အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ အစုိးရပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား ျမင္ကြင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား ျမင္ကြင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္
အစုိးရအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ
Public Private Partnership (PPP) ပုံစံျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ပုိမုိေဆာင္
ရြက္သင့္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အာရွေဒသ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးစင္တာဌာနမွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Mr. Atty Jaime Raphael က ေျပာသည္။

''ေဒသအတြင္းမွာ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြမွာ
အမ်ားျပည္သူေတြ ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြျဖစ္တဲ့ PPP စီမံကိန္းေတြ
ပိုမိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ဆူးေလ
ရွန္ဂရီလာဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ
၂ဝ၁၇ တြင္ ေျပာသည္။

ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္မႈ၊
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမႈ၊ အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၫႊန္ၾကားႏုိင္မႈ၊ ေစ်းကြက္ရွာႏိုင္မႈႏွင့္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းေပးထားႏိုင္မႈမ်ားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
Mr. Atty က ေျပာသည္။

''ပီပီပီ စီမံကိန္းေတြ ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့
ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္မႈပါပဲ။ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္မွ အစိုးရကေန
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ လူအမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေစရန္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းပါဝင္မႈစီမံကိန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္
အေဖာ္ႏုိင္ဆံုး ႏုိင္ငံမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ပီပီပီ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း၏
အေျခခံအေဆာက္အအံု ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးခ်ဲ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း
၄င္းက ေျပာသည္။

''ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ပီပီပီ စီမံကိန္းေတြကို
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရကေန
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ဦးေဆာင္ၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေတြကို
တင္ဒါေတြေပးၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့လို႔ အေျခခံအေဆာက္
အအံုေတြ သိသိသာသာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ
ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွာ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
စီမံကိန္းေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါၿပီ''ဟု
Mr. Atty က ေျပာသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ စာသင္ေက်ာင္း
မ်ားကို အဓိကထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ခ႐ိုင္ ၂ဝ ေက်ာ္အတြင္း
စာသင္ေက်ာင္း ၂,၈၄၇ ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ခန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းခန္႔ကို ဆယ္စုႏွစ္
တစ္ခုအတြင္း ပီပီပီ စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပိုမိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္း
ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အထူးကုမၸဏီ အက္ဥပေဒျဖင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုကို
ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ၿပီးခဲ့ေသာလက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္
စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္
ေျပာခဲ့သည္။

အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္မည့္ ပီပီပီစနစ္ျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒမူၾကမ္းကိုလည္း ၿပီးခဲ့ေသာ
မတ္လကုန္ခန္႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၴပံုမွန္
အစည္းအေဝးတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထိုေဒသႏၲရစီမံကိန္းတြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္
ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း၊
ကုိရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ
ရန္ကုန္၊ ဟံသာဝတီ၊ ပဲခူး စႀကႍတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ အေနာက္ေတာင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
မဟာစီမံကိန္းအျပင္ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ားကို အဆိုျပဳ ေရးဆြဲထားၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္လည္း ရန္ကုန္
တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို ရယူထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။

အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျပင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊
ကိုရီးယားႏုိင္ငံ အပါအဝင္ တျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
သြားရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

''အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ေဆာင္ရြက္တဲ့
စီမံကိန္းေတြအျဖစ္နဲ႔သာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းေတြဟာ ပုဂၢလိက
က႑က Public Private Partnerships ေမာ္ဒယ္အျဖစ္နဲ႔ ပါလာမွာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းေတြကို အစိုးရဘတ္ဂ်က္ ျပင္ပကေနပဲ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ ဒီလုပ္ငန္းေတြသာ ထည့္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ
အရမ္းေနာက္က်သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ျပင္ပကေန အစိုးရ
အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ ပုဂၢလိက႑ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေတြကို
ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားေသာ အခ်ဳိ႕စီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရအခ်င္းခ်င္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက႑မွ ပုဂၢလိကက႑အထိ ပါဝင္လာႏိုင္ေသာ ပုံသဏၭာန္မ်ဳိးအထိ
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္၊ဧၿပီလမွ
စတင္သြားရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

''အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္းေတြကို စတင္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံုကေန
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဲဒီလို အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စီမံကိန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕
ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြကလည္း ပါဝင္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြကလည္း
ပါဝင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို အႀကီးစား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္
တစ္ဦးတည္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းထက္ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ အေသးစား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစလိုေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး
တစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ေပးလိုက္တာမ်ဳိး
မဟုတ္ဘဲ အစိုးရဘက္က တာဝန္ယူၿပီး တစ္နည္းေျပာရရင္ အစိုးရပါဝင္တဲ့
အစုရွယ္ယာကုမၸဏီႀကီးက တာဝန္ယူၿပီး ကန္ထ႐ိုက္တာအျဖစ္နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္အားလံုးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတြင္းမွာ အေသးစား
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားစုရွိေနတဲ့အတြက္ သူတို႔အတြက္လည္း
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးရာေရာက္ေအာင္ စီမံကိန္းအႀကီး
စားေတြကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေလးေတြ စနစ္တက် ပူးေပါင္းၿပီး
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစလိုပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရပ္သားအစုိးရေခတ္ ဦးသိန္းစိန္ တာဝန္လႊဲေျပာင္းယူခဲ့သည့္
အခ်ိန္မွစတင္ကာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း
လုပ္ငန္းမ်ား တြယ္က်ယ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရး
ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑