စစ္ေဆးၿပီးအေဆာက္အအံုမ်ား အထပ္ေလွ်ာ့ခ်ခံရ

 အေဆာက္အအံုမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီက တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား စစ္ေဆးေနမႈကို လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္) အေဆာက္အအံုမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီက တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား စစ္ေဆးေနမႈကို လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက
အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္အရ အထပ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေဆာက္
လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား
လိုက္သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း ၁၂ ခုမွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ (ဆုိင္းဘုတ္စိမ္း)
ရရွိၿပီး စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ကာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အတန္သင့္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္
သည္။

သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ယခင္အစိုးရ
လက္ထက္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေဆာက္လက္စ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အထပ္ ျမင့္အေဆာက္
အအံုအားလံုးကို ျပန္လည္ စိစစ္မည္ဆုိသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပါမစ္ရ
အေဆာက္အအံု ၆၄ လံုးႏွင့္ မူအား ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ အေဆာက္အအံု ၁၂၀ ေက်ာ္တို႔၏ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္နားခဲ့ရသည္။ ေကာ္မတီ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္း
ခံရသည့္ အၿပီးသတ္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရ အဆိုပါအေဆာက္ အအံု ၁၂ လံုးမွာလည္း ေဆာက္လုပ္မႈေခတၱ
ရပ္နားခံရၿပီး စစ္ေဆးၿပီး သံုးပတ္အၾကာ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္မွသာ ရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္
ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ၁၂ ထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမွာ
အထပ္ျမင့္ေလွ်ာ့ရန္မလိုဘဲ ကားပါကင္ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ျပန္တင္ျပရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္း၊
စတီးကိုယ္ထည္ျဖစ္သျဖင့္ မီးဒဏ္ ခံႏုိင္မႈရွိရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အလံုၿမိဳ႕နယ္
သစ္ေတာရပ္ကြက္ရွိ ၂၇ ထပ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားေသာ အေဆာက္ အအံုမွာမူ
ခန္႔မွန္းအထပ္ ၂၀ သို႔ ေလွ်ာ့ခ် ရမည္။ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၁၉ ထပ္ ရွိ
႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုကို ရပ္နားရန္ ကားအေရအတြက္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အခန္း
အေရအတြက္ျဖစ္ရန္ ခန္႔မွန္း ၁၅ ထပ္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၂၇ ထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုကိုမူ အေဆာက္အအံုဒီဇိုင္း အစအဆံုးျပန္ဆြဲၿပီး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္ရန္
ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၂၃ ထပ္အျမင့္ရွိ သည့္အေဆာက္အအံုကိုလည္း
ရပ္နားရန္ ကားအေရအတြက္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အခန္း အေရအတြက္အျဖစ္ ခန္႔မွန္း ၁၆ ထပ္သို႔
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၃၂ ထပ္ အထိလ်ာထားသည့္ ေနာက္ထပ္ အေဆာက္အအံုကိုမူ
အေမြအႏွစ္'က အသစ္အဆုိျပဳ ထားေသာ ေရႊတိဂံု ကန္႔သတ္နယ္ေျမ၏ ၾကားခံနယ္ေျမ ေပ
၁၉၀ အျမင့္တြင္ပါ၀င္ ေနျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အထပ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အျမင့္ ၁၈ ထပ္ေဆာက္ မည့္ လူေနအခန္းက်ယ္မ်ားပါ အေဆာက္ အအံုကို
လမ္းႏွင့္ အေဆာက္အအံုအခ်ဳိး တို႔ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ အေဆာက္အအံု တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု
အၾကား ေနရာခ်န္ရာတြင္ အေဆာက္အအံုအက်ဥ္းဆံုးအပိုင္းဘက္မွ ခ်န္၍ အထပ္ျမင့္ကို
တြက္ခ်က္မႈျပဳလုပ္ ထားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အျမင့္ ၁၆၅ ေပထက္ေက်ာ္လြန္၍
မေဆာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အျမင့္ ၁၂ ထပ္ခြဲ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုမွာမူ လမ္းသြယ္ထဲတြင္ရွိေသာ္လည္း
လမ္းႏွင့္ အေဆာက္အအံု အခ်ဳိးကိုတြက္ခ်က္ရာတြင္မူ အင္းစိန္လမ္းမ ႀကီး၏ အခ်ဳိးအစားအတုိင္း
တြက္ခ်က္ထားၿပီး စည္းမ်ဥ္းကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ လက္ရွိၿပီးစီးေနသည့္ ခန္႔မွန္း
ရွစ္ထပ္တြင္သာ ရပ္တန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၁၂ ထပ္ခြဲ အေဆာက္အအံု အား ကားပါကင္လိုအပ္ခ်က္ ၅၈ စီးတြင္ ၄၈ စီးသာ
ရပ္၍ရျခင္း၊ ၁၂ ေပလမ္းျဖင့္ ၀င္ထြက္ ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိၿပီးစီးေနေသာ ေနရာ
ခန္႔မွန္း ခုႏွစ္ထပ္တြင္ ရပ္တန္႔ရန္ ညႊန္ၾကား ခဲ့သည္။ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမေပၚရွိ
၂၂ ထပ္အျမင့္ရွိေသာ အေဆာက္အအံုကို ကားပါကင္လိုအပ္ခ်က္အရ ၁၇၁ စီးတြင္ ၁၂၉ စီးသာ
ရပ္၍ရသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း အမွန္တကယ္ ကားပါကင္ရပ္နား ႏုိင္မည့္ ဒီဇိုင္းကို
ျပန္လည္တင္ျပရန္ ၫႊန္ ၾကားခဲ့သည္။ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ
ေျမညီထပ္အပါအ၀င္ ၃၂ ထပ္ အျမင့္ရွိ အေဆာက္အအံုမွာမူ လမ္းအက်ယ္ ၇၂ ေပတြင္
မ်က္ႏွာစာခ်န္ထားသည့္ ေနရာမွာ ေပ ၂၀ သာရွိသည့္အတြက္ အျမင့္ေပ ၁၈၈ ေပခြဲထက္
မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ လက္ရွိၿပီးစီးေသာ အထပ္ထက္ မပိုေစရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္
အတြင္းရွိ ၁၂ ထပ္ခြဲ အျမင့္ရွိ အေဆာက္အအံုမွာလည္း ၁၆ ေပ လမ္းက်ဥ္းျဖစ္ၿပီး အတြင္း
ကြက္ျဖစ္ျခင္း၊ ကပ္လ်က္တြင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စီမံကိန္း သံုးလံုး တည္ရွိေနျခင္း
တုိ႔ေၾကာင့္ ၿပီးစီးေနေသာ ခန္႔မွန္းေျခာက္ထပ္ေနရာတြင္သာ ရပ္တန္႔ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။
ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားသည့္ အထပ္ မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ခံရသည့္ ယင္းကဲ့သို႔ စစ္ေဆး ဆံုးျဖတ္မႈမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း i-Green ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ကိုေက်ာ္က်ာ္ႏုိင္က
ေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီအရပ္သား
အစိုးရ က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ခဲ့ တယ္။ အခုလုပ္ရပ္ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
လံုး၀မရွိဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဘယ္လိုစံနဲ႔ ဘယ္လိုတိုင္းတာတယ္ဆုိတာ နားမလည္ဘူး။
အခု ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘာမွေခၚယူေမးျမန္းမႈမရွိဘဲ အမိန္႔ တစ္ခါ တည္း တန္းထုတ္သလို
ျဖစ္ေနတယ္"ဟု ၎က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။ 

i-Green ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စိမ္းလဲေမရိပ္သာလမ္းရွိ ၁၂ ထပ္ခြဲအျမင့္ရွိ
လူေနတိုက္ခန္းကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ၁၀ လႊာထိ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။
"၁၂ ထပ္ခြဲ အရင္ပါမစ္ကို ျပန္႐ုပ္ၿပီး ေျခာက္ထပ္ခြဲပဲ ေပးတယ္ဆုိတဲ့စာ ထြက္လာပါတယ္။ ဒါဟာ
ႀကီးမားတဲ့နစ္နာမႈပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဆံုးရံႈးတာ ေရာ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီက
တစ္ဆင့္ျပန္၀ယ္ ထားတဲ့သူေတြ ပိုနစ္နာတယ္။ ဘယ္လုိရွင္း ရမလဲဆုိတဲ့ဟာကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ပါမစ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တဲ့ ဌာနကိုပဲ ေမးခြန္းထုတ္ ရမွာပဲ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ ေသာ္လည္း ၀ယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္
သူမ်ားဘက္က နစ္နာခဲ့ေသာ အေျခအေန ကို အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေသာ အစိုးရထံ ျပန္လည္
တင္ျပ အသနားခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑