ေျမေဈးတက္မႈေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္ရွိ ၀ယ္လက္မ်ား အိမ္ရာသစ္ေဈးႏႈန္းမ်ားကို လက္လွမ္းမမီႏိုင္ဟု သိရ

ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား တက္လာျခင္း ေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္တြင္ အိမ္ရာစီမံ ကိန္းအသစ္ အနည္းငယ္
ေလာက္သာ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ၀ယ္ လက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ကိုသာ ၀ယ္
ရန္တတ္ႏိုင္သည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ အိမ္ရာသစ္မ်ားကို ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ ထားသည့္ အဓိပၸာယ္ပင္
ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အေျခအေန၏ အက်ဳိးဆက္ အေနျဖင့္ ေနရာအကြက္အကြင္း ေကာင္းရွိ အဆင့္ျမင့္
အိမ္ရာမ်ားအျဖစ္ ထိုင္း ေဈးကြက္တြင္းေတြ႕ရသည့္ အိမ္ရာအနည္းငယ္၏ ေဈးႏႈန္းမ်ား သိသိ
သာသာ ျမင့္တက္သြားၿပီး ၀ယ္လက္မ်ားမွာ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ပိုက်ယ္သည့္ လူေနအိမ္
ခန္းမ်ားကို ရွာေဖြ ေနၾကသည္ဟု အၾကံေပးကုမၸဏီ စီဘီ အာရ္အီး၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ ေဈး
ကြက္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ေဈးကြက္ႏွင့္ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာေဒသႏွင့္ ဆင္ေျခဖံုးေဒသ ၾကားရွိ ေဈး
ကြက္မ်ားတြင္ ထိုင္းလူမ်ဳိး ၀ယ္လက္က အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အထူး သျဖင့္ ေျမေအာက္မီးရထား
လိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား အဆင္ေျပေရးအတြက္ ရထား
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ ဆက္သြယ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဆင္ေျခ ဖံုးမက် ၿမိဳ႕လယ္မက်
ေဒသမ်ားတြင္ အိပ္ခန္းတစ္ခန္းပါ အိမ္ရာေဈးကြက္ ဆက္လက္အ၀ယ္လိုက္မည္ဟုလည္း စီ
ဘီအာရ္အီးက ခန္႔မွန္းထားသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လတြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ရွိ အိမ္ရာစီမံကိန္းသစ္
အမ်ားစုသည္ အိပ္ခန္းတစ္ခန္းပါ အိမ္ခန္းမ်ား ျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း ေျမယာေဈးတက္လာသည့္
အတြက္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္ လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ မ်ားပိုၿပီး
အခက္ေတြ႕လာၾကသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဈးကြက္တြင္း ၀ယ္လက္အေရအတြက္မွာ ၀ယ္ေရာင္း မ်ားႏွင့္ အငွားခ်မည့္
သူမ်ားထက္ အမွန္ တကယ္ေနထိုင္ၾကမည့္သူမ်ားက ပိုမို မ်ားျပားသည့္အတြက္ တိုက္ခန္းေဈး
ႏွူန္း မ်ား ပိုႀကီးလာေလ ေဈးကြက္၏ အလား အလာ ပိုနည္းလာေလျဖစ္ၿပီး ႀကိဳပိြဳင့္ စနစ္ျဖင့္၀ယ္
သူမ်ား၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ထိုင္းလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု စီဘီအာရ္ အီး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္
ျပထားသည္။

ဆင္ေျခဖံုးမက် ၿမိဳ႕လယ္မက် ေဈး ကြက္မ်ားကို ၀ယ္လက္အားလံုးနီးပါး ထိုင္းလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည့္
အမွန္တကယ္ ေနမည့္သူမ်ားက ဆက္လက္လႊမ္းမိုး ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိၿပီး ေနရာအကြက္အကြင္း ႏွင့္
အိမ္အရြယ္အစားေပၚ မူတည္ၿပီး ၀ယ္လက္မ်ား၏ ေငြသံုးႏိုင္မႈသည္ အမ်ားဆံုး ဘတ္တစ္သန္း
မွ သံုးသန္း အတြင္း ရွိပံုရေၾကာင္းႏွင့္ အိမ္တစ္လံုး ရွိသင့္သည့္ တရား၀င္အက်ယ္အ၀န္း မွာ
အနည္းဆံုး ၂၀ မီတာျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွာ ၂၅ မီတာ ေအာက္ျဖင့္
တိုက္ခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ ၾကထားၾကရာ ေျမေအာက္ မီးရထား ဘူတာႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္
ဆက္ထား သည့္ ေဒသတြင္ရွိၿပီး မက်ဥ္းလြန္း မက်ယ္ လြန္း အေနအထားရွိ အိမ္ခန္းမ်ား၏
တန္ဖိုးမွာ ဘတ္တစ္သန္းနီးပါးရွိသည္ဟု အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဈးကြက္တိုင္းတြင္ ၀ယ္လိုအားမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိေနၿပီး ယင္းေဈး ကြက္မ်ားရွိ ၀ယ္လိုအား
အမ်ားဆံုး ေန ရာမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲ ဆက္ျဖစ္ေန ေၾကာင္းႏွင့္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္
ေလာက္က လူႀကိဳက္မ်ား အ၀ယ္လိုက္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၀ယ္လိုအား ျပန္ တက္လာသည္
ကိုေတြ႕ရသည္ဟု အစီ ရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ႏွင့္ ဆင္ေျခဖံုးမက် ၿမိဳ႕လယ္မက်ေဒသမ်ားရွိ လက္ရွိ ကြန္ဒို မီနီယံတိုက္ခန္း
ေရာင္းလိုအားမွာ ၃၂၈,၄၃၄ ခန္းရွိၿပီး ယခုတတိယသံုး လပတ္၏ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ရွိ ေဆာက္
လုပ္ ၿပီးစီးသည့္ တိုက္ခန္းအေရအတြက္မွာ ၁,၄၄၉ ခန္းရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာထဲ တြင္ ေဖာ္
ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ေဒသတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္၌ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေလးခု စတင္ေဆာင္
ရြက္ခဲ့ၿပီး တုိက္ခန္း အေရအတြက္ ၂,၆၇၉ ခန္း စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တတိယ သံုးလပတ္တြင္မူ ေဆာက္လုပ္မည့္ တိုက္ခန္း အေရအတြက္သည္ ၈၀၈ ခန္း
သို႔ က်ဆင္းသြားၿပီး အသစ္ထပ္မံ ေဆာက္ လုပ္သည့္ အိမ္ရာမ်ား၏ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အိပ္ခန္း
တစ္ခန္းပါႏွင့္ အိပ္ခန္းႏွစ္ခန္းပါ အိမ္ခန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

Central Lumpini  တြင္ အိမ္ တစ္လံုး ျပန္ေရာင္းေဈးမွာ ပ်မ္းမွ် တစ္စတုရန္း မီတာလွ်င္
၁၆၃,၅၅၀ ဘတ္ရရွိၿပီး ယင္းေဒသသည္ ျပန္ေရာင္း ေဈးအျမင့္ ဆံုးရေဒသျဖစ္သည္ဟု သိရ
သည္။

(ပေရာပါးတီး၀ိုင္ယာ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑