သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္၏ ဇုန္အပိုင္း(ခ)ကုိ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ဇုန္အပိုင္း(က)အတြင္းရွိ စက္႐ံုတစ္႐ံုကို လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ႏုိင္၀င္းထြန္း / ျမန္မာတိုင္း(မ္)သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ဇုန္အပိုင္း(က)အတြင္းရွိ စက္႐ံုတစ္႐ံုကို လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ႏုိင္၀င္းထြန္း / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ဒုတိယအဆင့္စီမံကိန္းဇုန္ အပိုင္း(ခ)မွ ပထမပိုင္း၏ တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို လာမည့္ ႏို၀င္ ဘာလမွစတင္၍ ေျမဧရိယာ ၇၀၀ ဟက္တာ ေပၚတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ- ဂ်ပန္ သီလ၀ါ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
လီမိတက္မွ အေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။

"စီမံကိန္းဇုန္ အပိုင္း(ခ)ရဲ႕ တည္ေဆာက္ ေရးကို ဒီႏွစ္ႏို၀င္ဘာမွာ စပါမယ္။ ဇုန္အပိုင္း (ခ)ရဲ႕
ပထမပိုင္းက စုစုေပါင္းအက်ယ္ ၇၀၀ ဟက္တာ ရွိပါမယ္။ လမ္းေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းတာေတြ၊
ေရေျမာင္းေတြအပါ အ၀င္ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကို အရင္ လုပ္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က
ဇုန္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု လုပ္သြားမွာျဖစ္လို႔ ဇုန္တစ္ခုတည္းမွာတင္ ပထမပိုင္းနဲ႔ ဒုတိယပိုင္းဆိုၿပီး
အပိုင္းေတြ ခြဲလုပ္သြားမွာပါ။ မဟုတ္ရင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာက ျပန္႔က်ဲၿပီး
မစည္ကားတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္သြားႏုိင္လို႔ပါ။ ဇုန္တစ္ခုမွာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လည္းၿပီးၿပီ။
ေရာင္းအားကလည္း ၇၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထက္ ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ေနာက္ဇုန္ အသစ္တစ္ခုထပ္လုပ္မယ္။
အဲဒီလုိ အစီ အစဥ္နဲ႔ သြားေနတာပါ "ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ျဖစ္သည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလတြင္ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစု ေပါင္း ေျမအက်ယ္အ၀န္း
၂,၄၀၀ ဟက္တာ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဇုန္မ်ားခြဲကာ အပိုင္းလိုက္
လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေျမ ၄၀၄ ဟက္တာ (၉၆၉ ဒသမ ၆ ဧက) ေပၚတြင္
တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ဇုန္အပိုင္း(က) မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ကုမၸဏီေပါင္း ၇၃ ခုကို ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမအက်ယ္ စုစုေပါင္း၏
၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ငွားရမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဂ်ပန္ သီလ၀ါဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ "လက္ရွိက သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၇၃ ဦးက သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေျမငွားရမ္းမႈက ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီး ေနပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီ
သံုးေလးခုက လည္း ဒီမွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ဖို႔ တစ္လ၊ ႏွစ္လ အတြင္းမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါ
တယ္။ အစိုးရသစ္ တာ၀န္ယူၿပီးတဲ့အခ်ိန္ ကစၿပီး ကုမၸဏီအသစ္ ငါးခုကလည္း သီလ၀ါ မွာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စက္မႈဇုန္အတြင္းမွာ ကုမၸဏီ ၁၂ ခု က စတင္
လည္ပတ္ေနပါၿပီ။ ကုမၸဏီ ၂၅ ခုက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ စတင္ေနၿပီ။ ကုမၸဏီ ၃၀ ေက်ာ္
ကလည္း မိုးရာသီကုန္ရင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ စလုပ္ေတာ့ မွာပါ"ဟု ကုမၸဏီ၏
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အဆုိပါ ဇုန္အပိုင္း(က)အတြင္း ေဆာက္လုပ္ လ်က္ရွိသည့္
အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္ လုပ္မႈမ်ား ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိကာ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္
ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေျမငွားရမ္းမႈအတြက္ Myanmar Japan Thilawa
Development Limited (MJTD) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအၾကား သေဘာ တူညီခ်က္ရရွိရန္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိၿပီး ေျခာက္လအအတြင္း တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္
လုပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္ကာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာက္လုပ္သည့္အခ်ိန္မွ
ေနာက္ ၁၈ လ အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးသည့္ကာလမွ
စတင္၍ ေျခာက္လ အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္အဆင့္အျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ ရန္ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ေျမ ေနရာမ်ားကို
အငွားခ်ထားရာတြင္ ေျမငွား ရမ္းခအျဖစ္ တစ္မီတာပတ္လည္ အက်ယ္ အ၀န္းကို
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ သတ္မွတ္ ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရး ႏွစ္အလိုက္
ေဈးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။ "ေျမငွားခေတြကို လက္ရွိ
ဘ႑ာေရးႏွစ္ အလိုက္ သတ္မွတ္ထားတာပါ။ ဇုန္အပိုင္း (က)အတြက္ ေျမငွားခတစ္ႀကိမ္
သြင္းထား ၿပီးရင္ ၂၀၆၄ ခုႏွစ္အထိ အလုပ္လုပ္လို႔ ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အထိ ထပ္သြင္းစရာ မလို
ေတာ့ဘူး။ ၿပီးရင္ ၂၅ ႏွစ္ ထပ္တိုးၿပီး လုပ္လို႔ ရေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုထပ္မတိုးတိုး ဖုိ႔က
အစိုးရအေပၚလည္း မူတည္ေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္ ၂၅ ႏွစ္ ထပ္တိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျမငွားခ
ထပ္ေပးဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ ဇုန္အပိုင္း (က)အတိုင္းပဲ အပိုင္း(ခ)မွာလည္း ဘယ္လုိ လုပ္ငန္းေတြပဲ
လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ႔ သတ္မွတ္ ခ်က္ မထားပါဘူး"ဟု ၎ကေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၆၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ထုတ္ကုန္
တင္ပို႔မႈအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၄၁ သန္းအထိ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။

"လက္ရွိခ်ိန္ထိ သီလ၀ါမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ခန္႔မွန္းေျခ ၇၆၀ သန္းရရွိခဲ့ၿပီး ထုတ္ကုန္
တင္ပို႔မႈအတြက္ တစ္ႏွစ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၄၁ သန္း ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ႏွစ္
အနည္းငယ္အတြင္း တုိးခ်ဲ႕လာမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ဆို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ
သန္း ၁,၀၀၀ ထိ တိုးလာ ႏုိင္ၿပီး ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀ ထိ ရရွိလာမွပါ။
၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တုန္းက သီလ၀ါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏတန္ဖိုးက ျမန္မာ
တစ္ႏုိင္ငံလံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏရဲ႕ ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ထုတ္ကုန္ တင္ပို႔မႈရဲ႕ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း
ရွိခဲ့ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း(က)ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာ။ႏုိင္၀င္းထြန္း / ျမန္မာတိုင္း(မ္)အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း(က)ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာ။ႏုိင္၀င္းထြန္း / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

 

ဇုန္အပိုင္း(က) အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္အကုိင္
အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၅,၀၀၀ ကုိ ဖန္တီးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ
အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္း ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္အထိရရွိမည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ
လုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ရရွိႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူမ်ား တိုးမ်ားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဇာ္က
ေျပာသည္။ "သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရဲ႕ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔က အစိုးရနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ
ေတြမွာ ေတာင္းခံရမယ့္ လုပ္ငန္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဘယ္ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုမဆို သက္ဆိုင္ရာဌာန ေတြဆီကို ဆက္သြယ္ၿပီး ေတာင္းခံစရာမလိုပါဘူး။ သီလ၀ါဇုန္၀င္းအတြင္းမွာပဲရွိတဲ့ One Stop Service Center
(OSSC) ႐ံုးခန္းကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ အလြယ္တကူ ရယူႏုိင္ပါတယ္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူအေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းၿပီး တစ္လအတြင္း
ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိမွာျဖစ္လုိ႔ တစ္ရက္အတြင္း ကုမၸဏီတည္ေထာင္ခြင့္လိုင္စင္ကုိ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု
၎ကေျပာသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ မတည္ ေဆာက္ခင္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္ ကုန္က႑အတြင္းသို႔
၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစုသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္သား
အင္အား မ်ားစြာသံုးရၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြေၾကးနည္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကေျပာသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းျမင့္တက္ လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ဦးစားေပး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သြင္းကုန္အစားထိုးလုပ္ ငန္းမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာ
မုခ် တိုးလာမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္
ထုတ္ကုန္ဦးစား ေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သြင္းကုန္အစားထိုး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိေၾကာင္း
ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။ "ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏႈန္းျမင့္မားတဲ့ စက္မႈလုပ္ ငန္းေတြကုိ ျပည္တြင္းကုိ
ဖိတ္ေခၚႏုိင္ဖို႔ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္က
ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ စက္မႈဇုန္ေတြထဲမွာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ႏုိင္ေပမဲ့ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ႏုိင္မွျဖစ္မွာပါ။
ဥပမာ- ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ ေတာက္မႈက တစ္ႏွစ္ကုိ တစ္ႀကိမ္၊
ႏွစ္ႀကိမ္ ထက္ မမ်ားဖို႔ အာမခံေပးပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္လည္း ၅၀ မဂၢါ၀ပ္အားရွိေသာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တစ္႐ံုကို
ေမ ၂၅ ရက္က တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို
ျမန္မာ ဂ်ပန္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီျဖစ္သည္ Myanmar Japan Thilawa Development Limited (MJTD) က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ၊ ဂ်ပန္ အစိုးရ၊ ျမန္မာ ပုဂၢလိက
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အစုရွယ္ယာမ်ား ထည့္၀င္ကာ တည္ေထာင္
ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑