အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒ အျမန္ထြက္ေပၚရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရွိလာပါက အက်ဳိးေဆာင္မ်ားရရွိမည့္ ၀င္ေငြအပၚ
အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းဥပေဒကို အခ်ိန္တုိအတြင္း ေပၚထြက္ရန္ ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာစိစစ္
သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၱပတ္က ေနျပည္ေတာ္တြင္
ျပဳလုပ္သည့္ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"လက္ရွိ ေလာေလာဆယ္ ၀င္ေငြခြန္ထဲ မွာ အက်ဳိးေဆာင္ေတြဆီက အခြန္မပါပါဘူး။
ဒီအိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒေပၚလာရင္ ၀င္ေငြခြန္အေနနဲ႔ အက်ဳိး ေဆာင္ေတြက
အခြန္ေဆာင္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒထြက္လာရင္ ရေငြထဲမွာ အမ်ားႀကီး တုိးလာမွာပါ" ဟု
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦတင္ ေမာင္ဦးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေျခအေန အရ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ မ်ားစြာ ၀င္ေရာက္လာႏုိင္သည့္အတြက္
အိမ္ျခံေျမက႑အတြက္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္ ဥပေဒမ်ား ရွိသင့္သည့္
အတြက္ ယင္းဥပေဒမွာ မျဖစ္မေန လုိအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ဒီဥပေဒက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ မျဖစ္မေနလုိအပ္တဲ့ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ
ႏုိင္ငံတကာရဲ႕အရင္းအႏွီးေတြက အမ်ားႀကီး ၀င္လာလိမ့္မယ္။ ၀င္လာတဲ့အခါ ႏုိင္ငံျခားသားက
ဥပေဒရွိလားေမးရင္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မျပႏုိင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ခုိင္မာတဲ့ ဒီလုိအိမ္ျခံေျမ
ဆုိင္ရာဥပေဒ ရွိဖုိ႔လုိတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း တြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္
အက်ဳိးေဆာင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ အရပ္ပြဲစားမ်ားလည္းရွိၿပီး ၀န္ေဆာင္ခ (သို႔) ပြဲစားခ
ယူေဆာင္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားမွာလည္း ဥပေဒတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား
မဟုတ္သည့္အတြက္ ယင္းကိစၥ ရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒလုိအပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ဒီအိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈေလာကကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ရသင့္တာမရတာေတြ၊
ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအတြက္ အခြန္မရတာေတြ၊ ၀ယ္တဲ့သူေတြ၊ ေရာင္းတဲ့သူေတြအတြက္
အာမခံမရွိတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ အက်ဳိးေဆာင္ေတြဘက္ကလည္း နစ္နာမႈ ေတြရွိတာေတြေၾကာင့္
တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဒီလုိကာလမ်ဳိးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ ဒီဥပေဒကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္
ရာႏႈန္းျပည့္ ေပၚလာဖုိ႔လုိတယ္" ဟု ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒအေျခအေနမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ
အသင္း (ဗဟို)၏ အဆုိျပဳတင္သြင္းထားသည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား သာရွိၿပီး ယင္းအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို
အေျချပဳ၍ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ အသင္းမ်ားအားလံုးက ေပးပို႔အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ဥပေဒ
ၾကမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဦးစြာထြက္ေပၚရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ အသင္း(ဗဟို)က အဆုိျပဳတင္သြင္းလုိက္တဲ့ အတြက္
ဦးစားေပးေရးဆြဲရမယ့္ ဥပေဒ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒီဥပေဒေၾကာ႐ိုးမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြကိုပဲ
ေဆြးေႏြးေစခ်င္ပါတယ္။ ဥပေဒေကာ္မရွင္ကလည္း တျခားအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ တင္သြင္းတာေတြကို
ဘယ္အခ်က္ကေတာ့ ပါသင့္တယ္၊ ဘယ္အခ်က္ကေတာ့ မပါသင့္ ဘူးဆုိတာ သံုးသပ္ၿပီး
ေရးဆြဲသြားမွာပါ" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း (ဗဟို)ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္းက
ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ ေရးေကာ္မရွင္
ကလည္း ယင္းအိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံ အတြက္ မျဖစ္မေန
လုိအပ္ေနသည့္အတြက္ အခ်ိန္တုိအတြင္း အျမန္ဆံုးထြက္ေပၚရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

"ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ႏုိင္ငံအတြက္ လုိအပ္ တဲ့ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေအာင္ လုပ္ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒေပၚလာဖုိ႔
လိုတယ္ဆုိၿပီး ေလးငါးႏွစ္ အခ်ိန္ၾကာလို႔လည္း မျဖစ္ဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္
အခြန္ရရွိေရးအတြက္ မွာလည္း ခုိင္မာသည့္ ဥပေဒရွိမွသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခု အိမ္ျခံေျမအက်ဳိး
ေဆာင္ေလာက ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ မ်ားစြာ ေထာက္ပံ့
ရလာႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"တုိင္းျပည္အတြက္အလုိအပ္ဆံုးက အခု ခ်ိန္မွာ ဥပေဒ၊ တုိင္းျပည္အတြက္ အလုိအပ္ ဆံုးက အခြန္၊
ဒါေၾကာင့္ အခြန္ခုိင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးလုပ္မွ ရပါမယ္။ ရန္ကုန္မွာ တစ္ဧကကို သိန္း ၁,၀၀၀ နဲ႔
၁၀ ဧကဆို သိန္း တစ္ေသာင္းကို ဧကရာနဲ႔ခ်ီ ၀ယ္ေနၾက ၿပီ။ သိန္းေပါင္း ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ၀ယ္ေနၾကတဲ့ အတြက္
ပြဲစားေလာကက လာတဲ့ အခြန္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္"ဟု
ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ ကိုင္မႈမ်ားတြင္လည္း စာရြက္စာတမ္းအတုမ်ား၊
စာခ်ဳပ္အတုမ်ားျဖင့္ လိမ္လည္လုပ္ ေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ ခုိင္မာမႈမရွိသည့္ ပြဲစားမ်ား ၏ လိမ္လည္မႈမ်ား၊
ေကာင္းမြန္မႈ မရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္၊ ေျမ၀ယ္ယူသူ မ်ားမွာလည္း ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့
ၾကသည့္အတြက္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားကို စနစ္တက်ႏွင့္
ဥပေဒေဘာင္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာပါက အဆုိပါ ျပႆနာမ်ားလည္း
ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑