြက္ အလုပ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနရၿပီး
စီမံကိန္းမ်ား၏အနာဂတ္ မေရရာလည္းျဖစ္ေနရာ ၀ယ္လက္မ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနေစၿပီး လုပ္ငန္းတြင္
ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈအခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ မ်ားသည္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုတိုက္ခန္း
မ်ားကို ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရွိရာ ၀ယ္လက္မ်ားသည္ တိုက္ခန္းမ်ား မေဆာက္ခင္ကပင္
အရစ္က်စနစ္၊ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳသြင္း ေငြေပးေခ်သည့္စနစ္ျဖင့္ ေငြႀကိဳတင္ေပး သြင္းထားရသည့္အတြက္
ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ေရး သည္ ယင္းေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္
ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။

၀ယ္လက္မ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ တုိက္ခန္းမ်ားအတြက္ ေငြႀကိဳတင္ေပးသြင္းၾကၿပီး ေဆာက္
လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ယင္းႀကိဳသြင္းေငြမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံ ကိန္းမ်ား အေကာင္
အထည္ေပၚလာေရးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း
မ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရသည့္အတြက္ အေဆာက္ အအံုမ်ားကို အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ မေဆာက္
ေပးႏုိင္ေတာ့သည့္အျပင္ ၀ယ္လက္မ်ားက လည္း ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ဆက္လက္
ေပးသြင္းလိုျခင္း မရွိၾကေၾကာင္း Naing Group ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခြဲ
တစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar New Generation Design ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္၀င္းထြဋ္က
ေျပာသည္။

"တကယ္လို႔ ကြန္ဒိုေတြကို အခ်ိန္မီၿပီး ေအာင္ မေဆာက္ေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အခက္ အခဲႀကီးႀကီးမားမား
ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ၀ယ္လက္ေတြက ပံုမွန္ေငြေပးေခ်တာမ်ား မရွိေတာ့သလို ေဖာက္သည္အသစ္ေတြ
ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အခန္းေတြကို ၀ယ္ရဲေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ရက္မွာ အခန္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြက မလႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္က်ေၾကးေပးရဖို႔ရွိပါ
တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းထံုးစံအရ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ တစ္လ ေနာက္က်ပါက
ေနာက္က်ေၾကးအျဖစ္ က်ပ္ ငါးသိန္းမွ က်ပ္ ငါးသန္းၾကားေပးေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္
သတ္မွတ္ထားသည္ ဟု ၎ကေျပာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ တခ်ဳိ႕သာလွ်င္ သေဘာတူညီ
ခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ "သဘာ၀ေဘးႏွင့္ အစိုးရမူ၀ါဒအေျပာင္း အလဲ"ျဖစ္ပါက ေနာက္က်ေၾကး ကင္းလြတ္
ခြင့္ေပးရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ "စာခ်ဳပ္မွာ အဲဒီအခ်က္ ထည့္မေဖာ္ျပထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြ
အခက္ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီကေတာ့ သဘာ၀ေဘးတို႔၊ အစိုးရမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ
တို႔လို ထင္မွတ္မထားတာမ်ဳိး တစ္ခုခုျဖစ္လာခဲ့ရင္ ေနာက္က်ေၾကးကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးဖို႔ လုိ
တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဖာက္သည္ေတြကို ေျပာ ထားၿပီးသားပါ"ဟု ဦးေဇာ္၀င္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ဆက္လက္ရပ္ဆိုင္း ထားရပါက အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားႏွင့္ ဗိသုကာမ်ားအပါ
အ၀င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းက႑တစ္ခုလံုး ထိခိုက္ နစ္နာႏိုင္သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။
"ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြ ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ရလည္းဘဲ လစာေပး
ေနၾကပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ရပ္သြားရင္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းေတြလည္း မလည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့
ပါဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘဏ္ ေခ်းေငြမ်ား အခ်ိန္မီ မေပး
ဆပ္ႏိုင္ျဖစ္မည္ ကိုလည္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္ဟု အိမ္ျခံေျမ ၀က္ဘ္ဆုိက္ iMyanmar House.com
၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေနမင္းသူက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ အတိုးႏႈန္း ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းျဖစ္ရာ
ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္
ေခ်းေငြကို သတ္မွတ္ကာလတြင္ေပးဆပ္ႏုိင္ရန္ အခက္ေတြ႔ႏိုင္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
"ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအမ်ားစုကို ဘဏ္ေခ်းေငြေတြနဲ႔လည္း ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ ေနၾကတာပါ။
တကယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အခ်ိန္အၾကာႀကီးရပ္ထား ရမယ္ဆုိရင္ ေဖာက္သည္ေတြကလည္း ေငြႀကိဳမသြင္းၾကေတာ့ဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေတြလည္း
သူတို႔ရဲ႕ ေခ်းေငြေတြကို အခ်ိန္မီေပးဆပ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္သြားႏုိင္ ပါတယ္။ ဒီ လိုအေျခအေနေၾကာင့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းမွာ အခက္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး တျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း အပ်က္
သေဘာေဆာင္တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္ပါတယ္"ဟု ဦးေနမင္းသူက ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္  iMyanmar House.com က အိမ္ျခံေျမျပပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ရာ တန္ဖိုး ႀကီးကြန္ဒိုေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွာ ျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

"အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္က ထိုင္းေနရင္ တုိက္ခန္းေတြနဲ႔ ကြန္ဒိုေတြ ေရာင္းအားတက္ေအာင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း
ကေန ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ေဈးခ်ေပးထားတဲ့ အိမ္ျခံေျမျပပြဲေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ က်င္းပၾက
ပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ စီမံကိန္းႀကီး ေတြရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီအေတာ္မ်ား မ်ား ျပပြဲမွာ
ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕စီမံကိန္းေတြကို ေၾကာ္ျငာၾကၿပီး သူတို႔တိုက္ခန္းေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး
အေရာင္းထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ျပပြဲမွာေတာ့ အစိုးရက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ရပ္ဆိုင္း
ခိုင္းထားတာေၾကာင့္ သူတို႔ေတြ မပါ၀င္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး"ဟု ဦးေနမင္းသူက ေျပာသည္။ ရႏ္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရသည္ ရပ္ ဆိုင္းခိုင္းထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအားလံုး၏ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ပံုစံမ်ားကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း သြားေရာက္ေလ့လာ
စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန
(အေဆာက္အအံု) ဌာနမွဴး ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

"စစ္ေဆးမႈေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီးစီးေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း အခ်ိန္ေတြ အၾကာႀကီးယူၿပီး မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေတြကို
ေသေသခ်ာခ်ာ သြားစစ္ေဆးဖို႔ လိုပါေသးတယ္။ စစ္ေဆးမႈေတြ ၿပီးသြားတာနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းေတြကို ျပန္စခြင့္ေပးမွာပါ" ဟု ၎က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

သီရိမင္းထြန္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑