ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္လက္ဝယ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို
ေရာင္းခ်ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ မတ္ ၂ဝ
ရက္က အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ေျမကြက္ ၁၇ ခုကို အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္
ေရာင္းခ်ရန္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္း သံုးခုႏွင့္ ေျမကြက္ ၁၄ ခု ပါဝင္ကာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံု ေလးခုပါဝင္သည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္း သံုးခု၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
ဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန
တုိ႔က ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံု၊ ေျမကြက္ ၁၄ ကြက္ကို ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူလိုသူမ်ား
အေနျဖင့္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္႐ံုး၊ စီမံကိန္း
စိစစ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေျမကြက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သုည ဒသမ ၉၁
ဧကအက်ယ္အဝန္းရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျမကြက္တစ္ကြက္၊
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ၾကား (၂)ရပ္ကြက္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ သုည ဒသမ ၂၅၇
ဧကအက်ယ္အဝန္းရွိေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လံုး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္
အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ရပ္ကြက္ရွိ သုည ဒသမ ၂၅၈ ဧက က်ယ္ဝန္းေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး
ဌာနပိုင္ တိုက္တစ္လံုးႏွင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းရွိ သုည ဒသမ ၆ဝ၂ ဧက
က်ယ္ဝန္းေသာ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမႏွင့္
အေဆာက္အအံုတစ္လံုးတို႔ ပါဝင္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑